900/1989

Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989

Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan kansanterveyslaitoksesta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetun asetuksen (116/82) 5 ja 14§, 23§:n 4-6 kohta sekä 29 ja 35§,

sellaisina kuin niistä ovat 14§ 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (197/87) ja 23§:n 4 ja 5 kohta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1179/87), sekä

muutetaan 2§:n 2 ja 3 momentti, 4 ja 8§, 15§:n 2 momentti, 23§:n johdantokappale sekä 7 ja 11 kohta, 24§:n 2 momentti, 28§:n 2 momentti ja 34§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§:n 2 ja 3 momentti sekä 4§ mainitussa 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa, 8§ osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1984 annetulla asetuksella (1006/84) sekä mainituilla 20 päivänä helmikuuta 1987 ja 23 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla asetuksilla, 15§:n 2 momentti mainitussa 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa, sekä 23§:n johdantokappale ja 7 kohta, 24§:n 2 momentti ja 28§:n 2 momentti mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

2 §

Osastoja ovat bakteriologian, biokemian, epidemiologian, immunobiologian ja virologian osastot, ympäristöhygienian ja toksikologian osasto sekä yleinen osasto. Kansanterveyslaitoksella voi olla myös erillisiä toimintayksiköitä, joiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Osastojaosta riippumatta voidaan laitoksen tehtäviä suorittaa erillisinä hankkeina siten kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Osasto ja aluelaitos voivat jakaantua tehtävien laadun mukaan laboratorioihin, toimistoihin, yksikköihin ja jaoksiin siten kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.


4 §

Yleisen osaston tehtävänä on erityisesti käsitellä kansanterveyslaitoksen henkilöstö- ja taloushallintoon kuuluvat asiat sekä ne laitoksen sisäisten palveluiden, materiaalihallinnon ja hallinnon alaan kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu muiden osastojen tai aluelaitosten käsiteltäviin.

8 §

Kansanterveyslaitoksen päällikkönä on ylijohtaja. Ylijohtajan lisäksi laitoksessa on johtaja.

Kunkin osaston päällikkönä on osastonjohtaja ja aluelaitoksen päällikönä ylilääkäri. Toimiston päällikkönä on toimistopäällikkö. Laboratorion päällikkönä on laboratorionjohtaja.

Kansanterveyslaitoksessa voi olla tutkimusprofessoreita yksikköjaon ulkopuolella.

Lisäksi kansanterveyslaitoksessa on muuta virkasuhteista sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

Ylijohtajalla, johtajalla ja muun kuin yleisen osaston osastonjohtajalla on professorin arvonimi. Aluelaitoksen päällikkönä toimivalla ylilääkärillä on professorin arvonimi, jos hänellä on korkeakoulussa todettu dosentin pätevyys.

15 §

Kansanterveyslaitoksen virkamies on ylijohtajan tai johtajan määräyksestä velvollinen suorittamaan sellaisenkin tehtävän, joka työjärjestyksen mukaan ei hänelle kuulu. Samoin on osaston virkamies osastonjohtajan määräyksestä sekä aluelaitoksen virkamies aluelaitoksen päällikkönä olevan ylilääkärin määräyksestä velvollinen suorittamaan sellaisenkin tehtävän, joka työjärjestyksen mukaan ei kuulu hänelle.

23 §

Kelpoisuusvaatimuksena kansanterveyslaitoksen virkoihin on sellainen kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan:


7) toimistopäälliköltä, laboratorionjohtajalta, kemistiltä, erikoistutkijalta, erikoissuunnittelijalta, kirjastonhoitajalta, atk-päälliköltä, atk-suunnittelijalta, suunnittelijalta, tutkijalta, biologilta sekä kamreerilta, että hänellä on viran toimialaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;


11) lääkäriltä ja apulaislääkäriltä, että hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tai vastaavan muun tutkinnon.

24 §

Johtajan nimittää valtioneuvosto. Osastonjohtajan, ylilääkärin, tutkimusprofessorin, laboratorionjohtajan ja toimistopäällikön nimittää kansanterveyslaitoksen johtokunta. Muun viran täyttää ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

28 §

Työjärjestyksen vahvistaa laitoksen ylijohtaja.

34 §

Kansanterveyslaitoksen tulee toiminnassaan noudattaa johtokunnan vahvistamaa toimintasuunnitelmaa.

Kansanterveyslaitoksen tulee kultakin kalenterivuodelta antaa toiminnastaan sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.