1005/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Laki energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (547/86) 2§:n 1 momentin 4 ja 5 kohta,

sellaisena kuin niistä on 4 kohta 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (615/89), sekä

lisätään momenttiin uusi 6 kohta ja 2 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Verovelvollinen saa vähentää 75 prosenttia liikevaihtoverolaissa (532/63) tarkoitetussa liiketoiminnassa käyttämiensä seuraavien uusien rakennuksien tai pysyvien rakennelmien (rakennusinvestointi) ostohinnoista:


4) sähköä tuottava voimalaitos, jonka samalla kertaa rakennettavien generaattoreiden nimellisteho on yhteensä vähintään 250 megawattia, tai pääasiallisesti liikevaihtoverolain 3§:n 1 momentin b kohdassa tarkoitetulla polttoaineella käytettäväksi tarkoitettu muu sähköä tuottava voimalaitos;

5) rakennus tai pysyvä rakennelma, jota käytetään edellä mainituissa rakennuksissa tai pysyvissä rakennelmissa harjoitettuun toimintaan välittömästi liittyvänä varastona, toimisto- tai sosiaalitilana tahi muuhun niiden toimintaan välittömästi liittyvään tarkoitukseen ja joka on rakennettu edellä mainittujen rakennuksien tai pysyvien rakennelmien rakennustyön yhteydessä;

6) energiahyödykkeiden valmistustoimintaan välittömästi liittyvä ilmanpuhdistuksessa, jätevedenpuhdistuksessa tai jätteenkäsittelyssä käytettävä rakennus tai pysyvä rakennelma.


Verovelvollinen saa lisäksi vähentää 90 prosenttia välittömästi energiahyödykkeiden valmistustoimintaan liittyvässä ilmanpuhdistuksessa, jätevedenpuhdistuksessa tai jätteenkäsittelyssä pääasiallisesti käytettävien koneiden, laitteiden ja työkalujen sekä niiden osien samoin kuin niiden hankinnan yhteydessä suoritettavien verollisten asennustöiden ostohinnoista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1989.

Lain 2§:n 1 momentin 4-6 kohtaa sovelletaan niihin rakennusinvestointeihin, joiden rakentamiseen on ryhdytty 1 päivänä marraskuuta 1989 tai sen jälkeen. Jos rakennusinvestointi valmistuu myöhemmin kuin 31 päivänä joulukuuta 1995, sen tämän lain mukaisesti vähennettävästä ostohinnasta ei saa vähentää sitä osaa, joka sen mukaan, mitä liikevaihtoverosta on säädetty, tulisi vähennettäväksi myynnin verotusarvoa viimeksi mainitun päivän jälkeiseltä ajalta laskettaessa.

Lain 2§:n 4 momenttia sovelletaan niihin tavaroihin, jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen 1 päivänä marraskuuta 1989 tai sen jälkeen. Jos tavaran toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on joulukuun 31 päivän 1995 päättyessä kesken, tätä lakia sovelletaan vain niihin tavaroihin, jotka on toimitettu asennuspaikalle ennen viimeksi mainitun päivän päättymistä, sekä työsuorituksen siihen osaan, joka on tapahtunut ennen mainitun päivän päättymistä.

Hallituksen esitys 117/89
Valtiovarainvaliok. miet. 57/89
Suuren valiok. miet. 142/89

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.