843/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84§:n, sellaisena kuin se on 15 päivänä syyskuuta 1989 annetussa laissa (818/89), sekä 96 ja 108§:n nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvoasetuksessa (233/82) tarkoitettujen ajoneuvojen katsastusta.

2. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan sotilasajoneuvoasetuksessa (901/87) tarkoitettujen sotilasajoneuvojen katsastuksiin siten kuin puolustusministeriö määrää.

3. Puolustusministeriö määrää kuultuaan liikenneministeriötä, mitkä sotilasajoneuvot katsastuskonttorit ja -toimistot katsastavat. Puolustusministeriö antaa tarkemmat määräykset puolustusvoimien järjestämästä ajoneuvojen katsastuksesta ja siitä mille viranomaiselle puolustusvoimissa kuuluvat ne tehtävät, jotka tässä asetuksessa on säädetty autorekisterikeskukselle ja sen alaisille katsastustoimipaikoille.

2 §
Katsastuksen suorittajat

Tämän asetuksen mukaisia katsastuksia suorittavat autorekisterikeskus ja katsastustoimipaikat, joita ovat katsastuskonttorit ja -toimistot.

3 §
Katsastuslajit

1. Tämän asetuksen mukaisia katsastuksia ovat tyyppi-, maahantuonti-, rekisteröinti-, kytkentä-, muutos- ja vuosikatsastus. Autorekisterikeskus voi sallia, että katsastustoimipaikat suorittavat muita viranomaisia palvelevia ajoneuvojen tarkastuksia, kuten tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen (TIR-yleissopimus) tarkoittamia tarkastuksia ja linja-autojen TEMPO 100-katsastuksia.

2. Tyyppikatsastus suoritetaan uuden ajoneuvomallin luokittelua varten ja sen toteamiseksi, onko ajoneuvomalli rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan säännösten ja määräysten mukainen.

3. Maahantuontikatsastus suoritetaan yksittäisen ajoneuvon luokittelua varten. Siinä todetaan rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot ja tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen sekä rakenteeltaan ja varusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen.

4. Rekisteröintikatsastuksessa todetaan ajoneuvosta rekisteriin merkittävät tiedot sekä tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen ja varusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen.

5. Kytkentäkatsastus suoritetaan auton ja perävaunun kytkennän hyväksymiseksi. Erilliskytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, onko auton ja siihen kytketyn perävaunun välinen kytkentä määräysten mukainen. Ristiinkytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, ovatko auton ja perävaunun kytkennässä tarpeelliset laitteet ja varusteet määräysten mukaiset ja sellaiset, että ajoneuvoon voi ilman eri katsastusta kytkeä toisen ristiinkytkentäkatsastuksessa hyväksytyn ajoneuvon.

6. Muutoskatsastus on ajoneuvosta rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi erikseen suoritettava katsastus.

7. Vuosikatsastus on rekisteröidylle ajoneuvolle määräajoin suoritettava katsastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot.

4 §
Valmistajan edustaja

Ajoneuvovalmistajan edustajalla tarkoitetaan sellaista ajoneuvojen kauppaa tai maahantuontia harjoittavaa Suomessa kaupparekisteriin merkittyä yritystä, joka valmistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella saa käyttöönsä ajoneuvon rakenteeseen ja varusteisiin liittyvät, hyväksymisen ehtona olevat ajoneuvon tekniset tiedot.

5 §
Haltijan velvollisuudet

Mitä tässä asetuksessa säädetään ajoneuvon tai laitteen omistajasta, koskee, milloin ajoneuvo tai laite on luovutettu toisen pysyväiseen hallintaan, myös sen haltijaa.

2 luku

Tyyppikatsastus 6§

Tyyppikatsastuksen suorittaja ja tyyppikatsastettavat ajoneuvot

1. Tyyppikatsastuksen toimittaa autorekisterikeskus.

2. Tyyppikatsastukseen on esitettävä jokainen Suomessa valmistettu tai ajoneuvovalmistajan Suomessa toimivan edustajan maahantuoma:

a) rekisteröitäväksi tarkoitettu moottorikäyttöinen ajoneuvomalli; ja

b) mopo- ja moottorirekimalli.

3. Tyyppikatsastuksen saa toimittaa myös perävaunumallille sekä Suomessa muutetulle ja täydennetylle ajoneuvomallille.

4. Samana mallina pidetään ajoneuvoja, jotka ovat toistensa kaltaisia rakenteeltaan, akseliväliltään ja mallimerkinnältään. Elleivät ajoneuvon rakenne tai määräysten edellyttämät varusteet ole muuttuneet, ajoneuvon katsotaan edelleen olevan samaa mallia, vaikka mallimerkintä olisikin muuttunut. Autorekisterikeskus voi määrätä, että tyyppikatsastusvelvollisuus määräytyy ajoneuvon tarkemman mitta-, rakenne- tai varusteominaisuuden perusteella, kun tähän on ajoneuvoja koskevien säädösten muuttuessa aihetta.

5. Maahan tuodun ajoneuvon rakennetta ja varusteita ei ilman autorekisterikeskuksen lupaa saa muuttaa tai täydentää ennen tyyppikatsastusta.

7 §
Poikkeus tyyppikatsastusvelvollisuudesta

Autorekisterikeskus voi hakemuksesta sallia, ettei tyyppikatsastukseen tarvitse esittää Suomessa valmistettua ajoneuvoa, joka ei ole sarjavalmisteinen. Hakemukseen on liitettävä yksityiskohtainen tekninen erittely ajoneuvosta ja mittapiirros sekä autorekisterikeskuksen mahdollisesti vaatimat muut selvitykset.

8 §
Ajoneuvon ilmoittaminen tyyppikatsastukseen

1. Ajoneuvomallin saa esittää tyyppikatsastukseen vain ajoneuvon valmistaja tai tämän edustaja.

2. Tyyppikatsastusta varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvon merkki, malli, teknilliset tiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on liitettävä:

a) todistus ajoneuvon valmistajan ajoneuvomallille takaamista kokonais- ja akselipainoista sekä kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n automallille takaamista perävaunupainoista; valmistajan yksinomaan Suomea varten ilmoittamia painoja ei oteta huomioon;

b) mitoitettu piirros ajoneuvosta tai sen alustasta sekä jarrukaavio;

c) selvitys henkilöautolle valmistuksen yhteydessä suoritetusta käsittelystä syöpymistä vastaan;

d) jäljennökset niistä kotimaisista tai kansainvälisistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista hyväksymistodistuksista, joihin hakija haluaa vedota; ja

e) muut autorekisterikeskuksen tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset.

3. Tyyppikatsastuksen yhteydessä voidaan vaatia hakijaa esittämään:

a) tarpeelliset selvitykset siitä, mitkä erityiskohteet ajoneuvosta on vuosikatsastuksen yhteydessä tarkastettava sen liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja miten tarkastus suoritetaan; ja

b) ajoneuvomallin osalta tiedot pakokaasu- ja melupäästöjen käytönaikaista mittausta varten.

4. Edellä 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja tiedot voidaan sallia toimitettavaksi myös tyyppikatsastuksen jälkeen.

5. Milloin autorekisterikeskus niin määrää, ajoneuvo on esitettävä tyyppikatsastukseen kuormattuna.

9 §
Ajoneuvomallien vähäiset erot

Jos tyyppikatsastettuun mallisarjaan kuuluvassa ajoneuvomallissa eroavaisuudet tyyppikatsastettuun malliin nähden ovat vähäisiä ja riittävällä tarkkuudella asiapapereista todettavissa, voi autorekisterikeskus sallia, että 8§:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen liitetään vain poikkeavia tietoja koskevat selvitykset. Ellei erityistä syytä ole, ei tässä tarkoitettua ajoneuvoa tarvitse tuoda tyyppikatsastukseen, vaan mallisarjaa koskevaan tyyppikatsastustodistukseen lisätään mallia koskevat tiedot hakijan antamien selvitysten perusteella. Henkilöautomallille annetaan lisäksi tyyppirekisteriote.

10 §
Toimenpiteet tyyppikatsastuksessa

Tyyppikatsastuksessa:

a) määrätään, mihin ryhmään ajoneuvomalli kuuluu;

b) todetaan ajoneuvon merkki, mallisarja, malli, tekniset tiedot, korirakenteen laatu, päämitat, oma paino ja sen jakauma akseleille sekä valmistajan takaamat kokonais- ja akselipainot;

c) määrätään tarvittaessa ohjaamon tai valmiiksi henkilökuljetukseen rakennetun korin istumapaikkojen luku, tieliikenteessä sallitut akseli- ja kokonaispainot, kantavuus sekä kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n autolle valmistajan takaamat perävaunupainot; ja

d) tutkitaan, täyttääkö ajoneuvo sen rakenteesta ja varusteista annetut säädökset ja määräykset, todetaan mahdolliset puutteellisuudet ja tarvittaessa määrätään, miten ne on poistettava.

11 §
Painovahvistus

1. Tyyppikatsastuksen yhteydessä taikka valmistajan tai maahantuojan hakemuksesta autorekisterikeskus vahvistaa kuorma- ja linja-automallin kokonais- ja akselipainot.

2. Hakemukseen on liitettävä:

a) auton valmistajan todistus automallille taatuista kokonais- ja akselipainoista;

b) mitoitettu piirros autosta; ja

c)milloin autorekisterikeskus katsoo tarpeelliseksi, selvitys autolle valmistusmaassa hyväksytystä kokonaispainosta.

12 §
Tyyppikatsastuksesta annettavat todistukset

1. Tyyppikatsastuksesta annetaan mallikohtainen tyyppikatsastustodistus. Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autolle annetaan lisäksi mallisarjakohtainen tyyppikatsastustodistus. Milloin rakenteeltaan ja akseliväliltään samaa mallia olevan ajoneuvon mallimerkintä muuttuu, tyyppikatsastustodistus voidaan laajentaa kattamaan myös merkinnältään muutettu malli. Tyyppikatsastustodistuksesta on käytävä ilmi, miten mahdollisesti muutettuna ajoneuvomalliin tai mallisarjaan kuuluvat ajoneuvot täyttävät tyyppikatsastusajankohtana voimassa olleet säännökset ja määräykset.

2. Jos ajoneuvon saa 17§:n 2 momentin nojalla merkitä rekisteriin rekisteröintikatsastusta suorittamatta, tehdään tästä merkintä mallikohtaiseen tyyppikatsastustodistukseen ja ajoneuvomallille annetaan tyyppirekisteriote. Tyyppikatsastuksessa siihen merkitään ajoneuvon tyyppikoodi, merkki ja malli. Rekisteröitäessä siihen merkitään tarvittavat ajoneuvon yksilöintitiedot.

3. Tyyppirekisteriotteen saa antaa vain sellaiselle moottorityökoneelle, jolla ei tyyppikatsastustodistuksen mukaan ole sen painoihin eikä mittoihin vaikuttavia rakenne- tai varustevaihtoehtoja.

13 §
Ajoneuvon valmistajan tai tämän edustajan velvollisuudet

1. Luovuttaessaan ajoneuvon sen valmistaja tai tämän Suomessa toimiva edustaja on velvollinen huolehtimaan, että ajoneuvo rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan on tyyppikatsastuksessa hyväksytyn ajoneuvomallin mukainen ja että mahdolliset tyyppikatsastuksessa todetut ja tyyppikatsastuksen toimittamisen jälkeen voimaantulleista määräyksistä johtuvat puutteellisuudet on autorekisterikeskuksen hyväksymällä tavalla poistettu.

2. Tyyppikatsastuksessa määrättyä tyyppikilpeä ei saa kiinnittää muunlaiseen kuin 1 momentissa tarkoitettuun ajoneuvoon eikä jo käyttöön luovutettuun ajoneuvoon. Kilpeä ei myöskään saa kenellekään luovuttaa irrallisena, ellei toisin ole määrätty.

3. Valmistajan tai tämän Suomessa olevan edustajan on luovutettava jokaisen toimittamansa ajoneuvon mukana tyyppirekisteriote. Sitä ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa sellaisesta ajoneuvosta, josta on tehty ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (842/89) 6§:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus.

3 luku

Maahantuontikatsastus

14 §
Maahantuontikatsastettavat ajoneuvot

1. Maahantuontikatsastukseen on esitettävä muun kuin ajoneuvon valmistajan Suomessa olevan edustajan maahantuoma:

a) rekisteröitäväksi tarkoitettu moottorikäyttöinen ajoneuvo; ja

b) mopo ja moottorireki.

2. Maahantuontikatsastukseen ei tarvitse esittää:

a) muuttotavarana tullattua henkilö- tai pakettiautoa, moottoripyörää tai mopoa, jonka ulkomailta Suomeen muuttava henkilö tuo mukanaan omaa käyttöään varten;

b) ulkomailta perintönä tai testamentilla saatua moottorikäyttöistä ajoneuvoa;

c) tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittua ajoneuvoa;

d) ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevaa ajoneuvoa; eikä

e) museoajoneuvoa ja muuta yli 25 vuoden ikäisenä maahantuotua ajoneuvoa.

15 §
Maahantuontikatsastuksen suorittaja ja ajoneuvon ilmoittaminen maahantuontikatsastukseen

1. Maahantuontikatsastuksen saa suorittaa katsastuskonttori tai autorekisterikeskuksen määräämä muu katsastustoimipaikka.

2. Maahantuontikatsastusta varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvon merkki, malli, teknilliset tiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on liitettävä:

a) ulkomailla rekisterissä olleesta ajoneuvosta rekisteriote;

b) selvitys henkilöautolle suoritetusta käsittelystä syöpymistä vastaan; ja

c) sellaiset selvitykset ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden määräystenmukaisuudesta, joihin hakija haluaa vedota.

16 §
Maahantuontikatsastuksen toimittaminen

1. Maahantuontikatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 10§:ssä on säädetty. Ulkomailla rekisterissä olleelle ajoneuvolle saadaan kokonais- ja akselipainot kuitenkin määrätä enintään rekisteriin merkittyjen painojen mukaisiksi.

2. Jos maahantuontikatsastuksessa esitettyjen selvitysten ja katsastustoimipaikan suorittaman tarkastuksen perusteella ei ole perusteltua syytä olettaa ajoneuvon rakenteen ja varusteiden olevan puutteellisia tai niistä annettujen määräysten vastaisia, on ajoneuvo hyväksyttävä merkittäväksi rekisteriin.

3. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten tai tarkastusvälineiden avulla voi jonkun tai joidenkin rakenteiden tai varusteiden osalta vakuuttua ajoneuvon määräystenmukaisuudesta, voi katsastustoimipaikka vaatia hakijan hankkimaan todistuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä tai pyytää ajoneuvon valmistajalta tämän Suomessa olevan edustajan kautta selvityksen määräystenmukaisuudesta edellä sanotuilta osin. Katsastustoimipaikka voi hyväksyä muunkin luotettavan selvityksen ajoneuvon määräystenmukaisuudesta.

4 luku

Rekisteröintikatsastus

17 §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Ennen kuin tyyppikatsastettua mallia oleva ajoneuvo otetaan säännönmukaiseen käyttöön ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi, sen on oltava hyväksytty enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetussa maahantuonti- tai rekisteröintikatsastuksessa.

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää, ellei autorekisterikeskus toisin määrää, tyyppikatsastettua mallia olevaa:

a) yksityiskäyttöön rekisteröitävää henkilöautoa;

b) moottoripyörää;

c) kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n autoon kytkettäväksi soveltuvaa perävaunua;

d) paketti- ja kuorma-autoa, jonka rakenteeseen ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen suurempia kuin 22§:n 2 momentin b kohdassa tarkoitettuja muutoksia;

e) maataloustraktoria; eikä

f) moottorityökonetta.

3. Rekisteröintikatsastusta ei myöskään vaadita, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen säännönmukaiseen käyttöön ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi:

a) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin merkitystä rekisteröinti- tai vuosikatsastuksesta;

b) ajoneuvon omistajan vaihtumatta samana kalenterivuonna, jona se on otettu käyttöön tai vuosikatsastettu; taikka

c) jos kysymyksessä on maataloustraktori tai moottorityökone.

4. Ajoneuvo on esitettävä rekisteröintikatsastukseen, milloin:

a) tyyppi- tai maahantuontikatsastus on koskenut ajoneuvon alustaa;

b) ajoneuvoa on tyyppi- tai maahantuontikatsastuksen jälkeen muutettu;

c) ajoneuvossa on maahantuontikatsastuksessa todettu puutteita; tai

d) maahantuontikatsastuksesta on kulunut yli kuusi kuukautta.

5. Jos ajoneuvo on poistettu rekisteristä liikennevakuutusyhtiön ilmoituksesta vaurioituneena tai rekisteriviranomainen pitää katsastusta tarpeellisena ajoneuvon ilmeisesti liikenneonnettomuudessa saamien vaurioiden tai muiden erityisten syiden takia, on ajoneuvo hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen säännönmukaiseen käyttöön ottamista.

18 §
Rekisteröintikatsastuksen suorittaja ja ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikatsastukseen

1. Rekisteröintikatsastuksen saa toimittaa jokainen katsastustoimipaikka, ellei autorekisterikeskus toisin määrää.

2. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä:

a) ajoneuvon tyyppikatsastustodistus tai sen jäljennös taikka maahantuontikatsastuksessa annettu katsastustodistus ja henkilöautosta tyyppirekisteriote;

b) jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön, rekisteriotteen tekninen osa tai sen puuttuessa muu riittävä selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä;

c) edellä 14§:n 2 momentissa tarkoitetusta ajoneuvosta ulkomainen rekisteriote tai muu selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä; ja

d) perävaunua katsastettaessa vaunun valmistajan antama paineilmajarrujen kaavio, todistus perävaunulle taatuista akseli- ja kokonaispainoista, selvitys perävaunun mitoituksesta ja muut autorekisterikeskuksen tarpeelliseksi katsomat selvitykset.

19 §
Rekisteröintikatsastuksen toimittaminen

1. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvon rakenne, varusteet ja kunto sekä mitat ja painot vastaavat niistä annettuja säännöksiä ja määräyksiä, määrätään perävaunun suurimmat sallitut akseli- ja kokonaispainot sekä todetaan rekisteriin merkittävät tiedot. Ajoneuvon oma paino on määrättävä punnitsemalla, jos tyyppikatsastus tai maahantuontikatsastus ei ole koskenut valmista ajoneuvoa tai jos punnitsemiseen muuten on aihetta.

2. Jos rekisteröintikatsastuksessa esitettyjen selvitysten ja katsastustoimipaikan suorittaman tarkastuksen perusteella ei ole perusteltua syytä olettaa ajoneuvon rakenteen ja varusteiden olevan puutteellisia tai niistä annettujen määräysten vastaisia, on ajoneuvo hyväksyttävä merkittäväksi rekisteriin.

3. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten tai tarkastusvälineiden avulla voi jonkun tai joidenkin rakenteiden tai varusteiden osalta vakuuttua ajoneuvon määräystenmukaisuudesta, voi katsastustoimipaikka vaatia hakijan hankkimaan todistuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä tai pyytää ajoneuvon valmistajalta tämän Suomessa olevan edustajan kautta selvityksen määräystenmukaisuudesta edellä sanotuilta osin. Katsastustoimipaikka voi hyväksyä muunkin luotettavan selvityksen ajoneuvon määräystenmukaisuudesta.

5 luku

Kytkentäkatsastus

20 §
Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon ilmoittaminen kytkentäkatsastukseen

1. Auto ja siihen kytkettävä perävaunu on ennen yhdistelmän käyttöönottoa hyväksyttävä erilliskytkentäkatsastuksessa, jollei autoa ja perävaunua ole erikseen hyväksytty ristiinkytkentäkatsastuksessa. Henkilö- ja pakettiauto sekä kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n erikoisauto samoin kuin niihin kytkettäväksi tarkoitettu perävaunu voidaan tyyppikatsastuksessa hyväksyä ristiinkytkentään, jolloin tyyppirekisteriotteeseen tulee autoa luovutettaessa merkitä, onko auto varustettu kytkennässä tarpeellisin vetolaittein ja varustein.

2. Kytkentäkatsastuksessa on esitettävä:

a) kytkettäväksi tarkoitetun ajoneuvon rekisteriote tai, jos ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity, rekisteröinti- tai maahantuontikatsastuksessa annettu katsastustodistus tai tyyppirekisteriote;

b) perävaunukirja, jos perävaunu on aikaisemmin erilliskytkentäkatsastuksessa hyväksytty toiseen autoon kytkettäväksi ja jos sellainen on ajoneuvoa varten annettu; ja

c) tarvittaessa selvitys kytkentälaitteiden lujuudesta.

21 §
Kytkentäkatsastuksen toimittaminen

1. Erilliskytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että auto ja perävaunu sopivat kytkettäviksi toisiinsa, tarkastetaan kytkentälaitteiden kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus, tutkitaan, täyttääkö yhdistelmä mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmästä annettuja määräyksiä koskevat vaatimukset sekä määrätään yhdistelmän suurin sallittu kokonaispaino ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken. Erilliskytkentään hyväksyminen merkitään rekisteriin.

2. Ristiinkytkentäkatsastuksessa tarkastetaan erikseen auton ja perävaunun rakenne ja mitoitus samoin kuin se, että kytkentälaitteet sopivat ristiinkytkentään. Ristiinkytkentään hyväksyminen siihen mahdollisesti liittyvine rajoituksineen merkitään rekisteriin. Liikenneministeriö antaa erikseen ohjeet ristiinkytkennän ehdoista.

6 luku

Muutoskatsastus

22 §
Muutoskatsastusvelvollisuus

1. Milloin ajoneuvon rakennetta tai varusteita on muutettu siten, että rekisteriin merkityt tiedot muuttuvat tai muutos voi vaikuttaa ajoneuvon liikenneturvallisuuteen, on ajoneuvo hyväksyttävä muutoskatsastuksessa ennen säännönmukaiseen käyttöön ottamista.

2. Milloin ajoneuvon rakenne ja varusteet vastaavat niistä annettuja määräyksiä, muutoskatsastusta ei kuitenkaan vaadita, kun:

a) ammattimaisessa liikenteessä tai kouluautona käytetty auto otetaan yksityiseen liikenteeseen;

b) paketti- ja kuorma-auton tavaratila varustetaan tavaran kuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai tarpeellisin hyllyköin;

c) auton tai moottoripyörän rengaskokoa on muutettu siten, että vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä enintään 26 mm tai leveys enintään 30 mm; taikka

d) auton väri vaihtuu.

3. Kuorma- ja pakettiauto sekä perävaunu on kuitenkin muutoskatsastettava, milloin tavaratila varustetaan eläinten kuljetusta varten.

23 §
Muutoskatsastuksen toimittaminen

1. Muutoskatsastus toimitetaan noudattaen soveltuvin kohdin 19§:n säännöksiä.

2. Katsastustoimipaikan on merkittävä rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ajoneuvorekisteriin ja annettava muutosta vastaava rekisteriote.

7 luku

Vuosikatsastus

24 §
Vuosikatsastusvelvollisuus

1. Henkilö-, paketti-, kuorma- ja erikoisauto sekä muu kuin 3 momentissa tarkoitettu perävaunu on katsastettava vuosittain. Uutena rekisteriin merkittyä pakettiautoa ja yksityiskäytössä olevaa henkilöautoa ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen sinä vuonna, jona se on ensi kertaa rekisteröity Suomessa eikä myöskään ensimmäisenä eikä toisena sen käyttöönottovuotta seuraavana vuotena.

2. Linja-auto on katsastettava kahdesti vuodessa. Sellainen linja-auto, jonka käyttöönottovuodesta on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta, katsastetaan kerran vuodessa.

3. Kokonaispainoltaan enintään 3500 kg:n autoon kytkettävä, työntöjarruin varustettu perävaunu on katsastettava ensimmäisen kerran käyttöönottovuotta seuraavana vuonna ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Kevytperävaunua ei kuitenkaan tarvitse esittää vuosikatsastukseen.

4. Museoauto on katsastettava joka toinen vuosi. Ensimmäinen katsastus on suoritettava toisena vuonna, joka seuraa museoautoksi hyväksymisvuotta.

5. Ajoneuvoa ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen sinä vuonna, jona ajoneuvon maahantuonti- tai rekisteröintikatsastus on suoritettu.

25 §
Vuosikatsastuksen ajankohta

1. Muun auton kuin linja-auton ja museoauton vuosikatsastus on suoritettava katsastusaikana, joka käsittää varsinaisen katsastuskuukauden ja kaksi sitä seuraavaa kuukautta. Aika katsastukseen on varattava varsinaisen katsastuskuukauden aikana. Varsinainen katsastuskuukausi määräytyy auton rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaan seuraavasti:

Rekisteritunnuksen viimeinen numero: Varsinainen katsastuskuukausi:
1 Tammikuu
2 Helmikuu
3 Maaliskuu
4 Huhtikuu
5 Kesäkuu
6 Elokuu
7 Syyskuu
8 Lokakuu
9 Marraskuu
0 Joulukuu

2. Linja-auto on tuotava vuosikatsastukseen ennen kesäkuun loppua ja toisen kerran vuoden loppuun mennessä. Ennen kesäkuun loppua suoritettavaa katsastusta ei vaadita, mikäli katsastus on 24§:n 2 momentin mukaan suoritettava vain kerran vuodessa tai mikäli autoa ei ole käytetty liikenteessä ennen heinäkuun alkua. Vuosikatsastus saadaan kuitenkin suorittaa vasta, kun vähintään neljä kuukautta on kulunut edellisestä vuosikatsastuksesta.

3. Perävaunu on tuotava katsastukseen ennen sen vuoden loppua, jona katsastus on 24§:n 3 momentin mukaan suoritettava. Vuosikatsastus saadaan kuitenkin suorittaa vasta, kun vähintään neljä kuukautta on kulunut edellisestä vuosikatsastuksesta.

4. Museoauto on tuotava katsastukseen heinäkuun loppuun mennessä sinä vuonna, jona katsastus on suoritettava.

5. Autorekisterikeskus voi sallia säädettyjen määräaikojen ylityksen sellaisten autojen osalta, joita ei määräaikana voida esittää katsastukseen kotipaikan katsastustoimipaikassa sen työtilanteen, töiden ruuhkautumisen tai muun vastaavan tilapäisen syyn vuoksi. Luvan määräajan ylittämiseen saa antaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.

26 §
Erikoistapaukset

1. Milloin ajoneuvo on todistettavasti ollut tilapäisesti poistettuna liikenteestä tai ulkomailla koko sille määrätyn katsastusajan, on se esitettävä katsastukseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa liikenteeseen ottamisesta tai maahantulosta. Todistus tai muu luotettava selvitys tilapäisestä liikenteestä poistosta tai ulkomailla olosta on pidettävä ajossa mukana, kunnes katsastus on suoritettu.

2. Katsastustoimipaikka voi ottaa ajoneuvon vuosikatsastukseen ennen katsastusaikaa, kuitenkin aikaisintaan edellisen vuoden joulukuussa. Edellytyksenä on, että rekisteröinti- tai maahantuontikatsastuksesta taikka edellisestä vuosikatsastuksesta on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta.

3. Auton varsinaisen katsastuskuukauden jälkeen seuraavan vuoden puolella suoritettu vuosikatsastus vastaa edellisen vuoden katsastusta, kun varsinaisen katsastuskuukauden alusta on kulunut vähemmän kuin viisi kuukautta.

4. Jos muu kuin 24§:n 3 momentissa tarkoitettu perävaunu esitetään katsastukseen vasta seuraavan vuoden puolella tammi-toukokuussa, merkitään katsastus vastaamaan edellisen vuoden katsastusta.

5. Jos ajoneuvo, jonka katsastus on määrätty suoritettavaksi joka toinen vuosi, esitetään katsastettavaksi vasta katsastusvelvollisuusvuotta seuraavana vuonna, merkitään katsastus vastaamaan edellisen vuoden katsastusta.

27 §
Ajoneuvon käyttö katsastusajan jälkeen

1. Ellei ajoneuvoa ole edellä mainittuina määräaikoina hyväksytty katsastuksessa, sitä ei saa käyttää liikenteessä muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tai tuotaessa ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen.

2. Jos ajoneuvo on hylätty vuosikatsastuksessa eikä sitä 25§:ssä tarkoitettujen määräaikojen kuluessa voida enää tuoda jälkitarkastukseen, katsastustoimipaikka voi, jollei ajoneuvoa määrätä ajokieltoon, antaa luvan ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä enintään kuukauden ajan katsastuksessa hylkäämisestä. Lupa on pidettävä ajossa mukana.

3. Lupaa ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä 2 momentissa tarkoitetun määräajan jälkeen ei saa ilman erityistä syytä uudistaa.

28 §
Vuosikatsastuspaikka

Ajoneuvo on esitettävä vuosikatsastukseen ajoneuvon kotipaikan katsastustoimipaikassa. Erityisestä syystä voi muukin katsastustoimipaikka ottaa ajoneuvon vuosikatsastukseen.

29 §
Vuosikatsastuksen toimittaminen

1. Ajoneuvo on ennen katsastusta puhdistettava niin, että sen valmistenumeron voi todeta ja ajoneuvon sekä varusteet tarkastaa. Ajoneuvo on tuotava katsastukseen kuormaamattomana, jollei katsastustoimipaikka toisin määrää tai anna kuormaukseen lupaa.

2. Vuosikatsastuksessa on todettava, että rekisteriotteeseen merkityt ajoneuvoa koskevat tiedot ovat oikeat. Ulkopuolisen tarkastuksen ja tarvittaessa koeajon perusteella on mahdollisuuksien mukaan varmistauduttava siitä, että ajoneuvo ja sen varusteet ovat määräysten mukaisessa kunnossa ja ettei sen osissa ole sellaista kulumisesta, syöpymisestä, muodonmuutoksesta tai murtumisesta johtuvaa eikä muunlaista vikaa, joka voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa liikenneturvallisuudelle tai ympäristölle.

3. Jos ajoneuvo on liikennevakuuttamisvelvollisuuden alainen, on vuosikatsastuksen suorittamisen edellytyksenä, ettei liikennevakuutusmaksua ole laiminlyöty.

4. Katsastustoimipaikan on merkittävä hyväksytty vuosikatsastustieto rekisteriotteeseen ja ajoneuvorekisteriin.

30 §
Katsastuksessa hylkääminen ja korjauskehotus

1. Jos katsastettavaksi tuotu ajoneuvo tai sen varusteet eivät ole säännösten ja määräysten mukaisessa kunnossa ja todetusta puutteellisuudesta voi aiheutua välitöntä vaaraa tai haittaa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvon käyttö on estettävä ottamalla rekisterikilvet ja rekisteriote katsastustoimipaikan haltuun, kunnes vika on korjattu ja ajoneuvo hyväksytty uudessa katsastuksessa.

2. Kun rekisterikilvet ja rekisteriote on otettu ajoneuvosta pois, katsastustoimipaikka voi antaa luvan ajoneuvon kuljettamiseen ilman rekisterikilpiä ja rekisteriotetta lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Rekisterikilpien ja rekisteriotteen pois ottamisesta on tällöin annettava todistus, jossa mainitaan minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa ja kuinka kauan todistus on voimassa.

3. Jos katsastettavaksi tuodussa ajoneuvossa todettu puutteellisuus ei aiheuta välitöntä vaaraa tai haittaa liikenneturvallisuudelle tai ympäristölle, katsastustoimipaikka voi auton käyttämistä estämättä määrätä ajan, jonka kuluessa puutteellisuus on korjattava ja, milloin syytä on, määrätä ajoneuvon uudelleen katsastettavaksi. Määräyksestä on tehtävä merkintä rekisteriotteeseen.

8 luku

Ajoneuvon kunto

31 §
Huolehtiminen ajoneuvon kunnosta

Ajoneuvon omistajan ja kuljettajan on huolehdittava siitä, ettei ajoneuvoa käytetä ennen kuin sen rakenteessa ja varusteissa ilmaantuneet puutteellisuudet on korjattu. Tämä ei kuitenkaan koske matkalla todettua, olosuhteet huomioon ottaen vähäiseksi katsottavaa puutteellisuutta, joka todennäköisesti on syntynyt matkan kestäessä ja joka ei ole ollut kuljettajan välittömästi havaittavissa ja korjattavissa tai jonka korjausta ei voida ilman huomattavaa hankaluutta matkalla suorittaa.

32 §
Ajoneuvon tarkastus liikenteessä

1. Liikennettä valvoessaan katsastusmies voi tarkastaa ajoneuvon sen kunnon toteamiseksi. Myös poliisimiehellä on oikeus tarkastaa, että ajoneuvon säädetyt varusteet ovat toimintakelpoiset, etteivät sen turvallisuuslaitteet ole ilmeisesti epäkunnossa ja ettei sen käytöstä aiheudu ilmeistä vaaraa tai haittaa.

2. Milloin liikenteen valvonnan tai liikennevahingon tutkinnan yhteydessä tai muulloin havaitaan ajoneuvo epäkuntoiseksi tai muutoin määräysten vastaiseksi, tulee katsastus- tai poliisimiehen menetellä epäkuntoisuuden tai puutteellisuuden vakavuudesta riippuen siten kuin 30§:ssä on säädetty, jollei 31§:stä muuta johdu.

3. Ajoneuvolle todetun epäkuntoisuuden tai puutteellisuuden vuoksi suoritettu tarkastus ei korvaa vuosikatsastusta.

33 §
Katsastamattoman ajoneuvon käytön estäminen

1. Poliisi- tai katsastusmiehen on ottamalla pois rekisterikilvet tai muulla sopivalla tavalla estettävä sellaisen ajoneuvon käyttö, jota ei ole säädetyssä järjestyksessä katsastettu ja jonka käyttöön ei ole erillistä lupaa.

2. Milloin poliisi- tai katsastusmies on menetellyt 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, ajoneuvon saa kuitenkin poliisimiehen, katsastustoimipaikan tai katsastusmiehen antamalla kirjallisella luvalla kuljettaa katsastukseen välittömästi ennen tätä varten varattua katsastusaikaa.

3. Jollei viranomaisen haltuunsa ottamia rekisteriotetta tai rekisterikilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta, menetellään siten kuin ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 21§:ssä on määrätty.

9 luku

Erinäisiä säännöksiä

34 §
Rekisteritietojen korjaaminen

Mikäli käy ilmi, että ajoneuvon tiedot on ennakkoilmoituksessa tai tyyppirekisteriotteessa ilmoitettu rekisteriin virheellisinä, ne on korjattava muutoskatsastuksessa tai uudessa rekisteröintikatsastuksessa.

35 §
Rangaistussäännös

Joka rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava rangaistukseen niin kuin tieliikennelaissa on säädetty.

36 §
Muutoksenhaku

1. Muutoksenhausta hallintoviranomaisen tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen on tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/59) on säädetty.

2. Katsastustoimipaikan tai -miehen tämän asetuksen nojalla antamasta päätöksestä saa 30 päivän kuluessa valittaa autorekisterikeskukseen, jonka tekemästä päätöksestä saa edelleen 30 päivän kuluessa valittaa liikenneministeriöön. Ministeriön valituksen johdosta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

3. Tämän asetuksen perusteella annettua päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi.

37 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.