819/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1989

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tieliikenteen tietojärjestelmä ja sen pitäjä

Autorekisterikeskus pitää yllä liikenneturvallisuuden edistämistä ja muita toimialaansa kuuluvia tehtäviä varten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla rekistereitä, jotka kokonaisuutena muodostavat tieliikenteen tietojärjestelmän.

2 §
Muiden säädösten soveltaminen

Tieliikenteen tietojärjestelmästä ja sen osarekistereistä on tässä laissa säädetyn ohella voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty.

3 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän osat

Tieliikenteen tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:

1) ajoneuvorekisteri;

2) ajokorttirekisteri;

3) ajoneuvoverotusrekisteri; ja

4) autokiinnitysrekisteri.

4 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän tiedot

Tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan saa tallettaa seuraavat henkilötiedot: ajoneuvon omistajasta ja haltijasta nimi, osoite, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus, kotipaikka, poliisipiiri ja kieli. Tilastollisia tarkoituksia varten saa tallettaa tiedon siitä, onko omistaja ja haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö sekä haltijan hallintaoikeuden laatu.

Osarekistereihin saa tallettaa tieliikenteen tietojärjestelmän käyttötarkoitusta palvelevia tietoja siten kuin 5-8§:ssä säädetään.

5 §
Ajoneuvorekisterin tiedot

Ajoneuvorekisteriin, johon merkitään rekisteröitäväksi ilmoitettavat rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot, talletetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään ajoneuvon yksilöintiä, rekisteröintiä, rekisterikilpiä, katsastusta, liikennevakuutusta, autoverotusta, valmistajaa tai maahantuojaa sekä rekisteröintimaksuja ja niiden kantoa sekä ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia koskevia tietoja.

6 §
Ajokorttirekisterin tiedot

Ajokorttirekisteriin, johon merkitään ajokortin hakijat ja haltijat sekä ajokortittomat liikennerikoksiin syyllistyneet henkilöt, talletetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään ajokortin hakijasta ja haltijasta sekä ajokortittomasta liikennerikokseen syyllistyneestä:

1) ajoneuvoluokat, joihin kuuluvia ajoneuvoja ajokortti oikeuttaa kuljettamaan, ajoneuvon kuljettamiseen liittyvät erikoisehdot ja erityisluvat sekä vastaavat puolustusvoimien ajokorttia koskevat tiedot;

2) moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyistä liikennerikoksista aiheutuneet rangaistukset ja muut seuraamukset sekä tieliikennelain nojalla tapahtunutta ajokortin peruuttamista ja varoituksen antamista koskevat tiedot;

3) henkilöauton ammattiajoluvan ja liikenneopettajaluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevat tiedot; sekä

4) autokoulujen valvontaa ja tutkimusta varten kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa koskevat tiedot.

7 §
Ajoneuvoverotusrekisterin tiedot

Ajoneuvoverotusrekisteriin, joka muodostuu moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/66) mukaan veronalaisista rekisteröidyistä ajoneuvoista, talletetaan:

1) mainitussa laissa säädettyjen verojen määräämisen perusteena olevat ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti- ja tekniset tiedot; sekä

2) mainitussa laissa säädettyjen verojen ajoneuvokohtaiset määrään, kantoon ja pakkoperintään liittyvät tiedot.

8 §
Autokiinnitysrekisterin tiedot

Autokiinnitysrekisteriin, joka muodostuu niistä rekisteröidyistä ajoneuvoista, joihin on haettu tai vahvistettu autokiinnitys, talletetaan:

1) ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti- ja tekniset tiedot; sekä

2) autokiinnityksen hakemista, vahvistamista, määrää, kuolettamista ja raukeamista sekä kiinnittämisen estettä koskevat tiedot siten kuin autokiinnityslaissa (810/72) säädetään.

9 §
Oikeus tietojen saantiin

Tieliikenteen tietojärjestelmän ylläpitämiseksi autorekisterikeskuksella on oikeus saada seuraavia tietoja, jotka voidaan siirtää konekielisessä muodossa tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan:

1) luonnollisten henkilöiden nimeä ja osoitetta, henkilötunnuksen muuttumista sekä kuolemaa koskevat tiedot väestön keskusrekisteristä;

2) ajoneuvon ennakkoilmoittamiseksi tarpeelliset tiedot ajoneuvon valmistajien tai maahantuojien tietojärjestelmistä;

3) ryhmäliikennevakuutusta, liikennevakuutuksen maksun laiminlyöntiä, vakuutuksen irtisanomista sekä ajoneuvon väliaikaista vakuuttamattomuutta koskevat tiedot liikennevakuutusyhdistyksen ja liikennevakuutusyhtiöiden tietojärjestelmistä;

4) liikennerikosten ja -rikkomusten seuraamustiedot oikeushallinnon tietojärjestelmästä; sekä

5) puolustusvoimien ajokorttitiedot puolustusvoimien tietojärjestelmästä.

Poliisi voi tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tietojärjestelmään ajoneuvojen anastus- ja rekisterikilpitietoja sekä ajokortin saamisen esteitä, ajokortin peruuttamista sekä varoituksen antamista koskevia tietoja.

10 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö

Autorekisterikeskus voi käyttää tieliikenteen tietojärjestelmän osarekistereitä sille säädettyjen tehtävien hoidossa.

Tieliikenteen tietojärjestelmän osarekisterissä voidaan käyttää henkilötietoja sekä muita järjestelmän yhteiseen tietokantaan talletettuja tietoja, mikäli asianomainen tieto saadaan tallettaa osarekisteriin.

11 §
Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja seuraavasti:

1) rekisterinumeron perusteella yksittäistapauksissa, ei kuitenkaan henkilö- tai liike- ja yhteisötunnusta;

2) poliisille määräajassa rekisteri-ilmoituksen jättämisvelvollisuutensa laiminlyöneet mahdollisen rangaistuksen määräämistä varten;

3) liikennevakuutusyhdistykselle ja liikennevakuutusyhtiöille määräajassa lakisääteisen liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyönneistä liikennevakuutus maksua vastaavan hyvikkeen määräämistä varten sekä ajoneuvon tiedoissa tapahtuneista muutoksista, jotka vaikuttavat vakuutusmaksun määräytymiseen;

4) ulosottoviranomaisille rekisteröintimaksujen ulosoton hoitamiseksi tarpeelliset tiedot; ja

5) ajoneuvon omistajan ja haltijan nimi- ja osoitetietoja muussa kuin automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä osoitepalveluun, jos kyseinen toiminta liittyy liikenneturvallisuuteen, liikenteeseen, liikennetarvikkeisiin tai ajoneuvokauppaan ja luovutuksen saajalla on henkilörekisterilain (471/87) mukainen oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista; luovutuksessa saa otantaperusteena käyttää ajoneuvorekisterissä olevia ajoneuvoja sekä ajoneuvon omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja, ei kuitenkaan henkilötunnusta.

Ajoneuvorekisteristä ei saa luovuttaa eikä luovutusperusteena käyttää henkilötunnusta muissa kuin 1 momentin 2-4 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä annettaessa tietoja liikennevakuutuksen hoitamista, rikoksen selvittämistä tai pysäköinnin valvontaa varten.

12 §
Tietojen luovutus ajokorttirekisteristä

Ajokorttirekisterin tiedot on pidettävä salassa. Rekisteristä saa luovuttaa kuitenkin seuraavia tietoja:

1) poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle ajokorttiin liittyvien asioiden käsittelyä varten;

2) puolustusvoimille sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen puolustusvoimien ajokorttiasioiden käsittelyä varten;

3) Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan ajokorttiasioita käsitteleville viranomaisille ajokorttiasian käsittelemistä tai yksittäisen valvontatoimen suorittamista varten tarpeelliset tiedot; ja

4) autorekisterikeskuksen luvalla ja valvonnassa ajokorttirekisterin sisältämän aineiston tieteellistä tutkimusta tai muuta siihen verrattavaa tarkoitusta varten.

13 §
Tietojen luovutus ajoneuvoverotusrekisteristä

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja seuraavasti:

1) rekisterinumeron perusteella yksittäisiä tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten, ei kuitenkaan henkilö- tai liike- ja yhteisötunnusta; sekä

2) ulosottoviranomaiselle ulosottotehtävien hoitamiseksi tarpeellisia tietoja.

14 §
Tietojen luovutus autokiinnitysrekisteristä

Autokiinnitysrekisteristä voidaan luovuttaa seuraavia tietoja:

1) kiinnitysasian vireilläolosta ja vahvistamisesta; ja

2) muita tietoja siten kuin autokiinnityslaissa on säädetty.

15 §
Tietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla seuraavasti:

1) poliisiviranomaisille liikennevalvontaa sekä rikosten ehkäisyä ja selvittämistä varten;

2) tulliviranomaisille ulkomaanliikenteen valvontaa sekä tullirikosten ehkäisyä ja esitutkintaa varten;

3) ulosottoviranomaisille ulosottotehtäviä varten;

4) liikennevakuutusyhdistykselle ja liikennevakuutusyhtiöille liikennevakuutuksen hoitamista varten ajoneuvon omistajan ja haltijan nimi, osoite ja henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus sekä ajoneuvon yksilöintiin, rekisteröintiin, katsastukseen, liikennevakuutukseen ja teknisiin ominaisuuksiin liittyviä vakuutusmaksun määrittämiseksi tarpeellisia tietoja;

5) pysäköinnin valvontaa suorittaville viranomaisille tehtävien hoitamista varten; sekä

6) kaupparekisteriin merkitylle ajoneuvokauppaa harjoittavalle yritykselle autorekisterikeskuksen erikseen määräämin ehdoin tietojen tarkistamiseksi ajoneuvokaupan ja -huollon yhteydessä seuraavia tietoja: ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti-, katsastus-, vakuutus- ja teknisiä tietoja.

16 §
Tietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla muista rekistereistä

Ajokorttirekisteristä saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla poliisille ajokortin myöntämistä, peruuttamista, ajokieltoon määräämistä tai muun ajo-oikeuden pysyvyyden harkintaa varten sekä henkilötietojen tarkistamiseen.

Ajoneuvoverotusrekisteristä saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla poliisi- ja tulliviranomaisille moottoriajoneuvoveron valvontaan liittyvissä tehtävissä.

Autokiinnitysrekisteristä ei saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.

17 §
Salassapitovelvollisuus

Ajokorttirekisteriin merkityn henkilön rikosta koskevia tietoja tai ajokortin poisottamista taikka peruuttamista ei saa ilmaista sivulliselle.

Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomisesta on säädetty rikoslain 40 luvun 5§:ssä (792/89).

18 §
Rangaistusseuraamukset

Tämän lain muusta kuin 17§:ssä tarkoitetusta rikkomisesta rangaistaan siten kuin henkilörekisterilain 43-46§:ssä on säädetty.

19 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän käyttöön- saattaminen
Autorekisterikeskuksella on oikeus tieliikenteen tietojärjestelmän käyttöönottamiseksi saada ajoneuvon omistajien ja haltijoiden henkilötiedot tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmistä.
20 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Lain 19§ tulee kuitenkin voimaan 25 päivänä syyskuuta 1989.

Tällä lailla kumotaan autorekisterikeskuksesta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (644/67) 4 ja 4 a§, sellaisina kuin ne ovat, 4§ 23 päivänä elokuuta 1985 annetussa laissa (735/85) sekä 4 a§ viimeksi mainitussa laissa ja 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (33/72).

Hallituksen esitys 76/89
Liikennevaliok. miet. 4/89
Suuren valiok. miet. 103/89

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
OIe Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.