994/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Laki valtion virkaehtosopimuslain 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopimuslain 5§:n 4 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä lokakuuta 1986 annetussa laissa (764/86), sekä

lisätään 5§:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti, jolloin muutetut 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, seuraavasti:

5 §

Valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitetun liikelaitoksen virkamiestä koskevat, 3 momentissa tarkoitetut päätökset, joiden merkitys ei ole huomattava, tekee asianomainen liikelaitos, lukuun ottamatta päätöstä luvasta suorittaa virkasuhteesta johtuva taloudellinen etuus tai kustannusten korvaus muussakin kuin virkaehtosopimuksessa tarkoitetuissa tapauksissa. Liikelaitos voi kuitenkin valtiovarainministeriön vahvistamia liikelaitoskohtaisia yleisiä perusteita noudattaen päättää suorittaa virkamiehelle tulokseen perustuvaa palkkausta.

Valtio ei muissa kuin 2-4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa saa määrätä tai sopia virkaehtosopimuksen soveltamisalalla sopimuksen ulkopuolella olevan virkaehtosopimuksen tarkoittamaa työtä suorittavan virkamiehen palvelussuhteen ehtoja sellaisiksi, että ne ovat ristiriidassa virkaehtosopimuksen kanssa.

Edellä 1 ja 5 momentissa säädettyä on noudatettava ainoastaan sikäli kuin valtio, yhdistys tai virkamies ei ole sidottu aikaisempaan toisin ehdoin tehtyyn virkaehtosopimukseen taikka mikäli virkaehtosopimuksessa itsessään ei ole sen sitovuuspiiriä rajoitettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 1/89
Toisen lakivaliok. miet. 9/89
Suuren valiok. miet. 139/89

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.