934/1989

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1989

Asetus taideteollisesta korkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan taideteollisesta korkeakoulusta 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetun asetuksen (638/83) 4§:n 1 momentti, 5§:n 1 momentti, 7§:n 1 momentti, 27§, 29§:n 2 momentti, 30§, 34§:n 1 momentti, 38§:n 1 momentti ja 41§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5§:n 1 momentti, 27 ja 30§, 34§:n 1 momentti ja 38§:n 1 momentti 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetussa asetuksessa (338/85) ja 7§:n 1 momentti osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, seuraavasti:

4 §

Korkeakoulun henkilökuntaan kuuluvaksi katsotaan:

1) korkeakoulun vakinainen virkamies;

2) henkilö, joka on otettu hoitamaan enemmän kuin puolet viran edellyttämistä tehtävistä;

3) korkeakouluun päätoimisessa työsopimussuhteessa oleva henkilö;

4) tilapäinen päätoiminen virkamies, tuntiopettajista kuitenkin vain ne, jotka opettavat vähintään 128 tuntia lukuvuodessa;

5) dosentti, joka johtosäännössä määrätyllä tavalla antaa säännöllisesti opetusta korkeakoulussa; ja

6) henkilö, joka korkeakoulun suostumuksella päätoimisesti harjoittaa taiteellista työtä tai tutkimusta korkeakoulussa taikka avustaa sellaisen työn tekemisessä.


5 §

Hallitukseen kuuluvat rehtori puheenjohtajana ja vararehtori varapuheenjohtajana sekä osaston johtajat jäseninä. Heidän lisäkseen valitaan hallitukseen kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan yhdeksän muuta jäsentä ja vastaava määrä varajäseniä. Muista jäsenistä valitsevat keskuudestaan ryhmittäin korkeakoulun vakinaiset ja virkaatoimittavat professorit, apulaisprofessorit, yliassistentit ja lehtorit kolme, muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilökunta kolme ja opiskelijat kolme jäsentä ja vastaavan määrän varajäseniä välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.


7 §

Hallituksen vaalissa ovat vaalioikeutettuja:

1) ensimmäisessä ryhmässä korkeakoulun vakinaiset ja virkaatoimittavat professorit, apulaisprofessorit, yliassistentit ja lehtorit, virkaatoimittavat kuitenkin vain, jos heidät on määrätty hoitamaan enemmän kuin puolet viran edellyttämistä tehtävistä;

2) toisessa ryhmässä korkeakoulun muut kuin 1 kohdassa mainitut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilökunta; sekä

3) kolmannessa ryhmässä korkeakouluun viimeistään vaalivuoden syyskuun 30 päivänä läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on oikeus suorittaa korkeakoulututkinto ja jotka eivät kuulu ensimmäiseen tai toiseen ryhmään.


27 §

Tutkimusneuvostoon kuuluvat vararehtori puheenjohtajana ja korkeakoulun vakinaiset ja virkaatoimittavat professorit jäseninä sekä korkeakoulun hallituksen toimikaudekseen määräämät enintään kaksitoista muuta jäsentä. Hallituksen määräämille jäsenille määrätään samalla henkilökohtaiset varamiehet. Hallituksen määräämän jäsenen ja varajäsenen tulee olla vakinainen tai virkaatoimittava apulaisprofessori, yliassistentti, lehtori tai päätoiminen tuntiopettaja sellaisesta oppiaineesta, jossa ei ole professorin virkaa.

29 §

Korkeakoulussa on kuvallisen viestinnän osasto, taidekasvatuksen osasto, tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto sekä yleisen opetuksen osasto.


30 §

Osastoneuvostoon valitaan kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan hallituksen päätöksen mukaan kuusi, yhdeksän tai kaksitoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenistä valitsevat osastoon kuuluvat opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta kaksi kolmasosaa sekä osastoon kuuluvat opiskelijat kolmasosan keskuudestaan ryhmittäin suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Osastoneuvostossa tulee kuitenkin olla vähintään yksi vakinainen tai virkaatoimittava professori, apulaisprofessori, yliassistentti, lehtori tai päätoiminen tuntiopettaja jokaisesta koulutusohjelmasta tai suuntautumisvaihtoehdosta.

34 §

Osaston johtajaksi määrää hallitus osastoneuvoston esityksestä kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan osastoon kuuluvan vakinaisen tai virkaatoimittavan professorin, apulaisprofessorin, yliassistentin tai lehtorin.


38 §

Laitoksen johtajaksi sekä hänen sijaisekseen määrää hallitus osastoneuvoston esityksestä kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan laitokseen kuuluvan vakinaisen tai virkaatoimittavan professorin, apulaisprofessorin, yliassistentin tai lehtorin.


41 §

Korkeakoulun erillisiä laitoksia ovat kirjasto ja koulutuskeskus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Korkeakoulun hallitus ja osastoneuvostot valitaan sekä osastojen ja laitosten johtajat määrätään tämän asetuksen mukaisesti ensimmäisen kerran toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1990 ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta 1992.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.