1031/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa

Oikeusministerin esittelystä säädetään ulosottolain 4 luvun 6§:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (394/73):

1 §

Palkan ulosmittauksessa katsotaan velallisen tarvitsevan seuraavaan palkanmaksupäivään asti itsensä ja hänen elatuksensa varassa olevien puolisonsa sekä omien ja puolisonsa lasten ja ottolasten elatukseen, omalta osaltaan 81,00 markkaa ja jokaisen edellä mainitun omaisen osalta 22,00 markkaa päivää kohti (suojaosuus).

2 §

Sellaisen elinkustannusten muutoksen johdosta, joka on tapahtunut 1 päivän marraskuuta 1989 jälkeen, on 1§:ssä mainitut suojaosuuden määrät muutettava elinkustannusindeksin (lokakuu 1951 = 100) muutosta vastaavasti.

3 §

Milloin elinkustannusindeksin lokakuun indeksiluvun on todettu muuttuneen vähintään viisi prosenttia viimeksi tapahtunutta suojaosuuden määrien muuttamista vastanneesta indeksiluvusta, muutetaan määrät seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Muutoksen suuruus on yhtä monta viittä prosenttia voimassa olevista suojaosuuden määristä kuin elinkustannusindeksin indeksiluku on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla muuttunut täysiä viisiä prosentteja. Markkamäärä on pyöristettävä lähimmän täyden markan suuruiseksi.

4 §

Edellä 2 ja 3§:ssä olevien säännösten mukaisesti tarkistetut suojaosuuden määrät on ilmoitettava vuosittain marraskuun aikana säädöskokoelmassa julkaistavalla oikeusministeriön päätöksellä. Päätös on muullakin sopivalla tavalla saatettava ulosottoviranomaisten tietoon.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa 20 päivänä marraskuuta 1981 annettu asetus (767/81).

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.