986/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 5 a§, 7§, 8§, 12§, 13§:n 1 momentti, 13 a§:n 1 momentti, 17§:n 1 ja 2 momentti ja 19§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 a§ väliaikaisesti lakiin lisättynä 9 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1051/88), 7§ osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1976 ja 18 päivänä marraskuuta 1988 annetuilla laeilla (1095/76 ja 960/88), 8§ 11 päivänä toukokuuta 1971 ja 4 päivänä joulukuuta 1981 annetuissa laeissa (352/71 ja 822/81), 12§ osittain muutettuna mainituilla 29 päivänä joulukuuta 1976 ja 4 päivänä joulukuuta 1981 annetuilla laeilla, 13§:n 1 momentti ja 13 a§:n 1 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (444/80) sekä 17§:n 1 ja 2 momentti 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (906/86), sekä

lisätään lakiin uusi 6 a§ seuraavasti:

5 a §

Vähäpäästöisen ottomoottorilla varustetun muun henkilöauton kuin maastohenkilöauton verotusarvoon luettavasta tullausarvosta tai valmistuskustannuksista vähennetään 4 500 markkaa. Vähennys myönnetään autosta, jota ei ole otettu käyttöön ulkomailla.

6 a §

Mikäli veronalaisena maahantuotu auto on ennen sitä ensi kertaa rekisteröitäessä muutettu sellaiseksi, että se olisi 6§:n 1 momentin nojalla maahan tuotaessa verosta vapaa, omistaja tai haltija on oikeutettu, mikäli 6§:n 4 momentissa säädettyä menettelyä ei ole noudatettu, hakemuksesta Helsingin piiritullikamarilta saamaan takaisin autosta maahan tuonnin yhteydessä suoritetun autoveron koko määrän. Palautusta on haettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on merkitty ajoneuvorekisteriin auton omistajaksi. Vero palautetaan ajoneuvon haltijalle vasta tämän tultua merkityksi rekisteriin auton omistajaksi.

Mitä 1 momentissa on säädetty, noudatetaan myös, milloin on kysymyksessä maassa valmistettu veronalaisena hankittu auto, kuitenkin siten, että palautusta haetaan tällöin asianomaiselta lääninverovirastolta.

7 §

Autosta, joka sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi ammattimaiseen liikenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää tällaiseen liikenteeseen, maksuunpannaan autoveroa vain se määrä, millä vero ylittää 57 000 markkaa.

Edellä 1 momentissa säädettyyn tarkoitukseen tuleva maahan tuotu auto voidaan tullauksen yhteydessä luovuttaa alennetulla verolla vain tullilain (573/78) 8§:ssä tarkoitetulle rekisteröidylle maahantuojalle. Muissa tapauksissa mainittuun tarkoitukseen tulevan maahan tuodun auton veron alentamisessa noudatetaan, mitä tullilaissa on säädetty tullinoikaisusta ja muutoksenhausta.

Suoritettaessa veroa maassa tehdasmaisesti valmistetusta autosta tai maksuunpantaessa veroa maassa valmistetusta autosta noudatetaan soveltuvin osin, mitä 1 momentissa on säädetty.

Mitä tullilaissa tai liikevaihtoverolaissa on säädetty muutoksenhausta ja oikaisusta, sovelletaan myös, jos auto, josta vero on jo suoritettu, otetaan käyttöön 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Ammattimaisessa liikenteessä tapahtuvan käytön ja muiden 1 momentissa säädettyjen alennetun veron edellytysten selvittämisestä säädetään asetuksella.

8 §

Jos tämän lain nojalla verosta vapaan tai alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon rakennetta on, ottaen huomioon 1§:n 2 momentin säännökset, muutettu tai sen käyttö on muuttunut siten, että ajoneuvoa ei enää voida pitää tämän lain nojalla verosta vapaana taikka 7§:n 1 momentissa tai 13 a§:ssä tarkoitettuun alennettuun veroon oikeutettuna ajoneuvona, on omistaja, jonka omistusaikana ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu, velvollinen tekemään tästä ilmoituksen yhden kuukauden kuluessa autorekisterikeskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös 6§:n 4 momentissa tarkoitetuista ajoneuvoista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna pakettiauton rakenteen muuttamisena pidetään myös auton tavaratilan varustamista istuimin tai istuinten asentamiseen tarkoitetuin laittein.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty, poliisiviranomaisen on estettävä ajoneuvon käyttö, kunnes sanottu velvollisuus on täytetty tai vero on maksuunpantu.

12 §

Jos ajoneuvo, josta tämän lain mukaan ei ole suoritettava veroa, ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava merkittäväksi rekisteriin muuna kuin tämän lain nojalla verosta vapaana ajoneuvona, autorekisterikeskuksen on maksuunpantava auto- tai moottoripyörävero 8§:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen tai, jos 8§:ssä tarkoitettu rakenteen muutos on tehty ennen ensirekisteröintiä, ensirekisteröinnissä ajoneuvon omistajaksi merkityn maksettavaksi.

Jos ajoneuvo, joka on 7§:n 1 momentin tai 13 a§:n nojalla oikeutettu alennettuun veroon, ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava ajoneuvorekisteriin muuhun kuin mainittujen lainkohtien mukaiseen alennettuun veroon oikeuttavaan käyttöön, autorekisterikeskuksen on maksuunpantava autovero 7§:n 1 momentissa säädetyllä tavalla ajoneuvoa käyttäneen omistajan tai hänen oikeudenomistajansa maksettavaksi.

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty veron maksuunpanosta, on noudatettava myös muutoin, jos liikenteessä käytetään ajoneuvoa, joka ei enää täytä verottomuuden, veronpalautuksen tai veronalennuksen ehtoja. Jos ajoneuvo merkitään rekisteriin toisen verottomuuteen, alennetun veron alaisen auton käyttöön tai veronpalautukseen oikeutetun omistukseen viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun mainittuihin etuihin oikeutettu omistaja on luovuttanut ajoneuvon, maksuunpanoa ei kuitenkaan toimiteta. Myös luovutuksen saajaan sovelletaan, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty.

Ennen veron maksuunpanoa autorekisterikeskuksen tulee varata maksuvelvolliselle tilaisuus asiaa koskevan selvityksen esittämiseen. Jos maksuvelvollinen ei asetetussa kohtuullisessa määräajassa ole antanut selvitystä, autorekisterikeskus suorittaa maksuunpanon.

13 §

Milloin 12§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa auto sen luovutushetkellä tai auton verovapauden, veronalennuksen tahi veronpalautuksen edellytysten muutoin lakatessa olemasta voimassa ei ole ollut rekisteriin merkittynä yhtä kuukautta, maksuunpantava vero on verovapaasta autosta ja sellaisesta autosta, josta vero on alennettu tai palautettu, se määrä, mikä autosta olisi tullut sitä tullattaessa tai toimitettaessa täysimääräisenä verona kantaa. Autosta, josta veroa on 7§:n tai 13 a§:n nojalla alennettu, vero on määräämättä tai maksuunpanematta jätetyn veron määrä korotettuna yhdellä viidesosalla. Jos auto on mainituissa tapauksissa ollut rekisteriin merkittynä yhden kuukauden tai enemmän, alennetaan maksuunpantavaa veroa yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista täyttä rekisterissä oloajan kuukautta kohti.


13 a §

Jos verosta vapaa auto on ennen ensirekisteröintiä muutettu laadultaan henkilöautoksi ja sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekisteriin ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi ja jos rekisteriin merkitty omistaja käyttää autoa pääasiallisesti tällaiseen liikenteeseen, on autorekisterikeskuksen auton omistajan hakemuksesta 12§:n 1 momentin mukaisen maksuunpanon yhteydessä otettava vähennyksenä huomioon 7§:n 1 momentissa tarkoitettua maksuunpanematta jätettävää veroa vastaava määrä alennettuna sillä liikevaihtoveron määrällä, joka siitä olisi 7§:n säännökset huomioon ottaen lisäksi kannettu, jos auto olisi tuotu maahan tai toimitettu verollisena.


17 §

Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sellainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä asettamillaan ehdoilla valtion varoista maksettavaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä suoritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, kuitenkin enintään 22 400 markkaa. Milloin hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 29 600 markkaa. Jos auto on ollut haltijan käytössä, vero palautetaan vasta kun haltija on merkitty auton omistajaksi. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on merkitty rekisteriin auton omistajaksi, uhalla että oikeus palautuksen saamiseen on menetetty.

Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiritullikamarin on hakemuksesta 1 momentissa säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion varoista maksettavaksi takaisin 60 prosenttia maahantuonnin yhteydessä suoritetusta tai auton hintaan sisältyvästä verosta, kuitenkin enintään 14 600 markkaa. Palautusta myönnetään vain autosta, jonka hankinta on invalidille hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 1 momentissa säädetyssä ajassa.


19 §

Jos ajoneuvosta kannettua veroa on 6 a§:n, 17 tai 18§:n säännösten nojalla palautettu, ajoneuvosta suoritetun liikevaihtoveron määrää ei tämän johdosta alenneta.


Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 1989. Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin siten, että lain 7, 8, 12, 13, 13 a, 17 ja 19§:ää sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen. Lain 7, 8, 12, 13 ja 13 a§:ää sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa olevassa muodossaan ajoneuvoihin, jotka on luovutettu tullivalvonnasta tai toimitettu ennen 1 päivää tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 128/89
Valtiovarainvaliok. miet. 59/89
Suuren valiok. miet. 143/89

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.