960/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989

Asetus maatila-asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 13 päivänä toukokuuta 1977 annetun maatila-asetuksen (385/77) 4§:n 2 momentti, 19§:n 1 momentti, 53§:n 2 momentti, 59§:n 1 momentin 14 kohta ja 92§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:n 2 momentti, 59§:n 1 momentin 14 kohta ja 92§:n 2 momentti 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (540/88) sekä 19§:n 1 momentti ja 53§:n 2 momentti 23 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa asetuksessa (290/89), sekä

lisätään 43 b§:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (540/88), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

4 §

Jos maatilan yhteisomistajista ainakin yksi täyttää maatilalain 2§:n 1 momentissa ja edellä 3§:ssä säädetyt edellytykset sekä omistaa maatilasta vähintään yhden kolmasosan tai, jos kysymys on perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta järjestelystä, pienemmänkin osan maatilasta, voidaan heille yhteisesti myöntää muuta kuin 1 momentissa mainittua lainaa, vaikka muut yhteisomistajat eivät täyttäisikään sanottuja edellytyksiä.


19 §

Saajan on esitettävä omistusselvitykset siitä tilasta, johon hän lisäaluetta tai muuta etuutta hakee. Jos lisäalue halutaan antaa tulevalle tilanpidon jatkajalle, tulee tilan omistajien esittää suunnitellusta tilanpidon siirrosta kirjallinen selvitys tai, jos kysymys on perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta järjestelystä, maatilalain 52 a§:n 1 momentissa edellytetty sitoumus tai perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 3 momentissa edellytetty sopimus. Omistuskirjoista on tehtävä tarpeelliset merkinnät pöytäkirjaan tai, milloin kysymyksessä on kirjallisena menettelynä laadittava käyttösuunnitelma, kirjalliseen selostukseen.


43 b §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan, jos kysymys on perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta järjestelystä, lainaa vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi myöntää, jos edellä 42§:n 3 momentissa säädetyt sisarosuuslainan myöntämisen edellytykset täyttyvät.


53 §

Jos tilan omistavat useat henkilöt yhteisesti, otetaan 1 momenttia sovellettaessa huomioon omistajista vanhimman ikä. Jos kysymys on kuitenkin perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 2 tai 3 momentin mukaisesta järjestelystä, otetaan huomioon vain tilanpidon jatkajan ikä.


59 §

Laina voidaan irtisanoa kokonaan tai osaksi heti takaisin maksettavaksi:


14)jos lainaa maatilan vaiheittaiseen sukupolvenvaihdokseen tai muuhun tarkoitukseen vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen kestäessä saaneen henkilön yhdessä vanhempiensa tai heistä toisen kanssa omistama maatila taikka osa siitä on luovutettu muulle kuin lainan saajalle taikka, jos maatilalain 52 a§:n 1 momentissa tarkoitettu sitoumus tai perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 3 momentissa tarkoitettu sopimus on rikottu.


92 §

Jos maatilan yhteisomistajista ainakin yksi täyttää 1 momentissa mainitut edellytykset ja omistaa tilasta vähintään yhden kolmasosan tai, jos kysymys on perintökaaren 25 luvun 1 b§:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta järjestelystä, pienemmänkin osan maatilasta, saadaan heille yhteisesti myöntää edellä 1 momentissa tarkoitettuja avustuksia, vaikka muut yhteisomistajat eivät täyttäisikään kyseisiä edellytyksiä. Avustusta saadaan myöntää mainitut edellytykset täyttävälle henkilölle yksinäänkin, jos muut yhteisomistajat antavat siihen suostumuksensa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1989.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.