928/1989

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989

Asetus Posti- ja telelaitoksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään Posti- ja telelaitoksesta 14 päivänä elokuuta 1989 annetun lain (748/89) 4§:n 2 momentin, 8§:n 2 momentin ja 10§:n nojalla:

1 §
Hallitus

Posti- ja telelaitoksen hallitukseen kuuluvat valtioneuvoston määräämät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenillä tulee olla tietoliikennealan tai liikkeenjohdon asiantuntemusta ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia.

Hallituksen jäsenistä kaksi on määrättävä Posti- ja telelaitoksen edustavimpien henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) 13§:ssä on säädetty, liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa:

1) määrätä hinnoittelun periaatteista ja hinnoittelua koskevan päätösvallan käyttämisestä;

2) päättää lainanotosta ja sitä koskevasta menettelystä;

3) päättää merkittävän uuden liiketoiminnan aloittamisesta;

4) päättää merkittävien osakkuuksien hankinnasta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvien oikeuksien käytöstä;

5) ottaa varatoimitusjohtajat ja määrätä, missä järjestyksessä he toimivat toimitusjohtajan sijaisina;

6) hyväksyä työehtosopimukset ja virkaehtosopimukset; sekä

7) määrätä virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimien muuttamisesta sekä päättää sellaisen viran lakkauttamisesta, jossa on vakinainen virkamies.

3 §
Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

4 §
Palkkiot

Liikenneministeriö määrää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

5 §
Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan välittömät alaiset

Posti- ja telelaitoksen toimitusjohtajalla on pääjohtajan arvonimi.

Toimitusjohtajan välittömiä alaisia, joiden virat perustaa ja lakkauttaa valtioneuvosto, ovat varatoimitusjohtajat.

Toimitusjohtajalta ja varatoimitusjohtajalta vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Varatoimitusjohtajalta vaaditaan tämän lisäksi virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

6 §
Virkojen täyttäminen

Posti- ja telelaitoksen virat täytetään haettaviksi julistamatta.

7 §
Valtioneuvoston määräämät hinnat

Valtioneuvosto määrää seuraavien Posti- ja telelaitoksen palvelujen hinnat tai hintojen yleisen tason:

1) 1. luokan kirje;

2) lehden kuljetus ja jakelu säännönmukaisessa postinkannossa;

3) kaukopuhelu; ja

4) paikallispuhelinliittymä.

8 §
Kilpailevan toiminnan kielto

Posti- ja telelaitoksen palveluksessa oleva virkamies ei saa luvatta ottaa omaan tehtäväalaansa liittyvää palkattua tehtävää sellaisessa yrityksessä, joka harjoittaa postilähetyksiin verrattavien lähetysten postitus-, kuljetus- tai jakelutoimintaa tai telelaitteiden markkinointi-, asennus- tai huoltotoimintaa taikka teleliikennettä, eikä ryhtyä muutoinkaan vastaavaan kilpailevaan toimintaan eikä myöskään sellaiseen tehtävään tai toimintaan, jossa virkamiehen laitoksen palveluksessa tietoonsa saamasta postilähetyksestä, puhelusta tai sähkeestä tai muusta tiedosta voi olla hyötyä, eikä sellaiseen liikeyritykseen, joka on hankkijana, urakoitsijana tai muutoin Posti- ja telelaitokseen liikesuhteessa siten, että virkamies virka-asemansa perusteella voisi hankkia itselleen välittömästi tai välillisesti taloudellista hyötyä.

9 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta siihen saakka, kunnes mainitut virat on täytetty.

Toimitusjohtaja voi tarvittaessa antaa määräyksiä hallinnosta, taloudenpidosta ja muusta toiminnan jatkamisesta, kunnes hallitus aloittaa toimintansa.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.