875/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1989

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 1 a §:n, sellaisena kuin se on 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa päätöksessä (913/88), 11§:n, 105§:n 2 momentin, 111§:n ja 135 §:n,

muuttanut 3§:n 2 momentin, 5§:n 2 momentin, 8 a§:n 3 momentin, 10§:n 11 momentin, 25§:n 1 momentin, 27§:n 2 ja 5 momentin, 38§:n 2 momentin, 46§:n 4 momentin, 47§:n 2 ja 5 momentin, 49§:n, 52§:n 1 momentin, 53§:n 3 momentin, 59§:n 4 momentin, 62 a§:n 1-3 momentin johtolauseen ja 1 momentin d kohdan, 70§:n, 73§:n 1 momentin, 77§:n 1 momentin, 90 a§:n 1-3 momentin johtolauseen, 98§:n, 100§:n 1 momentin, 105§:n 3 momentin, 114 §:n 2 ja 3 momentin, 115§:n 2 ja 3 momentin, 119§:n 1 momentin, 122§:n 1 momentin, 125§:n 1 momentin, 131§:n 1 momentin, 135 a §:n 1 ja 2 momentin johtolauseen, 153§:n 3 momentin, 154§:n 2 momentin, 156§:n 4 momentin, 180 b§:n 1 ja 3 momentin johtolauseen ja 2 momentin, 198§:n, 207§:n 1 momentin ja 233 a§:n,

sellaisina kuin näistä ovat 8 a§:n 3 momentti ja 207§:n 1 momentti 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa päätöksessä (1030/84), 10§:n 11 momentti, 25§:n 1 momentti, 73§:n 1 momentti, 77§:n 1 momentti, 100§:n 1 momentti, 119§:n 1 momentti ja 122§:n 1 momentti 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa päätöksessä (875/87), 52§:n 1 momentti 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa päätöksessä (291/88) sekä 62 a§:n 1-3 momentin johtolause ja 1 momentin d kohta, 90 a §:n 1-3 momentin johtolause, 135 a§:n 1 ja 2 momentin johtolause, 180 b§:n 1 ja 3 momentin johtolause ja 2 momentti sekä 233 a§ 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa päätöksessä (548/87), ja

lisännyt päätöksen 12§:ään uuden 6 momentin, 25§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1987 annetulla päätöksellä, uuden 1 a momentin, 26§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1987 annetulla päätöksellä, uuden 8 momentin, 55§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 28 päivänä lokakuuta 1988 annetulla päätöksellä ja 22 päivänä joulukuuta 1988 annetulla päätöksellä (1142/88), uuden 4 momentin, 60§:n, sellaisena kuin se on muutettuna 13 päivänä marraskuuta 1987 annetulla päätöksellä (851/87), edelle uuden väliotsikon, päätökseen uuden 129 a§:n ja 151 a§:n, päätöksen 171 §:ään siitä mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1987 annetulla päätöksellä kumotun 3 momentin tilalle uuden 3 momentin, 179§:ään uuden 3 momentin, 180§:n, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 13 päivänä marraskuuta 1987 annetulla päätöksellä, edelle uuden väliotsikon ja päätökseen uuden 201 a§:n seuraavasti:

2 luku

Ajoneuvoja koskevia yleisiä määräyksiä

3 §
Polttoainesäiliön tilavuus

2. Erikoisautossa sekä hinattavassa laitteessa saa erikoisauton kuljettamiseen tarvittavan ja ajoneuvon erikoistehtävässään tarvitseman polttoaineen säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus olla enemmän kuin 800 l. Milloin säiliön tilavuus on suurempi kuin 800 l mutta enintään 1500 l, tulee ajoneuvossa olla vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (610/78) reunanumeroissa 10 240 ja 31 260 tarkoitetut varusteet. Säiliöiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa suurempi kuin 1500 l on niihin sovellettava, mitä vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä on määrätty.


5 §
Mitat

2. Ajoneuvon takaylitys ja suurimman sallitun takaylityksen määräävä akseliväli mitataan sen taka-akselista tai, milloin taka-akseliston muodostaa teli, sen keskipisteestä. Jos taka-akseliston akseleista yksi tai useampia on ohjautuva tai pakko-ohjattu, mitataan tässä tarkoitetut mitat kiinteästä akselista tai kiinteiden akselien keskipisteestä.


8 a §
Hitaan ajoneuvon kilpi

3. Kilven tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 69 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

10 §
Valoja ja heijastimia koskevat yleiset määräykset ja määritelmät

11. Milloin E-hyväksyttyjä valaisimia ja heijastimia ei ole ajoneuvomalliin saatavilla, katsotaan pakollisissa valaisimissa ja heijastimissa e-hyväksyttyjen valaisimien ja heijastimien vastaavan samaan käyttöön tarkoitettuja E-hyväksyttyjä valaisimia ja heijastimia. Samoin edellytyksin katsotaan Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen määräysten mukaisten, kirjaimilla SAE ja SAE-suosituksen J759-1983 tai vastaavan myöhemmän mukaisella merkinnällä varustettujen pakollisten valaisimien ja heijastimien ja merkinnällä DOT sekä tunnistenumeroltaan 9004, tyyppiä HB2, tunnistenumeroltaan 9005, tyyppiä HB3 tai tunnistenumeroltaan 9006, tyyppiä HB4 olevilla lampuilla varustettujen lähi- ja kaukovalojen vastaavan E-hyväksyttyjä valaisimia ja heijastimia.


3 luku

Auto

12 §
Ohjauslaite

6. Puoliperävaunun vetoauton ohjauslaitteen tulee olla E-sääntöä n:o 79 tai e-ohjesääntöä n:o 70/311/EEC vastaava.

25 §
Tunnusvalot

1. Henkilöautossa, jota saa käyttää ammattimaiseen tilausliikenteeseen ilman erityisiä, kuljetusten laatuun kohdistuvia rajoituksia, tulee olla katolle asennettu ja autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia oleva, noin 300 × 115 × 60-80 mm mittainen kaikkiin suuntiin keltaista valoa näyttävä valaisin, johon on eteen tai eteen ja taakse mustin kirjaimin merkitty sana ''TAKSI'' tai ''TAXI''. Valaisimen saa asentaa auton vasemmalle puolelle vähintään 0,15 m etäisyydelle auton sivusta. Valaisimeen saa merkitä mustin merkein auton järjestysnumeron. Valaisimeen saa liittää laitteen, jolla valon saa vilkkumaan hätätilanteessa. Tunnusvalaisimen saa koululaiskuljetukseen käytettävässä henkilöautossa varustaa valaisimen päälle asennetulla autorekisterikeskuksen hyväksymällä koulukyytiä osoittavalla kuvulla.

1 a. Invataksin katolle saa asentaa keltaista valoa näyttävän, invataksin tunnuksella varustetun autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia olevan valaisimen.


26 §
Suuntavalot

8. Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen määräysten mukaisten, kirjaimilla SAE ja SAE-suosituksen J759-1983 tai myöhemmän mukaisella merkinnällä varustettujen punaisten suuntavalojen katsotaan vastaavan tämän pykälän määräyksiä, jos autoa ei valmistajatehtaalta ole saatavissa ruskeankeltaisilla takasuuntavaloilla varustettuna.

27 §
Huomiovalot

3. Huomiovalaisimien tulee olla autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia ja hyväksymismerkinnällä varustetut tai, milloin huomiovalaisimet ovat auton alkuperäisvarusteena, tyyppi- tai maahantuontikatsastuksessa hyväksytyt.


5. Auton lähivalot saa kytkeä toimimaan huomiovaloina alennetulla jännitteellä, jos tähän tarkoitettu kytkentäsarja on autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia tai jos autossa alkuperäisenä oleva vastaava kytkentä on hyväksytty tyyppi- tai maahantuontikatsastuksessa.

38 §
Tuulilasi ja muut ikkunat

2. Varmuuslasina hyväksytään E-säännön n:o 43 tai standardin SFS 2728 tahi vaatimustasoltaan sitä vastaavan kansainvälisen taikka ulkomaisen kansallisen standardin vaatimukset täyttävä ja asianmukaisesti merkitty varmuuslasi. Autossa, jota ei valmistajatehtaalta ole saatavissa tällaisilla laseilla varustettuna, hyväksytään yhdysvaltalaisen standardin ANSI Z.26.1-1983 tai myöhemmän mukainen ja asianmukaisesti merkitty varmuuslasi. Tuulilasin on oltava kerroslasia.


46 §
Nopeusmittari

4. Nopeusmittarin katsotaan ilman eri tarkastusta täyttävän 1-3 momentin vaatimukset, jos auto on E-hyväksytty säännön n:o 39 tai e-hyväksytty ohjeen n:o 75/443/EEC mukaisesti.

47 §
Ajopiirturi

2. Ajopiirturin ja siinä käytettävän diagrammalevyn on oltava autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia tai e-hyväksytty yhteisöasetuksen n:o 3821/85 mukaisesti ja varustettu hyväksymismerkinnällä. Diagrammalevyssä on oltava lisäksi merkintä siitä ajopiirturimallista, jossa levy on tarkoitettu käytettäväksi.


5. Ajopiirturin asennuksen sekä tarvittaessa korjauksen ja tarkastuksen jälkeen on 2 momentissa tarkoitetussa yhteisöasetuksessa määrätty tai autorekisterikeskuksen määräämä valvontakilpi, ajopiirturin ja auton välinen käyttövaijeri tai vastaava, välivaihteisto ja ajopiirturin kotelo sinetöitävä. Sinetissä on oltava autorekisterikeskuksen asianomaisen korjaamon tai laitoksen käytettäväksi vahvistama merkintä.


49 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Auton luvattoman käytön estämiseksi vaadittavan lukon tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 18/01 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 74/61/EEC tai myöhemmän vastaavan mukaisesti tahi täytettävä standardin FMVSS 114 vaatimukset.

52 §
Turvavyöt ja niiden kiinnityspisteet

1. Autossa vaadittavan turvavyön tulee olla koriin tai istuimeen luotettavasti kiinnitetty siten, että se törmäyksen sattuessa vähentää vyön käyttäjän vahingoittumisen vaaraa. Kunkin äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla olevan istumapaikan turvavyön on oltava kolmen pisteen vyö. Milloin yläkiinnityspistettä ei ikkunoiden välipilarien tai muiden mahdollisten sijoituskohtien rakenteen tai sijainnin vuoksi voida tarkoituksenmukaisesti asentaa taikka edellä tarkoitetut istumapaikat eivät sijaitse seinän tai oven vieressä, saa tällaiset paikat varustaa lantiovyöllä. Kuljettajan istumapaikan ja etuistuimella äärimmäisenä oikealla olevan istumapaikan turvavyön on oltava kelauslaitteella varustettu.


53 §
Takapuskuri

3. Auton katsotaan täyttävän takapuskuria koskevat vaatimukset, jos se tai siihen kiinnitetty takapuskuri on E-hyväksytty säännön n:o 58 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 79/490/EEC mukaisesti.

55 §
Muutokset ja korjaukset

4. Henkilöauton ohjausakselin pituuden tai asennon, auton raidevälin, jousituksen sekä pakoputkiston ja äänenvaimentimen tyypin saa muuttaa tai autoon asentaa ohjausvaimentimen tai suojakaaren vain katsastustoimipaikan antamalla luvalla siinä määrätyin ehdoin.

59 §
Ammattiliikenteessä käytettävän auton merkinnät

4. Henkilöiden kuljettamiseen ammattimaisessa tilausliikenteessä käytettävään henkilöautoon ei saa kiinnittää tai ripustaa mainoksia. Auton taka- ja takasivuikkunan alareunaan saa kuitenkin kiinnittää enintään 0,10 m korkean mainoksen, joka ei haittaa näkyvyyttä.

60 §
Säiliöauton vakavuus

62 a §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos auton rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle autolle poikkeuksia:


d) 20-23, 26, 29, 29 a, ja 31§:ssä säädetyistä valojen sijoitusta, näkyvyyttä ja väriä koskevista vaatimuksista erikoisautolle, muuttotavarana maahan tuodulle autolle, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevalle autolle ja kilpailu- tai muussa erikoistarkoitukseen käytettävälle autolle;


2. Autorekisterikeskus voi, jos auton rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää automallille poikkeuksia:


3. Autorekisterikeskus voi, jos auton rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää yksittäiselle autolle poikkeuksia:


4 luku

Moottoripyörä

70 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Moottoripyörän luvattoman käytön estämiseksi vaadittavan lukon tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 18/01 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 74/61/EEC tai myöhemmän vastaavan mukaisesti tahi oltava autorekisterikeskuksen erikseen hyväksymä.

73 §
Ajovalot

1. Moottoripyörässä tulee olla edessä yksi valkoista tai vaaleankeltaista valoa antava lähi- tai kaukovalon käsittävä valonheitin. Valonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 57 tai 72 taikka jonkin autojen lähi- ja kaukovaloja koskevan, 18§:n 4 momentissa tarkoitetun säännön mukaisesti.


77 §
Suuntavalot

1. Moottoripyörässä tulee olla kummallakin puolella yksi eteenpäin ja yksi taaksepäin ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa näyttävä suuntavalaisin. Pyörän eri puolilla olevien suuntavalaisimien keskinäisen etäisyyden tulee olla edessä vähintään 0,30 m ja takana vähintään 0,24 m sekä etäisyyden ajovalonheittimestä vähintään 0,10 m. Valaisimien tulee olla vähintään 0,35 m ja enintään 1,20 m korkeudella, ei kuitenkaan ohjaustangon ylintä kohtaa korkeammalla.


90 a §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos moottoripyörän rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle moottoripyörälle poikkeuksia:


2. Autorekisterikeskus voi, jos moottoripyörän rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää moottoripyörämallille poikkeuksia:


3. Autorekisterikeskus voi, jos moottoripyörän rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää yksittäiselle moottoripyörälle poikkeuksia:


5 luku

Mopo

98 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

Mopon luvattoman käytön estämiseksi vaadittavan lukon tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 18/01 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 74/61/EEC taikka myöhemmän vastaavan mukaisesti tahi oltava autorekisterikeskuksen erikseen hyväksymä.

100 §
Ajovalot

1. Mopossa tulee olla yksi valkoista tai vaaleankeltaista valoa antava lähivalon käsittävä valonheitin. Lähivalonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 56, 76 tai 82 mukaisesti.


105 §
Heijastimet

3. Kolmipyöräisessä mopossa, jonka leveys on enemmän kuin 1,00 m, tulee olla kaksi 1 momentin mukaista heijastinta asennettuna sanotun momentin määräämälle korkeudelle ja enintään 0,40 m etäisyydelle mopon sivusta.

6 luku

Traktori ja moottorityökone

114 §
Jarrut

2. Käyttöjarrulla on oltava sellainen teho, että sitä käyttämällä saavutettu hidastuvuus, tien ja renkaan välisen kitkakertoimen ollessa 0,8, on liikennetraktorilla vähintään 3,5 m/s2 ja muulla traktorilla tai moottorityökoneella vähintään 3,0 m/s2. Poljinvoima saa tällöin olla enintään 700 N.

3. Seisontajarrulla tai käyttöjarrulla sen pidätyslaitteen ollessa kytkettynä tulee, kitkakertoimen ollessa 0,6, voida pysyttää traktori tai moottorityökone ylä- tai alamäessä, jonka kaltevuus on 18 prosenttia. Liikennetraktorin tulee täyttää tämä ehto kuormattuna tai kuormatulla perävaunulla varustettuna.

115 §
Pakoputkisto ja äänenvaimennin

2. Pakoputken pää ei saa olla suunnattu oikealle päin. Jos ylöspäin suunnattu pakoputki päättyy ohjaamon etupuolelle, tulee putken ulottua vähintään 0,10 m ohjaamon ylimmän kohdan alapuolelle tai, milloin ajoneuvo ei ole varustettu ohjaamolla, vähintään 1,00 m kuljettajan istuinpinnan alimman kohdan yläpuolelle.

3. Polttomoottorilla varustetun traktorin ja moottorityökoneen äänenvaimentimien tulee olla sellaiset, ettei imu- tai pakokaasujen ääni häiritsevästi ylitä muuta ajoneuvon tavanmukaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä. Moottorin äänen voimakkuus ei saa ylittää 89 dB(A).


119 §
Suuntavalot

1. Suuntavalon tulee näyttää ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa. Suuntavalovalaisimet tulee olla traktorin edessä ja takana kummallakin puolella vähintään 0,50 m etäisyydellä toisistaan ja enintään 0,40 m etäisyydellä ajoneuvon sivusta. Niiden tulee olla vähintään 0,40 m ja enintään 1,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudella. Suuntavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° keskiviivaan ja 80° sivulle päin tai, milloin ajoneuvon rakenne tai lisälaitteet rajoittavat näkyvyyttä, vähintään 10° ylös- ja alaspäin sekä 3° keskiviivaan ja 30° sivulle päin.


122 §
Jarruvalo

1. Jarruvalon tulee näyttää taaksepäin punaista valoa käyttöjarrun toimiessa. Jarruvalovalaisimet tulee olla traktorin kummallakin puolella vähintään 0,50 m tai, jos traktorin leveys on pienempi kuin 1,40 m, 0,40 m etäisyydellä toisistaan. Niiden tulee olla vähintään 0,40 m ja enintään 1,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudella. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° sivuille päin tai, milloin ajoneuvon rakenne tai lisälaitteet rajoittavat näkyvyyttä, vähintään 5° ylös- ja alaspäin sekä 15° sivuille päin.


125 §
Taustapeilit

1. Taustapeilin tulee olla asennoltaan säädettävä ja sijoitettu siten, että kuljettaja voi sen avulla tarkkailla takaa tulevaa liikennettä. Umpinaisella ohjaamolla varustetun traktorin ja moottorityökoneen taustapeilin on oltava näkyvissä tuulilasin pyyhkimien puhdistaman tuulilasin osan tai sivuikkunan läpi.


129 a §
Ajopiirturi

1. Ajopiirturin on merkittävä liikennetraktorin kuljettajan henkilökohtaiselle diagrammalevylle selvästi toisistaan erotettavin merkinnöin ajo-, työssäolo- ja lepoajat sekä diagrammalevyn piirturiin asettamisen ja poistamisen ajankohdat samoin kuin ajomatkan pituus ja liikennetraktorin nopeus.

2. Ajopiirturin ja siinä käytettävän diagrammalevyn on oltava autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia tai e-hyväksytty yhteisöasetuksen n:o 3821/85 mukaisesti ja varustettu hyväksymismerkinnällä. Diagrammalevyssä on oltava lisäksi merkintä siitä ajopiirturimallista, jossa levy on tarkoitettu käytettäväksi.

3. Ajopiirturi on asennettava ohjaamoon siten, että kuljettaja voi vaikeudetta lukea ajopiirturin nopeusmittarin ja kellon näyttämät.

4. Virheellisesti toimiva tai muutoin epäkuntoinen ajopiirturi on vietävä korjattavaksi viiden vuorokauden kuluessa sen ajovuoron päättymisestä, jonka aikana virheellinen toiminta tai epäkuntoisuus havaittiin. Ajopiirturin ollessa korjattavana on liikennetraktorissa oltava mukana korjaamon antama todistus ajopiirturin vastaanottamisesta korjattavaksi ja korjauksen todennäköisestä valmistumisajasta.

5. Ajopiirturin asennuksen sekä tarvittaessa korjauksen ja tarkastuksen jälkeen on 2 momentissa tarkoitetussa yhteisöasetuksessa määrätty tai autorekisterikeskuksen määräämä valvontakilpi, ajopiirturin ja liikennetraktorin välinen käyttövaijeri tai vastaava, välivaihteisto ja ajopiirturin kotelo sinetöitävä. Sinetissä on oltava autorekisterikeskuksen asianomaisen korjaamon tai laitoksen käytettäväksi vahvistama merkintä.

6. Ajopiirturin näyttötarkkuus, toiminta ja sinettien ehjyys on tarkastettava asennuksen ja korjauksen jälkeen ennen piirturin käyttöönottoa. Muutoin on ajopiirturi tarkastettava viimeistään kahden vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta.

131 §
Istuimet

1. Traktorin ja moottorityökoneen kuljettajan istuimen pinta-alan tulee vaakatasossa mitattuna olla vähintään 0,45 m × 0,35 m ja hartiatilan 0,50 metrin korkeudella istuimen pinnasta 0,90 m. Vapaan korkeuden istuimen pinnasta kattoon tulee selkänojan suunnassa olla vähintään 1,00 m. Istuimen leveys mitataan 0,10 m ja hartiatilan leveys 0,05 m etäisyydellä selkänojan vastaavasta kohdasta sekä istuimen ja katon välinen etäisyys selkänojan suunnassa 0,10 m etäisyydellä tästä. Istuimen ja selkänojan tulee olla tarkoituksenmukaisesti pehmustetut.


135 a §
Poikkeukset

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos traktorin tai moottorityökoneen rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle traktorille tai moottorityökoneelle poikkeuksia:


2. Autorekisterikeskus voi, jos traktorin tai moottorityökoneen rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää traktori- tai moottorityökonemallille poikkeuksia:


7 luku

Maastoajoneuvo

151 a §
Ilmatyynyalukseen sovellettavat määräykset

Tämän luvun 136, 137, 139-146 ja 150§:n määräykset eivät koske ilmatyynyalusta.

9 luku

Autojen perävaunut

153 §
Määritelmiä

3. Apuvaunu eli dolly on yksiakselinen tai telillä varustettu laite, jonka avulla puoliperävaunu voidaan kytkeä vetoautoon varsinaisena perävaununa. Apuvaunu on myös vastaava kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n autoon kytkettävä laite vaurioituneen ajoneuvon hinaamista varten.


154 §
Mitat

2. Perävaunun koriylitys takana saa olla enintään 75 prosenttia akselivälistä tai akselin etäisyydestä kääntöpisteeseen, kuitenkin enintään 4,00 m. Kaksiakselisessa tai sitä vastaavassa varsinaisessa perävaunussa ei korin tai kuorman mikään osa saa edessä ulottua kääntöpiste keskipisteenä piirretyn 2,04 m säteisen ympyränkaaren ulkopuolelle.

156 §
Veto- ja kytkinlaitteet

4. Jos varsinainen perävaunu ei ole pituudeltaan säädettävä, saa vetoaisa olla pituudeltaan enintään kolmeen mittaan säädettävä. Säädettävässä vetoaisassa tulee olla luotettavat lukituslaitteet ja sen tulee olla kaikissa käyttöasennoissa hyväksytty siihen kohdistuville kuormille.


171 §
Valoja ja heijastimia koskevat erityismääräykset

3. Kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n autoon kytkettävässä apuvaunussa tulee olla taka-, jarru- ja suuntavalot sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai irrotettavissa olevassa ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä valotelineessä.

179 §
Takapuskuri

3. Perävaunun katsotaan täyttävän takapuskuria koskevat vaatimukset, jos se tai siihen kiinnitetty takapuskuri on E-hyväksytty säännön n:o 58 tai e-hyväksytty ohjesäännön n:o 79/490/EEC mukaisesti.

180 §
Säiliöperävaunun vakavuus

180 b §
Poikkeukset ja tarkemmat ohjeet

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos perävaunun rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle perävaunulle poikkeuksia:


2. Autorekisterikeskus voi, jos perävaunun rakenne, käyttötarkoitus tai vastaava syy sitä edellyttää, myöntää perävaunumallille poikkeuksia 160, 162, 164-167, 168 a ja 170§:ssä säädetyistä valojen ja heijastimien sijoitusta ja näkyvyyttä koskevista vaatimuksista.

3. Autorekisterikeskus voi, jos perävaunun rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää yksittäiselle perävaunulle poikkeuksia:


13 luku

Traktoriperävaunu

198 §
Painot

Yksiakselisen tai sitä vastaavan traktoriperävaunun oma paino on sen akselin tai akseliston, alustan, lavan tai korin ja kytkinlaitteiden yhteenlaskettu paino. Sen kokonaispaino on oman painon ja kuorman summa silloinkin, kun osa traktorin perävaunun painosta kohdistuu vetävälle traktorille.

201 a §
Etuvalo

1. Etuvalon tulee näyttää eteenpäin valkoista valoa. Etuvalovalaisimet tulee olla sijoitettu perävaunun kummallekin puolelle enintään 0,40 m etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 m ja enintään 1,90 m korkeudelle tai, milloin korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudelle.

2. Etuvalovalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

3. Etuvalojen tulee olla kytketty siten, että ne toimivat samanaikaisesti takavalojen kanssa.

207 §
Rakenne

1. Traktoriperävaunun käyttöjarrulla tulee olla sellainen teho, että sitä käyttämällä saavutettava hidastuvuus, tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa 0,8, on liikennetraktorin perävaunulla vähintään 3,5 m/s2 ja muun traktorin perävaunulla vähintään 3,0 m/s2.


16 luku

Hinattavat laitteet

233 a §
Poikkeukset

Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi, jos hinattavan laitteen rakenne, käyttötarkoitus tai muu vastaava syy sitä edellyttää, myöntää autorekisterikeskuksen tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti yksittäiselle hinattavalle laitteelle poikkeuksia 226-229§:ssä säädetyistä valojen sijoitusta ja näkyvyyttä koskevista vaatimuksista.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, kuitenkin siten, että 3§:n 2 momentin, 49§:n, 114§:n 2 ja 3 momentin, 201 a§:n ja 207§:n 1 momentin muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Päätöksen 12§:n 6 momentin muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja se koskee Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa. Ennen päätöksen voimaantuloa käyttöön otettua ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleet määräykset. Jos tällaisen ajoneuvon rakennetta tai varusteita muutetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen, muutos on tehtävä tämän päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1989

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.