1004/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Laki eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 3 ja 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain 3§:n 1 momentti sekä 4§:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3§:n 1 momentti 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (546/86) ja 4§:n 1 ja 3 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1111/88), näin kuuluviksi:

3 §

Teollisuusrakennuksena pidetään rakennusta tai pysyvää rakennelmaa, jota käytetään tehtaana, työpajana tai tällaiseen toimintaan välittömästi liittyvänä käyttö-, tutkimus- tai kehittämislaboratoriona, varastona taikka ilmanpuhdistus-, jätevedenpuhdistus- tai jätteenkäsittelyrakennuksena tai -rakennelmana, sekä sanotunlaiseen rakennukseen tai rakennelmaan liittyviä ja siinä harjoitettua toimintaa pääasiallisesti palvelevia toimisto-, sosiaali- tai muita sellaisia tiloja. Teollisuusrakennuksena pidetään myös rakennusta tai pysyvää rakennelmaa, jossa käsitellään romua tai jätettä uudelleen käyttöä varten. Teollisuusrakennuksena ei kuitenkaan pidetä edellä mainittuja rakennuksia tai pysyviä rakennelmia, silloin kun niitä käytetään sähkön, lämpöenergian, kaupunkikaasun tai muun niihin verrattavan energiahyödykkeen tuotannossa.


4 §

Tavaroiden valmistustoimintaa harjoittava verovelvollinen saa vähentää 90 prosenttia välittömästi tässä toiminnassa tai siihen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, ilmanpuhdistuksessa, jätevedenpuhdistuksessa tai jätteenkäsittelyssä pääasiallisesti käytettäväksi hankkimiensa tai itse maahantuomiensa koneiden, laitteiden ja työkalujen sekä niiden osien samoin kuin niiden hankinnan yhteydessä suoritettavien verollisten asennustöiden ostohinnoista, tai jos verovelvollinen on itse valmistanut mainitut tavarat, 90 prosenttia liikevaihtoverolain 17§:n 1 momentin mukaisesti myynnin verotusarvoon luettavasta määrästä. Tavaroiden valmistustoimintana pidetään myös romun tai jätteen käsittelyä uudelleen käyttöä varten.


Jos verovelvollinen myy tavaran, jonka osalta hän on tehnyt 1 momentin tai liikevaihtoverolakiin väliaikaisesti lisätyn 18 b§:n mukaisen vähennyksen, luetaan myynnin verotusarvoon 90 prosenttia tavaran myyntihinnasta. Jos verovelvollinen ottaa sanotun tavaran käytettäväksi muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa taikka lopettaa sanotun toiminnan harjoittamisen, luetaan 90 prosenttia tavaran ostohinnasta tai liikevaihtoverolain 17§:n 1 momentin mukaisesti verovelvollisen myynnin verotusarvoon luetusta määrästä taikka, jos tavaran käypä myyntihinta on näitä pienempi, 90 prosenttia käyvästä myyntihinnasta myynnin verotusarvoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1989.

Lain 3§:n 1 momenttia sovelletaan niihin rakennuksiin ja pysyviin rakennelmiin, joiden rakentamiseen on ryhdytty 1 päivänä marraskuuta 1989 tai sen jälkeen.

Lain 4§:n 1 momenttia sovelletaan niihin tavaroihin, jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen 1 päivänä marraskuuta 1989 tai sen jälkeen.

Lain 4§:n 3 momenttia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu tai se on otettu käytettäväksi muussa kuin 4§:n 1 momentissa tarkoitetussa toiminnassa tai toiminta on lopetettu 1 päivänä marraskuuta 1989 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 117/89
Valtiovarainvaliok. miet. 57/89
Suuren valiok. miet. 142/89

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.