816/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1989

Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun asetuksen (283/62) 4§,

muutetaan 3§:n 1 momentin johdantokappale ja 1, 9, 12 ja 32 kohta sekä 3 momentti sekä 5-9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 1 momentin johdantokappale ja 8§ 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetussa asetuksessa (429/70) sekä 6§ osittain muutettuna mainitulla asetuksella, sekä

lisätään 3§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetulla asetuksella ja 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla asetuksella (309/79), uusi 12 a, 12 b ja 36 a kohta sekä asetukseen uusi 8 a§ seuraavasti:

3 §

Jäljempänä luetelluista tehtaista ja laitoksista, mikäli niihin ei sovelleta 1§:n säännöksiä, on hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään neljä kuukautta ennen niiden rakentamisen aloittamista, tehtävä ilmoitus asianomaiselle vesi- ja ympäristöpiirille:

1) kaivos, rikastuslaitos ja kaupallinen turvetuotantoalue;


9) vettä käyttävä puunkuorimislaitos, saha, jonka tuotanto on yli 5 000 m3 vuodessa, ja sahan tai muun teollisuuslaitoksen kuorellisen puutavaran vesivarasto tai kasteltava maavarasto, jossa voidaan pitää puutavaraa yhtäaikaisesti yli 20 000 m3;


12) yli 20 lypsylehmän, sonnin tai hevosen, yli 60 hiehon tai lihamullin, yli 30 emakon, yli 100 lihasian, yli 3 000 munivan kanan taikka yli 15 000 teuraskananpojan tai muun siipikarjalajin eläinsuoja säilörehuvarastoineen;

12 a) yli 250 siitosnaarasminkin tai -hillerin taikka yli 50 siitosnaarasketun tai -supin tai muun siitosnaaraseläimen turkistarha;

12 b) kalankasvatuslaitos, jossa käytetään yli 2 000 kiloa kuivarehua vuodessa tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua taikka jossa kalan lisäkasvu ylittää 1 000 kiloa vuodessa;


32) palavaa nestettä tai muuta vaarallista nestemäistä kemikaalia sisältävä varasto, jossa voidaan säilyttää vähintään 50 000 litraa tällaista ainetta;


36 a) viemäri, jota käyttää enemmän kuin 50 henkilöä, sekä kasarmi, hotelli tai muu niihin verrattava laitos, johon voidaan sijoittaa asumaan vähintään 50 henkilöä;


Tässä pykälässä säädetyn ilmoituksen tekeminen ei kuitenkaan ole tarpeen, milloin tehtaalle tai laitokselle on haettu vesilain 10 luvun 3 tai 23§:ssä tarkoitettua lupaa jäteveden johtamiseen.

5 §

Edellä 2 ja 3§:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus ei koske sellaista laitosta tai tehdasta, josta jätevesi johdetaan yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetussa laissa (982/77) tarkoitetun yleisen vesi- ja viemärilaitoksen viemäriin. Tällaisen yleisen laitoksen omistajan on pyydettävä ennen mainitun lain 12§:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemistä jätevesien laatua ja määrää koskevista liittymisehdoista asianomaisen vesi- ja ympäristöpiirin lausunto. Sopimus voidaan kuitenkin tehdä, jollei lausuntoa ole annettu kahden kuukauden kuluessa pyynnön lähettämisestä.

6 §

Edellä 3§:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä jäteveden tai muun vettä pilaavan aineen johtamista ja käsittelyä koskeva suunnitelma tarpeellisine selvityksineen. Ilmoitus on tehtävä vesi- ja ympäristöhallituksen vahvistamaa lomaketta käyttäen.

7 §

Edellä 6§:ssä tarkoitetun suunnitelman tulee sisältää tiedot johdettavasta jätevedestä tai muusta jätteestä ja sen määrästä, käytettävästä puhdistusmenetelmästä sekä muista vesien pilaantumisen vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi suunnitelluista toimenpiteistä sekä, milloin jätevesi johdetaan vesistöön, selostus tästä vesistöstä.

8 §

Vesi- ja ympäristöpiirin on tarkastettava 3§:ssä tarkoitettu ilmoitus ja siihen liittyvä suunnitelma. Ilmoituksen tekijän on tarvittaessa annettava vesi- ja ympäristöpiirille sen tarpeellisiksi katsomia täydentäviä tietoja ja selvityksiä. Vesi- ja ympäristöpiiri voi pyytää asiasta lääkintöhallituksen lausunnon, jos kysymys on sairaalasta johdettavasta jätevedestä tai jos lausunnon pyytämiseen on muutoin aihetta. Vesi- ja ympäristöpiiri voi tarvittaessa pyytää asiasta lausunnon myös ympäristönsuojelulautakunnalta.

Vesi- ja ympäristöpiirin on siirrettävä ilmoituksessa tarkoitettu asia vesi- ja ympäristöhallituksen käsiteltäväksi, jos asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti merkittävä taikka asian käsittelemisessä tarvitaan sellaista erityistä selvitystä, jota vesi- ja ympäristöpiiri ei voi vaikeuksitta saada, taikka jos ilmoituksessa tarkoitetun toiminnan vaikutukset ulottuvat myös toisen vesi- ja ympäristöpiirin alueelle.

Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa määräyksiä ja ohjeita vesi- ja ympäristöhallinnolle 2 momentissa tarkoitetusta käsittelyn siirtämisestä.

8 a §

Jos vesi- ja ympäristöpiiri katsoo, että ilmoitetusta tehtaasta tai laitoksesta tulevan jäteveden johtaminen esitetyn suunnitelman mukaan tulee aiheuttamaan vesien pilaantumista, sen tulee suorittaa asian selvittämiseksi mahdollisesti tarvittavat tutkimukset. Vesi- ja ympäristöpiirin on sen jälkeen viipymättä kehotettava omistajaa tarkistamaan tai täydentämään mainittua suunnitelmaa tarpeellisilta osin taikka, jos jäteveden johtamiseen tai muuhun toimenpiteeseen tarvitaan vesilain 10 luvun 3§:ssä tarkoitettu ympäristönsuojelulautakunnan tai 23§:ssä tarkoitettu vesioikeuden lupa, hakemaan tällainen lupa. Tällöin vesi- ja ympäristöpiirin on samalla ilmoitettava, mitä muutoksia, täydennyksiä tai muita toimenpiteitä hankkeen toteuttamissuunnitelmaan olisi tehtävä, jotta lupa jäteveden johtamiseen vesi- ja ympäristöpiirin käsityksen mukaan voitaisiin antaa.

Vesi- ja ympäristöpiirin on lähetettävä ilmoitukseen antamansa vastaus tiedoksi vesi- ja ympäristöhallitukselle sekä asianomaiselle ympäristönsuojelulautakunnalle.

Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi.

9 §

Joka laiminlyö 2 tai 3§:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, on tuomittava, jollei laiminlyönti ole vähäinen, vesiensuojelun ennakkotoimenpiderikkomuksesta sakkoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Vesi- ja ympäristöhallitus käsittelee vesi- ja ympäristöpiirin asemesta ne ilmoitukset, jotka sille on toimitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa ympäristönsuojelulautakunnassa käsiteltävänä olevaan ilmoitukseen sovelletaan aikaisemman asetuksen 6§:n säännöksiä. Asianomainen vesi- ja ympäristöpiiri käsittelee kuitenkin tällöin vesi- ja ympäristöhallituksen asemesta sille toimitetun ilmoituksen.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.