952/1989

Annettu Tampereella 5 päivänä lokakuuta 1989

Työsuojeluhallituksen päätös varautumisesta asbestityöhön aluksella

Työsuojeluhallitus on 26 päivänä marraskuuta 1987 asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (886/87) 23§:n nojalla, käsiteltyään asian istunnossaan, päättänyt:

Soveltamisala

Tämä päätös koskee aluksia, joissa laivahenkilökunta voi työnsä kuluessa altistua työpaikan ilmassa oleville asbestikuiduille tai asbestipölylle.

Yli tunnin kestävä ja lyhytaikainen asbestityö

Yli tunnin kestävä asbestityö edellyttää asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (886/87) 8§:n edellyttämää työsuojeluhallituksen valtuutusta.

Lyhytaikaisella asbestityöllä tarkoitetaan tässä päätöksessä itse asbestin tai asbestipitoisen tuotteen alle tunnin kestävää käsittelyä.

Lyhytaikaista asbestityötä aluksella voidaan teettää aluksen henkilökunnalla, mikäli aluksella on suoritettu asbestikartoitus, työnjohdolla ja työntekijöillä on riittävä koulutus, työstä on laadittu asianmukainen asbestityösuunnitelma, työntekijöillä on käytettävissään tarvittavat laitteet ja välineet sekä hengityksensuojaimet ja suojavaatteet.

Asbestikartoitus

Aluksen asbestia sisältävät rakenteet, kuten lämpö-, palo- ja äänieristeet, pakoputkien ja kuumien putkien eristeet on merkittävä liitteen 1 mukaisella varoitusetiketillä ja asbestia sisältävistä rakenteista ja tuotteista on tehtävä pöytäkirja, joka säilytetään aluksessa ja josta lähetetään kopio aluksen kotipaikan työsuojelupiirille. Asbestikartoituksen tekijän tulee tuntea aluksen rakenteet ja niissä käytetyt materiaalit.

Koulutus

Lyhytaikaista asbestityötä aluksella suorittavalle laivahenkilökunnalle on annettava riittävä koulutus. Koulutuksen tulee sisältää asbestin ominaisuuksia ja terveysvaikutuksia, tarpeellisia suojaustoimenpiteitä sekä työtekniikkaa koskevat asiat.

Asbestityösuunnitelma

Aluksessa tehtävien korjaus- ja huoltotöiden kohdistuessa laitteisiin tai rakenteisiin, joissa asbestikartoituksen perusteella on todettu esiintyvän asbestia, on työstä tehtävä työsuunnitelma kirjallisesti.

Suunnitelmasta on neuvoteltava työtä suorittavien työntekijöiden kanssa.

Työsuunnitelma on talletettava aluksen asiakirjoihin ja esitettävä pyydettäessä työsuojeluviranomaisen edustajalle.

Työsuunnitelman tulee sisältää purkukohteen sijainnin, laadun ja laajuuden, asbestin lajin ja määrän sekä valittavan työmenetelmän. Lisäksi tulee työsuunnitelmassa selvittää purkajien ja ympäristön suojaustoimenpiteet sekä asbestijätteen hävittäminen.

Lyhytaikaisessa asbestityössä hyväksytyt työmenetelmät

Työsuojeluhallituksen hyväksymiä menetelmiä lyhytaikaisessa asbestityössä ovat purkupussimenetelmä, kohdepoistomenetelmä, asbestituotteen irroittaminen ehjänä ilman ilmastollista eristämistä ja upotusmenetelmä.

Myös muut työmenetelmät, joilla päästään vähintään samaan työsuojelulliseen tasoon kuin edellisessä momentissa on mainittu, ovat hyväksyttäviä.

Lyhytaikaisessa asbestityössä tarvittavat laitteet ja välineet

Lyhytaikaista asbestityötä varten on laivahenkilökunnalla oltava käytettävissään kohdeimuri, jonka imuteho ja pölynsuodatusjärjestelmä täyttävät työsuojeluhallituksen vaatimukset.

Asbestin purkuun käytettävien työkalujen on oltava mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavia. Ne tulee, mikäli mahdollista, varustaa syntyvää pölyä varten paikallispoistolla, jonka sieppausaste on mahdollisimman hyvä.

Aluksessa on oltava riittävä määrä purkupusseja, joiden on oltava saumoistaan tiiviitä ja riittävän vahvoja.

Lyhytaikaisessa asbestityössä tarvittavat hengityksensuojaimet ja suojavaatteet

Lyhytaikaisessa asbestityössä tulee työntekijöillä olla hengityksensuojaimena vähintään puolinaamarilla ja luokkaa P2 olevalla suodattimella varustettu suodatinsuojain.

Lyhytaikaisessa asbestityössä on työntekijällä oltava tarkoituksenmukainen suojavaate, joka on pölyä läpäisemätöntä ja hylkivää materiaalia eikä siinä saa olla taskuja tai pölyä kerääviä taitteita. Suojavaate voi olla kertakäyttöinen.

Ulkomaisella telakalla tehdyt asbestityöt

Mikäli aluksella on tehty asbestitöitä ulkomaisella telakalla, on laivaisännän tai päällikön huolehdittava siitä, että ne tilat, joissa em. töitä on tehty ja niihin välittömässä yhteydessä olevat tilat, joihin asbestipöly on saattanut levitä, puhdistetaan ja todetaan puhtaiksi.

10§
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Päätöksen 3§:ssä tarkoitettu asbestikartoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

Ulkomailta Suomeen hankitussa aluksessa asbestikartoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa aluksen hankinnasta.

Tampereella 5 päivänä lokakuuta 1989

Pääjohtaja
Jaakko Riikonen

Ylitarkastaja
Sepu Rautiainen

Varoitusetiketti

1) on kooltaan vähintään 5 cm (korkeus, H) x 2,5 cm (leveys)

2) on jaettu kahteen osaan siten, että

-yläosaan (h1 = 40 % H) kuuluu valkoinen 'a'-kirjain mustalla pohjalla;

-alaosaan (h2 = 60 % H) kuuluu selvästi luettavissa oleva, valkoinen tai musta vakioteksti 'VAROITUS SISÄLTÄÄ ASBESTIA Asbestia sisältävän pölyn hengittäminen aiheuttaa syöpä-sairauden vaaraa Noudata turvallisuusohjeita'. Tekstin tulee olla punaisella pohjalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.