1016/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Laki Karttakeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Karttakeskus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva liikelaitos. Karttakeskukseen sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87).

2 §
Toimiala ja tehtävät

Karttakeskus toimii kartta-alalla. Sen tehtävänä on, jollei maanmittaushallinnon yleisten kartastotehtävien suorittamisesta ole toisin säädetty, tuottaa ja välittää kartta-alan ja siihen liittyviä tuotteita ja palveluja. Asetuksella Karttakeskukselle voidaan antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä.

Karttakeskuksen on otettava toiminnassaan huomioon valtionhallinnon ja erityisesti maanmittaushallinnon tarvitsemat kartta-alan palvelut ja niiden saatavuus.

3 §
Lainanotto

Karttakeskus saa ottaa toimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain 8§:n 2 momentissa tarkoitettua lainaa.

4 §
Maa- ja metsätalousministeriön ratkaistavat asiat

Valtion liikelaitoksista annetun lain 11§:n 1 momentin 1, 2 ja 7 kohdassa ja vastaavin osin saman pykälän 2 momentissa sekä 12§:n 2 momentissa tarkoitetut asiat ratkaisee maa- ja metsätalousministeriö.

5 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

6 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Lailla kumotaan maanmittaushallinnosta 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (34/72) 1 §:n 6 kohta ja 3 §, näistä 3 § sellaisena kuin se on 8 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (895/77).

Toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

7 §
Siirtymäsäännökset
Maanmittaushallituksen karttapainolle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sekä sille laissa ja asetuksessa säädetyt tehtävät siirtyvät Karttakeskukselle.

Maanmittaushallituksen karttapainon henkilöstö, karttapainon johtajaa lukuun ottamatta, siirtyy Karttakeskuksen palvelukseen. Henkilöstö säilyttää aikaisempaan palvelussuhteeseensa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Karttakeskus hoitaa vuoden 1989 toimintaan kohdistuvat, maanmittaushallituksen karttapainolle kuuluneet tilinpitotehtävät.

Hallituksen esitys 84/89
Valtiovarainvaliok. miet. 46/89
Suuren valiok. miet. 120/89

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.