761/1989

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989

Asetus lapsilisälain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan lapsilisälain täytäntöönpanosta 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun asetuksen (547/48) 5§, 10§:n 2 momentti ja 15§,

sellaisina kuin niistä 5§ on 24 päivänä maaliskuuta 1949 annetussa asetuksessa (219/49) ja 10§:n 2 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa asetuksessa (309/59), sekä

muutetaan 1§:n 1 momentti, 8§:n 2 momentti, 9§, 10§:n 1 momentti sekä 12 ja 13§,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 1 momentti 8 päivänä toukokuuta 1953 annetussa asetuksessa (226/53), 9§ 10 päivänä huhtikuuta 1964 annetussa asetuksessa (174/64), 10§:n 1 momentti mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa asetuksessa ja 12§ 26 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (693/86), seuraavasti:

1 §

Lapsilisälakia sovellettaessa lapsen katsotaan asuvan Suomessa myös aikana, jona hän tilapäisesti oleskelee ulkomailla saamatta sieltä lapsilisään rinnastettavaa etuutta. Oleskelua ei pidetä tilapäisenä, jos lapsi on yhtäjaksoisesti ollut yli kuusi kalenterikuukautta ulkomailla, paitsi milloin ulkomailla oleskelu johtuu siitä, että lapsi on korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa ulkomailla opiskelevan isänsä tai äitinsä luona, tai siitä, että lapsi itse opiskelee ulkomailla.


8 §

Siltä kalenterikuukaudelta, jonka kuluessa lapsi on muuttanut toiseen kuntaan, suorittaa lapsilisän sen kunnan sosiaalilautakunta, josta lapsi muutti.

9 §

Lapsilisä maksetaan kalenterikuukausittain sosiaali- ja terveysministeriön määrääminä päivinä.

10 §

Lapsilisän nostajan on viipymättä tehtävä lapsilisän suorittavalle sosiaalilautakunnalle ilmoitus, jos:

1)lapsilisään oikeutettu lapsi kuolee;

2)lapsilisän nostajan tai lapsen osoite muuttuu;

3)lapsi sijoitetaan pysyväisluonteisesti yksityiskotiin;

4)lapsilisään oikeutetun lapsen huolto erillään asumisen, avioeron, ottolapseksi ottamisen tai muun syyn vuoksi on siirtynyt lapsilisän nostajalta toiselle henkilölle;

5)lapsi alkaa saada kansaneläkelaissa (347/56) tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä;

6)lapsi muuttaa ulkomaille pysyvästi tai kuutta kalenterikuukautta pidemmäksi ajaksi tai kun hän on ollut ulkomailla yli kuusi kalenterikuukautta; sekä

7)lapsi palaa ulkomailta oleskeltuaan siellä pysyvästi tai yli kuuden kalenterikuukauden ajan.


12 §

Lapsen ottamisesta lapsilisälain 5 tai 6§:ssä mainittuun laitokseen on sen johtajan ilmoitettava lapsilisää suorittavalle sosiaalilautakunnalle, jos hoito on kestänyt yli kalenterikuukauden ajan tai kun hoidon voidaan otaksua kestävän enemmän kuin kalenterikuukauden. Samoin on meneteltävä, kun lapsi, josta on tehty ilmoitus sosiaalilautakunnalle, poistuu lopullisesti laitoksesta.

13 §

Mitä lapsilisälaissa ja tässä asetuksessa on säädetty lapsesta ja vanhemmista, sovelletaan vastaavasti ottolapseen ja ottovanhempaan sekä sellaiseen muuhun lapsen huoltajaan, jonka hoidossa ja huolenpidossa lapsi on.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.