848/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 21§:n 3 momentti ja

lisätään asetuksen 18§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä kesäkuuta 1987, 12 päivänä kesäkuuta 1987, 27 päivänä marraskuuta 1987 ja 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetuilla asetuksilla (536/87, 547/87, 874/87 ja 290/88), uusi 2 a-2 e momentti, asetukseen uusi 18 h-18 j, 19 a ja 20 a§ sekä mainittujen pykälien edelle uusi väliotsikko, 22§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi 2 a momentti, 24§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella, uusi 1 a momentti sekä pykälän edelle uusi väliotsikko, 25§:ään uusi 1 a momentti sekä pykälän edelle uusi väliotsikko, 25 a§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa asetuksessa, uusi 1 a momentti sekä pykälän edelle uusi väliotsikko, 26§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella, uusi 1 a momentti sekä pykälän edelle uusi välitosikko ja 65§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla asetuksella sekä 18 päivänä marraskuuta 1988 ja 26 päivänä toukokuuta 1989 annetuilla asetuksilla (972/88 ja 471/89) uusi b kohta, jolloin nykyiset b-e kohta siirtyvät c-f kohdaksi, seuraavasti:

2 luku

Rakenne ja varusteet

Auto
18 §

2 a. Auto on varustettava sen rekisteröidyn kokonaispainon ja akselipainojen edellyttämin renkain ja vantein. Renkaiden tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 30, 54 tai 64 mukaisesti tai varustetut Yhdysvaltojen liikenneministeriön vaatimuksen mukaisella, kirjaimet DOT käsittävällä merkinnällä. Renkaita, joissa kudos on näkyvissä tai jotka ilmeisesti ovat vaarassa räjähtää, ei saa käyttää. Etupyörissä ei saa käyttää renkaita, joiden puutteellinen tasapaino voi haitata ohjausta. Kulutuspinnan urien syvyyden tulee muissa kuin paripyörien ulommissa renkaissa olla vähintään 1,6 mm.

2 b. Autossa, jonka kokonaispaino on enintään 3500 kg, on joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan urien syvyys on vähintään 3,0 mm. Talvirenkaita ei tarvitse käyttää:

a)matkalla ulkomaille tai sieltä Suomeen;

b)ulkomailla rekisteröidyssä autossa sitä Suomessa käytettäessä;

c)paripyörien ulommissa pyörissä;

d)auton valmistukseen, maahantuontiin, kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa;

e)museoautossa; eikä

f)sellaisessa autossa, johon talvirenkaita ei ole saatavissa.

2 c. Auton, jonka kokonaispaino on enintään 3500 kg, samalle akselille asennettavien renkaiden on oltava mitoiltaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaiset. Jos tällaisessa autossa käytetään vyörenkaita, sellaiset on asennettava kaikkiin pyöriin. Muussakaan autossa ei samalla akselilla saa käyttää siinä määrin erilaisia renkaita, että siitä voi aiheutua haittaa tai vaaraa.

2 d. Milloin autossa rengasvaurion johdosta joudutaan tilapäisesti käyttämään vararengasta, siihen ei sovelleta 2 b ja 2 c momentin määräyksiä. Autoa on tällöin kuitenkin kuljetettava erityistä varovaisuutta noudattaen.

2 e. Henkilöauton ilmarenkaan paine ei saa ilman erityistä syytä poiketa auton renkaan tai valmistajan suosituksen mukaisesta, auton kuormitustilaa vastaavasta paineesta alaspäin enempää kuin 20 prosenttia.


Liukuesteiden käyttö auton renkaissa
18 h §

1. Auton renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1. ja maaliskuun 31. päivän välisenä aikana. Muunakin aikana nastarenkaita saa käyttää hälytysajoneuvossa, puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa, tienpitoon käytettävässä autossa ja hinausautossa sekä auton kauppaan tai korjaukseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa ja kaikissa autoissa, milloin sää tai keli sitä edellyttää.

2. Käytettäessä nastarenkaita kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n autossa on ne, paripyörien uloimpia pyöriä lukuun ottamatta, asennettava kaikkiin pyöriin. Eri renkaissa saavat nastamäärät poiketa enintään 25 prosenttia sen renkaan nastamäärästä, jossa nastoja on eniten.

3. Milloin autossa rengasvaurion johdosta joudutaan tilapäisesti käyttämään vararengasta, siihen ei sovelleta tämän pykälän määräyksiä. Autoa on tällöin kuitenkin kuljetettava erityistä varovaisuutta noudattaen.

Auton renkaiden nastojen lukumäärä ja asennus
18 i §

1. Auton nastarenkaassa, jonka vanteen halkaisija on enintään 13§sk, saa olla enintään 90 nastaa, renkaassa, jonka vanteen halkaisija on enintään 15§sk, enintään 110 nastaa ja suuremmalle vanteelle asennettavassa renkaassa enintään 150 nastaa.

2. Nastat on kiinnitettävä renkaaseen siten, että kulutuspinnan keskelle jää vähintään kolmasosa pinnan leveydestä nastattomaksi.

3. Nastojen kärkien ulkonemien keskiarvo saa uudessa nastarenkaassa tai kiinnitettäessä käytettyyn renkaaseen uusia nastoja olla enintään 1,2 mm. Käytetyssä nastarenkaassa saa nastan ulkonema olla enintään 2,0 mm.

Auton renkaiden nastojen hyväksyminen
18 j §

1. Auton nastarenkaassa käytettävien nastojen tulee olla hyväksyttyä tyyppiä. Nastassa saa olla vain yksi kärki eikä se saa olla terävä eikä putkimainen. Nastan tyyppihyväksymistä haetaan autorekisterikeskukselta.

2. Nastan tyyppihyväksymisen ehtona on, että henkilöauton renkaassa nastan staattinen pistovoima 1,2 mm:n ulkonemalla mitattuna on enintään 120 N ja että nastan paino on enintään 1,8 g. Kevyessä kuorma-autonrenkaassa nastan edellä tarkoitettu pistovoima saa olla enintään 180 N ja paino enintään 2,3 g sekä kuorma-autonrenkaassa vastaavasti 250 N ja 3,0 g. Nastan paino saa henkilöauton nastarenkaassa, joka otetaan käyttöön 31. päivän maaliskuuta 1994 jälkeen, olla enintään 1,1 g tai 1,4 g, jos edellä tarkoitettu pistovoima on enintään 100 N.

3. Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset nastan pistovoiman mittaamisesta. Autorekisterikeskus voi myös hyväksyä muun kuin 2 momentissa tarkoitetuilla nastoilla varustetun nastarenkaan ehdolla, että sen aiheuttama tienpäällysteen kuluminen ei ole 2 momentin vaatimukset täyttävällä nastalla varustetun nastarenkaan aiheuttamaa kulumista suurempi.

Moottoripyörän renkaat ja liukuesteet
19 a §

1. Moottoripyörässä tulee olla ilmarenkaat, joiden kantavuus moottoripyöräkäyttöön tarkoitettuina vastaa kuormitetusta moottoripyörästä kyseiseen pyörään kohdistuvaa painoa. Renkaita, joissa kudos on näkyvissä tai jotka ilmeisesti ovat vaarassa räjähtää, ei saa käyttää. Renkaan kulutuspinnassa on koko sen leveydellä oltava tarkoituksenmukainen kuviointi, jonka urien syvyys on vähintään 1,0 mm.

2. Moottoripyörässä on käytettävä talvikäyttöön sopivia karkeakuvioisia renkaita 18§:n 2 b momentissa tarkoitettuna aikana. Talvirenkaiden käyttöpakosta sanotussa momentissa autolle säädetyt poikkeukset ovat soveltuvin osin voimassa myös moottoripyörää koskevina.

3. Liukuesteiden käyttö moottoripyörässä on sallittu 18 h ja 18 j§:ssä kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n autolle säädetyin ehdoin.

Mopon renkaat ja liukuesteet
20 a §

1. Mopossa tulee olla ilmarenkaat, joiden kantavuus vastaa kuormitetusta moposta kyseiseen pyörään kohdistuvaa painoa.

2. Mopossa on käytettävä talvikäyttöön sopivia karkeakuvioisia renkaita 18§:n 2 b momentissa tarkoitettuna aikana. Talvirenkaiden käyttöpakosta sanotussa momentissa autolle säädetyt poikkeukset ovat soveltuvin osin voimassa myös mopoa koskevina.

3. Liukuesteiden käyttö mopossa on sallittu 18 h ja 18 j§:ssä kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n autolle säädetyin ehdoin.

Traktori ja moottorityökone
21 §

3. Traktorin ja moottorityökoneen renkaiden kantavuuden on vastattava ajoneuvon kokonaispainosta renkaille kohdistuvaa kuormitusta. Traktorissa ja moottorityökoneessa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 10 km/h, saa olla umpirenkaat, metallipyörät tai telaketjut. Renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.


Maastoajoneuvo
22 §

2 a. Maastoajoneuvon renkaiden kantavuuden on vastattava ajoneuvon kokonaispainosta renkaille kohdistuvaa kuormitusta. Renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.


Auton perävaunu
24 §

1 a. Auton perävaunun renkaista, talvirenkaiden ja nastarenkaiden käytöstä sekä nastarenkaiden ominaisuuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä 18§:n 2 a-2 e momentissa ja 18 h-18 j§:ssä on auton renkaista säädetty.


Moottoripyörän, mopon, polkupyörän ja maastoajoneuvon perävaunu
25 §

1 a. Moottoripyörän ja mopon perävaunun renkaista, talvirenkaiden ja nastarenkaiden käytöstä sekä nastarenkaiden omainaisuuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä 19 a§:ssä on moottoripyörän renkaista säädetty.


Traktorin ja moottorityökoneen perävaunu
25 a §

1 a. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun renkaiden kantavuuden on vastattava ajoneuvon kokonaispainosta renkaille kohdistuvaa kuormitusta. Renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.


Hinattava laite
26 §

1 a. Hinattavan laitteen ilmarenkaiden kantavuuden on vastattava laitteesta kyseiseen pyörään kohdistuvaa painoa. Renkaita, joissa kudos on näkyvissä tai jotka ilmeisesti ovat vaarassa räjähtää, ei saa käyttää. Jos laitteen suurin sallittu nopeus on enemmän kuin 40 km/h, on renkaassa koko sen leveydellä oltava tarkoituksenmukainen kuviointi, jonka urien syvyys on vähintään 1,6 mm.


65 §

2. Autorekisterikeskus voi erityisestä syystä, jos ajoneuvon käyttötarkoituksesta johtuva rakenne tai varustus sitä edellyttää, ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti myöntää poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:


b) ajoneuvomallille ja yksittäiselle ajoneuvolle 18§:n 2 a ja 2 b momentin, 18 h§:n 1 momentin, 19 a§:n 2 momentin, 20 a§:n 2 momentin, 24§:n 1 a momentin ja 25§:n 1 a momentin säännöksistä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Asetuksen 18§:n 2 a momentin vaatimus renkaiden E-hyväksymisestä tai DOT-merkinnästä koskee ajoneuvoa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen.

Autorekisterikeskus voi ryhtyä myöntämään 18 j§:ssä tarkoitettuja nastojen hyväksymisiä annettuaan ohjeet pistovoiman mittaamisesta. Sanotun pykälän vaatimukset täyttäviä nastarenkaita voidaan tämän jälkeen ottaa käyttöön.

Nastarenkaiden ja nastojen, jotka otetaan ensi kertaa käyttöön tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää tämän asetuksen vaatimukset. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttöön otettuja renkaita saa edelleen käyttää, jos ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukaisia.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.