744/1989

Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1989

Kemikaalilaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja.

Lain 18, 20 ja 27§:n tarkoituksena on myös kemikaalien aiheuttaman palo- ja räjähdysvaaran sekä 31-35§:n tarkoituksena niiden aiheuttamien omaisuusvahinkojen ehkäiseminen.

Siitä, mitä tässä laissa tarkoitetaan kemikaalilla, säädetään 10§:ssä.

2 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee kemikaaleja sekä niiden valmistusta, maahantuontia, maastavientiä ja varastointia, myyntiä ja muuta luovuttamista, hallussapitoa ja säilyttämistä, teknistä ja muuta käyttöä, testaamista sekä muuta näihin rinnastettavaa kemikaalien käsittelyä.

Lain 44§:ää sovelletaan myös kemikaalia sisältäviin sekä sillä käsiteltyihin tuotteisiin ja tarvikkeisiin.

Tämä laki ei kuitenkaan koske:

1) lääkelaissa (395/87) tarkoitettuja lääkkeitä;

2) alkoholilaissa (459/68) tarkoitettuja alkoholijuomia ja väkiviinaa eikä niiden valmistusta;

3) kosmeettisista valmisteista annetussa asetuksessa (456/77) tarkoitettuja kosmeettisia valmisteita;

4) räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) tarkoitettuja räjähdystarvikkeita eikä niiden valmistusta;

5) radioaktiivisia aineita eikä niiden valmistusta;

6) kemikaalien kuljettamista tiellä, rautatiellä, ilma-aluksessa, aluksessa tai postissa; eikä

7) Suomen alueen kautta kuljetettavia kemikaaleja silloin, kun niitä ei varastoida tai muuten käsitellä maassamme.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Tätä lakia ei sovelleta torjunta-aineisiin, lannoitteisiin ja rehun lisäaineisiin siltä osin kuin niistä säädetään torjunta-ainelaissa (327/69), rehulaissa (376/86) ja lannoitelaissa (377/86).

Kemikaalien ympäristöön pääsemisen rajoittamisesta ja päästöjen puhdistamisesta on voimassa, mitä vesilaissa (264/61), meren pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa laissa (298/79) ja ilmansuojelulaissa (67/82) säädetään. Kemikaalista muodostuvan jätteen käsittelystä ja muusta jätehuollosta on lisäksi voimassa, mitä jätehuoltolaissa (673/78) säädetään.

Kuluttajansuojelusta on lisäksi voimassa, mitä tuoteturvallisuuslaissa (914/86) ja elintarvikelaissa (526/41) sekä niiden nojalla säädetään.

Työntekijän suojelemiseksi on lisäksi voimassa, mitä työturvallisuuslaissa (299/58) ja muutoin säädetään.

2 luku

Valvontaviranomaiset

4 §
Ministeriöt valvontaviranomaisina

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluu:

1) sosiaali- ja terveysministeriölle kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta; sekä

2) ympäristöministeriölle kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta.

Kauppa- ja teollisuusministeriölle kuuluu kuitenkin terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus.

5 §
Valvontaviranomaiset keskushallinnossa

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskeva ylin valvonta kuuluu:

1) lääkintöhallitukselle kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta; sekä

2) vesi- ja ympäristöhallitukselle kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta.

Teknilliselle tarkastuskeskukselle kuuluu kuitenkin terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista koskeva ylin valvonta.

6 §
Alueelliset valvontaviranomaiset

Lääninhallitus ohjaa ja valvoo kuntien toimintaa tämän lain säännösten noudattamista koskevassa valvonnassa.

Teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimisto valvoo terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien laajamittaista ja keskisuurta teollista käsittelyä ja varastointia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista.

7 §
Paikalliset valvontaviranomaiset

Kunnassa tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo kunnanhallitus, jollei tehtävää ole johtosäännössä määrätty jollekin lautakunnalle (kunnan kemikaalivalvontaviranomainen). Tehtävä voidaan antaa myös kuntainliiton hoidettavaksi.

8 §
Erityiset valvontaviranomaiset

Työsuojeluhallitus osallistuu tämän lain säännösten noudattamista koskevaan valvontaan siten kuin jäljempänä säädetään.

Kemikaalien maahantuontia ja maastavientiä koskevien säännösten noudattamista valvoo myös tullilaitos siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Valvontaviranomaisista puolustusvoimissa voidaan säätää asetuksella.

9 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset valvontaviranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä annetaan asetuksella.

3 luku

Määritelmät

10 §
Kemikaali

Tässä laissa tarkoitetaan kemikaalilla alkuaineita ja niiden kemiallisia yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai teollisesti tuotettuina (aineet) sekä kahden tai useamman aineen seoksia (valmisteet).

11 §
Terveydelle vaarallinen kemikaali

Tässä laissa tarkoitetaan terveydelle vaarallisella kemikaalilla kemikaalia, joka elimistöön joutuessaan voi aiheuttaa kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi jo vähäisenä määränä haittaa ihmisen terveydelle.

Terveydelle vaarallinen kemikaali luokitellaan sen vaikutuksen mukaan erittäin myrkylliseksi, myrkylliseksi, haitalliseksi, syövyttäväksi tai ärsyttäväksi kemikaaliksi.

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset terveydelle vaarallisen kemikaalin luokitusperusteista.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa luettelon yleisimmistä terveydelle vaarallisista aineista.

Lääkintöhallitus ratkaisee tarvittaessa yksittäistapauksessa, onko kemikaali terveydelle vaarallinen sekä miten terveydelle vaarallinen kemikaali luokitellaan.

12 §
Ympäristölle vaarallinen kemikaali

Tässä laissa tarkoitetaan ympäristölle vaarallisella kemikaalilla kemikaalia, joka ympäristöön joutuessaan voi aiheuttaa jo vähäisenä määränä ilmeistä haittaa elolliselle luonnolle.

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset siitä, millä perusteilla kemikaali katsotaan ympäristölle vaaralliseksi.

Ympäristöministeriö vahvistaa luettelon yleisimmistä ympäristölle vaarallisista aineista.

Vesi- ja ympäristöhallitus ratkaisee tarvittaessa yksittäistapauksessa, onko kemikaali ympäristölle vaarallinen.

13 §
Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi

Tässä laissa tarkoitetaan kemikaalien teollisella käsittelyllä kemikaalien valmistusta, teknistä käyttöä, kuten toimintaa, jossa kemikaalia käytetään kemiallisessa prosessissa raaka- tai apuaineena tai jossa kemikaali syntyy välituotteena, sekä muuta vastaavaa käsittelyä.

Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi jaetaan toiminnan lajin sekä kemikaalien määrän mukaan ottaen huomioon kemikaalien vaarallisuus sekä käsittelyolosuhteet laajamittaiseen, keskisuureen ja vähäiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin.

14 §
Toiminnanharjoittaja

Tässä laissa tarkoitetaan toiminnanharjoittajalla sitä, joka valmistaa, tuo maahan, vie maasta, varastoi, luovuttaa, pitää hallussa, säilyttää, käyttää tai muulla tässä laissa tarkoitetulla tavalla käsittelee kemikaalia.

4 luku

Toiminnanharjoittajan yleiset velvollisuudet

15 §
Huolehtimisvelvollisuus

Kemikaalin valmistuksessa, maahantuonnissa ja muussa tässä laissa tarkoitetussa kemikaalin käsittelyssä on noudatettava kemikaalin määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Mikäli tässä laissa tarkoitettu, huolimaton tai varomaton kemikaalin käsittely aiheuttaa rakenteiden tai ympäristön saastumista, toiminnanharjoittajan tai saastumisen muun aiheuttajan tulee huolehtia rakenteiden ja ympäristön puhdistamisesta sellaiseen kuntoon, ettei niistä enää aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

16 §
Selvilläolovelvollisuus

Kemikaalin valmistajan ja maahantuojan on hankittava valmistamansa tai maahan tuomansa kemikaalin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista sekä sen terveys- ja ympäristövaikutuksista tiedot, jotka ovat kohtuudella saatavissa ja jotka ovat riittävät tässä laissa tarkoitettuun kemikaalin käsittelyyn liittyvien terveys- ja ympäristövaarojen arvioimiseksi ja kemikaalin merkitsemiseksi.

17 §
Päällys ja merkinnät

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan ja luovuttajan on huolehdittava siitä, että päällys, jossa kemikaali luovutetaan, on kestävä ja turvallinen.

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan ja luovuttajan on huolehdittava siitä, että päällyksessä, jossa kemikaali luovutetaan, on turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet.

Jollei kemikaalia luovuteta pakattuna 2 momentissa tarkoitettuun päällykseen, kemikaalin valmistajan, maahantuojan ja luovuttajan on huolehdittava siitä, että vastaanottaja saa muulla tavoin 2 momentissa tarkoitetut tiedot, varoitukset ja ohjeet.

18 §
Käyttöturvallisuustiedote

Kemikaalin valmistajan tai maahantuojan on laadittava kemikaalista käyttöturvallisuustiedote, jos:

1) kemikaali on terveydelle tai ympäristölle vaarallinen kemikaali, palava neste tai muu räjähdysvaarallinen kemikaali; tai

2) kemikaali sisältää muutoin siinä määrin terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta, että sen käsittelystä voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Kemikaalin valmistajan tai maahantuojan tulee lähettää käyttöturvallisuustiedote työsuojeluhallitukselle tarkastettavaksi ennen kemikaalin luovuttamista myyntiin tai ottamista käyttöön.

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan ja luovuttajan on annettava 1 momentissa tarkoitetun kemikaalin vastaanottajalle käyttöturvallisuustiedote, jos kyseinen kemikaali on tarkoitettu käytettäväksi teollisessa toiminnassa tai muutoin ammatissa.

Kemikaalista on laadittava uusi käyttöturvallisuustiedote, jos tiedot kemikaalin vaarallisista ominaisuuksista tai muut tiedotteessa esitettävät tiedot oleellisesti muuttuvat.

Asetuksella voidaan säätää poikkeuksista käyttöturvallisuustiedotteen laatimis- ja antamisvelvollisuudesta.

19 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset kemikaalin luovuttamisesta, hallussapidosta ja säilyttämisestä, kemikaalin päällyksestä, siihen tehtävistä merkinnöistä, 17§:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedonantovelvollisuudesta sekä käyttöturvallisuustiedotteesta annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan lisäksi säätää, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa yksityiskohtaisia määräyksiä kemikaaleja koskevista varoitusmerkinnöistä ja kemikaalien päällyksistä sekä kemikaalien luokituksesta.

5 luku

Ilmoitus uudesta aineesta

20 §
Ilmoitusvelvollisuus

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä lääkintöhallitukselle ilmoitus uudesta aineesta ennen sen maahantuonnin, myynnin tai muun luovuttamisen aloittamista. Ilmoitus on tehtävä myös valmisteen sisältämästä uudesta aineesta.

Aine katsotaan uudeksi, jos se ei ole ollut käytössä ennen tämän lain voimaantuloa. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää tarkemmin, mitä aineita ilmoitusvelvollisuus koskee. Tällöin se voi määrätä, että jokin aine jää ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle, jos sitä voidaan pitää perusteltuna ottaen huomioon aineen käytön ulkomailla.

Ilmoituksessa on esitettävä tiedot uudesta aineesta, sen ominaisuuksista ja käytöstä.

21 §
Luovutusrajoitukset

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta ei saa luovuttaa ennen kuin on kulunut 45 vuorokautta 20§:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä. Lääkintöhallitus voi sallia maahantuonnin, myynnin tai muun luovuttamisen ennen määräajan päättymistä.

Jos lääkintöhallitus kehottaa ilmoituksen tekijää täydentämään puutteellista ilmoitusta, 1 momentissa tarkoitettu määräaika alkaa siitä, kun täydennetty ilmoitus on saapunut lääkintöhallitukseen.

22 §
Muutosilmoitus

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä lääkintöhallitukselle muutosilmoitus, jos hän saa uutta tietoa 20§:ssä tarkoitetusta aineesta tai sen terveys- ja ympäristövaikutuksista taikka jos aineen tai sitä sisältävän valmisteen käyttötarkoitus tai valmistus- ja maahantuontimäärät muuttuvat olennaisesti.

23 §
Lisätiedot

Lääkintöhallitus voi velvoittaa uuden aineen tai sitä sisältävän valmisteen valmistajan ja maahantuojan toimittamaan ilmoituksessa vaadittavien tietojen lisäksi tarvittavia tietoja aineesta ja sen ominaisuuksista ja vaikutuksista sekä tekemään uusia selvityksiä näistä seikoista, jos se katsotaan välttämättömäksi aineesta aiheutuvan vaaran arvioimiseksi.

24 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset uusista aineista tehtävistä ilmoituksista annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan myöntää ilmoitusvelvollisuutta koskevia poikkeuksia sekä säätää, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksista.

6 luku

Suojauskemikaalin ennakkohyväksyminen

25 §
Hyväksyttämisvelvollisuus

Valmistajan tai maahantuojan on hankittava vesi- ja ympäristöhallituksen hyväksyminen kemikaalille (ennakkohyväksyminen), joka on tarkoitettu käytettäväksi:

1) puutavaran käsittelyyn suojaamaan sitä haitallisten eliöiden aiheuttamalta pilaantumiselta tai tuholta (puunsuojakemikaali); taikka

2) jäähdytys- ja kiertovesijärjestelmässä ehkäisemään haitallisten pieneliöiden kasvun aiheuttamaa limoittumista ja tukkeutumista tai selluloosamassan ja puupitoisen massan suojaamiseen haitallisten eliöiden aiheuttamalta pilaantumiselta ja tuholta (limantorjuntakemikaali).

Puunsuojakemikaalia tai limantorjuntakemikaalia (suojauskemikaali) ei saa valmistaa, tuoda maahan, luovuttaa myyntiin eikä käyttää ilman ennakkohyväksymistä.

Hyväksyttyä suojauskemikaalia saa käyttää vain hyväksyttyyn tarkoitukseen ja noudattaen vahvistettuja käyttöohjeita.

26 §
Ilmoitusvelvollisuus

Mikäli puunsuojakemikaali on tarkoitettu käytettäväksi maalin tavoin, sitä saa valmistaa ja tuoda maahan ilman ennakkohyväksymistä. Tällaisen puunsuojakemikaalin valmistajan tai maahantuojan on tehtävä ilmoitus vesi- ja ympäristöhallitukselle 45 vuorokautta ennen kuin kemikaali luovutetaan myyntiin tai otetaan käyttöön.

Suojauskemikaalia saa valmistaa ja luovuttaa ilman ennakkohyväksymistä, jos se on tarkoitettu yksinomaan maasta vietäväksi. Tällaisen suojauskemikaalin valmistuksesta on ilmoitettava vesi- ja ympäristöhallitukselle.

Vastaavasti saa ilman ennakkohyväksymistä tehdä suojauskemikaalilla kokeita sen ominaisuuksien, vaikutusten ja käyttökelpoisuuden selvittämiseksi. Tällaisista kokeista on ilmoitettava vesi- ja ympäristöhallitukselle, jollei kyseessä ole laboratoriokoe tai muu vastaava vähäinen koe.

27 §
Ennakkohyväksymisen edellytykset

Kemikaali on hyväksyttävä käytettäväksi suojauskemikaalina, jos se on käyttötarkoitukseensa sopiva eikä kemikaali eivätkä sillä käsitellyt tuotteet kemikaalia ohjeiden mukaan käytettäessä aiheuta ilmeistä haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Hyväksyessään suojauskemikaalin vesi- ja ympäristöhallitus vahvistaa sen käyttötarkoituksen ja käyttöohjeet. Hyväksymispäätökseen voidaan liittää tarpeellisia ehtoja ja ohjeita. Hyväksymispäätös voidaan antaa määräajaksi.

28 §
Ennakkohyväksymisen peruuttaminen

Vesi- ja ympäristöhallitus voi peruuttaa ennakkohyväksymisen tai muuttaa sen ehtoja, jos hyväksymispäätöksen jälkeen osoittautuu, että suojauskemikaali ei enää täytä 27§:n 1 momentin mukaisia hyväksymisen edellytyksiä tai hyväksymispäätökseen liitettyjä ehtoja.

29 §
Ilmoituksen käsittely

Vesi- ja ympäristöhallitus voi 26§:n 1 tai 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan antaa terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tarvittavia määräyksiä ja ohjeita suojauskemikaalista.

Mitä 28§:ssä säädetään ennakkohyväksymisen peruuttamisesta, koskee vastaavasti 26§:n 1 momentissa tarkoitetun puunsuojakemikaalin käytön kieltämistä ja rajoittamista.

30 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset suojauskemikaalin ennakkohyväksymisestä ja käytöstä annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan myöntää poikkeuksia hyväksyttämis- ja ilmoitusvelvollisuudesta sekä säätää, että ympäristöministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

7 luku

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollinen käsittely ja varastointi sekä luovuttaminen

Teollinen käsittely ja varastointi
31 §
Yleiset vaatimukset

Toiminnanharjoittajan on noudatettava kemikaalin teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa sellaista huolellisuutta ja varovaisuutta, jota voidaan kohtuudella edellyttää ottaen huomioon kemikaalin määrän, vaarallisuuden ja käsittelyolosuhteet.

Kemikaaleja teollisesti käsittelevien ja varastoivien laitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon onnettomuuksista aiheutuvien henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen vaara.

Laitosten, varastojen, rakennusten ja laitteistojen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon vahinkojen estämiseksi tarvittavat rakenteelliset ja muut tekniset vaatimukset.

Laitoksia ja varastoja käytettäessä tulee huolehtia rakenteiden ja laitteistojen kunnosta siten, että niissä ei käytön aikana pääse tapahtumaan muutoksia, jotka lisäisivät henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

32 §
Luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain teknillisen tarkastuskeskuksen luvalla.

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin keskisuurta teollista käsittelyä saa harjoittaa vain teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimiston luvalla ja varastointia vain tekemällä siitä ennen toiminnan aloittamista ilmoituksen teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimistolle.

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua toimintaa koskevista olennaisista muutoksista ilmoitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

33 §
Luvan myöntämisen edellytykset ja ilmoituksen käsittely

Edellytyksenä 32§:ssä tarkoitetun luvan myöntämiselle on, että toiminnassa on otettu huomioon 31§:n mukaiset vaatimukset. Lupaan voidaan liittää näiden vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia ehtoja. Saatuaan 32§:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimisto voi antaa toimintaa koskevia 31§:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä.

Teknillinen tarkastuskeskus tai sen piiritoimisto voi peruuttaa antamansa teollista käsittelyä tai varastointia koskevan luvan määräajaksi tai kokonaan, jos toiminta ei täytä 31§:n mukaisia tai lupaan liitetyissä ehdoissa asetettuja vaatimuksia taikka jos toiminnassa muutoin menetellään olennaisesti tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti.

34 §
Vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen valvoo terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia kunnassa. Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voi antaa toimintaa koskevia tarpeellisia määräyksiä 31§:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

35 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, 32§:ssä tarkoitetun luvanvaraisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden määräytymisestä, lupa- ja ilmoitusmenettelystä sekä niihin liittyvistä tarkastuksista annetaan asetuksella.

Asetuksella voidaan säätää, että kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevia tarkempia määräyksiä. Samoin voidaan asetuksella säätää, että teknillinen tarkastuskeskus voi antaa tarkempia määräyksiä tässä tarkoitetun ministeriön päätöksen soveltamisesta ja määrätä sen soveltamisessa noudatettavaksi standardin tai antaa ohjeen.

Asetuksella voidaan myös säätää:

1) poikkeuksia 32§:ssä säädetystä luvanvaraisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta;

2) 32§:ssä tarkoitettua toimintaa harjoittavan velvollisuudesta pitää palveluksessaan tarpeelliset pätevyysvaatimukset täyttävä kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvoja;

3) 32§:ssä tarkoitettua toimintaa harjoittavan velvollisuudesta pitää toiminnastaan kirjaa;

4) teollisen käsittelyn ja varastoinnin onnettomuustilanteista tehtävistä ilmoituksista; sekä

5) terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja sisältävien säilytystilojen, säiliöiden ja laitteistojen varoitusmerkinnöistä.

Terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistus ja maahantuonti myyntiä varten
36 §
Ilmoitusvelvollisuus

Valmistajan ja maahantuojan, joka luovuttaa terveydelle vaarallista kemikaalia myyntiä varten, on ennen toiminnan aloittamista tehtävä siitä ilmoitus kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös tällaisessa toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminnanharjoittajalla on 32§:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu lupa tai hän on tehnyt 32§:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Saatuaan ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voi antaa toiminnanharjoittajalle tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamiseksi tarpeellisia määräyksiä.

37 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset 36§:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta ja sen vuoksi tehtävistä tarkastuksista annetaan asetuksella.

Asetuksella voidaan myös säätää:

1) poikkeuksia 36§:n mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta;

2) 36§:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan velvollisuudesta pitää palveluksessaan tarpeelliset pätevyysvaatimukset täyttävä lääninhallituksen hyväksymä myynninvalvoja; sekä

3) toiminnanharjoittajan velvollisuudesta pitää toiminnastaan myyntikirjanpitoa.

Terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttaminen vähittäismyyntiin
38 §
Luovuttaminen vähittäismyyntiin

Terveydelle vaarallista kemikaalia saa luovuttaa vähittäismyyntiin vain valmiissa päällyksessä.

39 §
Ilmoitusvelvollisuus

Valmistajan ja maahantuojan, joka luovuttaa myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia vähittäismyyntiin, on ilmoitettava kemikaalista lääkintöhallitukselle ennen kemikaalin jakelun aloittamista.

Myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin myynti apteekista on sallittu ilman 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta.

40 §
Luovutuskiellot ja -rajoitukset

Lääkintöhallitus voi kieltää myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamisen vähittäismyyntiin, jos kemikaali ominaisuuksiensa, käyttötapansa tai muun erityisen syyn vuoksi voi aiheuttaa merkittävää haittaa terveydelle.

Lääkintöhallitus voi 1 momentissa mainitusta syystä kiellon asemesta asettaa ehtoja myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamiselle vähittäismyyntiin.

41 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset 39§:ssä tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta sekä terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttamisesta vähittäismyyntiin annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan myös säätää:

1) poikkeuksia 38§:ssä tarkoitetusta luovutusrajoituksesta sekä 39§:ssä tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta;

2) terveydelle vaarallisen kemikaalin apteekista luovuttamisen edellytyksistä;

3) lääkintöhallituksen oikeudesta määrätä, mitä kemikaaleja pidetään huumaavina; sekä

4) terveydelle vaarallisen kemikaalin vastaanottajan velvollisuudesta antaa tarvittavat tiedot luovuttajalle kemikaalin vastaanottajasta, käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta.

Kemikaalin luovuttaminen maasta vietäväksi
42 §
Ilmoitusvelvollisuus

Joka luovuttaa maasta vietäväksi kemikaalia, jonka käsittely on kielletty tämän lain 43§:n tai muun vastaavan säännöksen nojalla terveyden tai ympäristön suojelemiseksi tai jonka käsittelyä on voimakkaasti rajoitettu, on velvollinen ilmoittamaan kemikaalin viennistä vesi- ja ympäristöhallitukselle.

Vesi- ja ympäristöhallitus julkaisee määräajoin luettelon niistä kemikaaleista, joita on pidettävä 1 momentissa tarkoitettuina kiellettyinä tai voimakkaasti rajoitettuina kemikaaleina. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kemikaali palautetaan ulkomaiselle valmistajalle tai luovuttajalle.

Ilmoitusmenettelystä ja ilmoitusvelvollisuudesta samoin kuin niitä koskevista poikkeuksista säädetään tarkemmin asetuksella.

8 luku

Kiellot ja rajoitukset

43 §
Kemikaalin käsittelyn kieltäminen

Jos kemikaalin tai sen käytön todetaan tai voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, valtioneuvosto voi kieltää sen valmistuksen, maahantuonnin, luovuttamisen, käytön ja muun näihin rinnastettavan kemikaalin käsittelyn sekä määrätä toimintaa koskevista rajoituksista ja ehdoista.

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torjuminen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, lääkintöhallitus voi terveyshaittojen ja vesi- ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta tilapäisesti määrätä tarvittavista kielloista ja rajoituksista. Asia on tällöin viivytyksettä saatettava valtioneuvoston päätettäväksi.

44 §
Tuotteen ja tarvikkeen käsittelyn kieltäminen

Valtioneuvosto voi määrätessään 43§:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen kieltää kysymyksessä olevaa kemikaalia sisältävien tai sillä käsiteltyjen tuotteiden ja tarvikkeiden valmistuksen, maahantuonnin, luovuttamisen, käytön ja muun näihin rinnastettavan tuotteiden ja tarvikkeiden käsittelyn sekä määrätä toimintaa koskevista rajoituksista ja ehdoista.

45 §
Valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset

Jos kemikaalin valmistuksessa, maahantuonnissa, varastoinnissa, luovuttamisessa, käytössä tai muussa tässä laissa tarkoitetussa kemikaalin käsittelyssä rikotaan tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, asianomainen valvontaviranomainen voi kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta tai toistamasta säännösten tai määräysten vastaista menettelyä ja määrätä toiminnanharjoittajan muutoin täyttämään laissa säädetyt velvoitteet. Kielto voidaan vastaavasti määrätä sille, joka rikkoo 43 tai 44§:n nojalla määrättyä kieltoa tai rajoitusta.

46 §
Kemikaaleja koskevat väliaikaiset toimenpiteet

Jos toiminnanharjoittajalla tai muulla henkilöllä ei tämän lain nojalla ole oikeutta valmistaa, tuoda maahan, varastoida, luovuttaa tai käyttää taikka muulla tässä laissa tarkoitetulla tavalla käsitellä kemikaalia eikä hän luovuta kemikaalia jollekulle, jolla on kyseinen oikeus, taikka luovuta sitä maasta vietäväksi, asianomaisella valvontaviranomaisella on oikeus määrätä kemikaalia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä. Väliaikaisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset on toiminnanharjoittajan suoritettava.

9 luku

Valvonta

47 §
Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajalta, kemikaalin omistajalta ja muulta henkilöltä, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat.

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi tarvittavia tarkastuksia muualla kuin asuinhuoneistoissa.

48 §
Näytteensaanti- ja tutkimusoikeus

Jollei valvontaviranomainen muutoin saa käyttöönsä kemikaalia koskevia tietoja, valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnanharjoittajalta kemikaalin vaarallisuuden selvittämiseksi kemikaalista korvauksetta määrältään kohtuullinen ja tutkimusten suorittamiseksi tarpeellinen näyte. Kun tällöin tutkitaan kemikaalin laatua, koostumusta tai muuta ominaisuutta, on toiminnanharjoittajan suoritettava tutkimuksista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Ennen tutkimusten aloittamista on toiminnanharjoittajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Tutkimustulokset on annettava tiedoksi toiminnanharjoittajalle.

49 §
Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta

Tämän lain tai muiden säädösten nojalla kemikaalien valvontaa suorittavilla viranomaisilla on oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toisiltaan ja käyttää toistensa hankkimia näytteitä tarpeellisiin tutkimuksiin.

Tiedon vastaanottaneella viranomaisella on tällöin sama salassapitovelvollisuus kuin tiedon luovuttaneelle viranomaiselle on säädetty lain 59§:ssä.

50 §
Virka-apu

Poliisi ja kemikaalien maahantuonnin ja maastaviennin osalta tullilaitos on velvollinen antamaan virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

10 luku

Pakkokeinot ja seuraamukset

51 §
Uhkasakko ja teettämisuhka

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakon määrää maksettavaksi lääninhallitus.

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista tai, jos teettäminen perustuu kunnan viranomaisen päätökseen, kunnan varoista. Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

52 §
Rangaistukset

Joka

1) valmistaa, tuo maahan, vie maasta, varastoi, luovuttaa, pitää hallussa, säilyttää, käyttää tai testaa kemikaalia taikka harjoittaa muuta tässä laissa tarkoitettua toimintaa tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti;

2) laiminlyö 25§:ssä tarkoitetun ennakkohyväksymisen hakemisen, 32§:ssä tarkoitetun luvan hakemisen, 20, 26, 32, 36 tai 39§:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisen taikka 18§:ssä tarkoitetun käyttöturvallisuustiedotteen laatimisen ja antamisen; tai

3) rikkoo tämän lain 43§:n nojalla annettua kieltoa tai määräystä taikka valvontaviranomaisen 33 tai 34§:n taikka 36§:n 2 momentin nojalla antamia määräyksiä

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jos 1 momentissa tarkoitettu teko on tehty tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta taikka teolla on aiheutettu merkittävää haittaa terveydelle tai ympäristölle, on rikoksen tekijä tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, kemikaalirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Joka rikkoo 59§:ssä säädetyn kiellon, on tuomittava kemikaalivalvontaa koskevan salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 3 momentissa tarkoitetusta rikoksesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi.

Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

53 §
Menettämisseuraamukset

Vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä valmistettu, maahantuotu, maastaviety, varastoitu, luovutettu, hallussapidetty, säilytetty tai muutoin käytetty terveydelle tai ympäristölle vaarallinen kemikaali voidaan tuomita kokonaan tai osittain valtiolle menetetyksi. Jollei kemikaalin tuomitseminen menetetyksi ole mahdollista, sen arvo voidaan vastaavasti tuomita kokonaan tai osittain menetetyksi.

Edellä 52§:ssä tarkoitettujen rikosten tuottaman taloudellisen hyödyn ja rikosten tekemiseen käytetyn esineen tai muun omaisuuden tuomitsemisessa menetetyksi on muutoin noudatettava, mitä rikoslain 2 luvun 16§:ssä säädetään.

54 §
Ilmoitus tuomioistuimen päätöksestä

Milloin 32 tai 36§:ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja on tuomittu rangaistukseen 52§:n nojalla, tuomioistuimen on päätöksen tultua lainvoimaiseksi ilmoitettava siitä luvan antaneelle tai ilmoituksen vastaanottaneelle viranomaiselle.

11 luku

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano

55 §
Muutoksenhaku

Kunnan viranomaisen tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta lääninoikeudelta valittamalla siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Lääkintöhallituksen tai vesi- ja ympäristöhallituksen määräämästä 43§:n 2 momentissa tarkoitetusta tilapäisestä kiellosta tai rajoituksesta ei saa valittaa. Valvontaviranomaisen 51§:n nojalla tekemästä uhkasakon asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erikseen valittaa.

56 §
Täytäntöönpano

Tämän lain 28 tai 29§:n, 33§:n 2 momentin, 36§:n 2 momentin, 40, 45 tai 46§:n, 66§:n 1 momentin, 67§:n 3 momentin taikka 68§:n 3 momentin nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

12 luku

Erinäisiä säännöksiä

57 §
Testauslaboratoriot

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämän, viranomaisille toimitetun kemikaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia sekä terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevan tutkimuksen tulee olla tehty laboratoriossa, jonka lääkintöhallitus on hyväksynyt valtuutetuksi testauslaboratorioksi tai joka muutoin noudattaa hyvää laboratoriokäytäntöä. Laboratorion henkilökunnan tulee olla pätevää ja tilojen ja laitteiden tarkoitukseen soveltuvia.

Lääkintöhallitus voi liittää laboratorion hyväksymiseen ehtoja, rajoituksia ja ohjeita.

Valtuutetun testauslaboratorion on ilmoitettava toiminnassaan tapahtuvista oleellisista muutoksista lääkintöhallitukselle.

Lääkintöhallitus voi peruuttaa testauslaboratorion hyväksymisen, jos laboratorio ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä tai se ei noudata sen toiminnalle asetettuja ehtoja, rajoituksia tai ohjeita.

58 §
Kemikaalirekisteri

Valvontaviranomaiset pitävät rekisteriä (kemikaalirekisteri) niille tämän lain mukaan tehtävistä ilmoituksista, lupahakemuksista ja hyväksymishakemuksista sekä niiden perusteella tekemistään päätöksistä. Kemikaalirekisteriin voidaan tallentaa myös muita tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskevan valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja.

Tarkemmat säännökset kemikaalirekisteristä ja sen käytöstä annetaan asetuksella.

59 §
Salassapitovelvollisuus

Joka tämän lain noudattamista valvoessaan, valvontaan liittyvää tutkimustehtävää tai muuta avustavaa tehtävää suorittaessaan on saanut tietoja jonkun taloudellisesta asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista, ei saa ilman asianomaisen suostumusta sivulliselle ilmaista eikä käyttää yksityiseksi hyödykseen näin saamiaan tietoja.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä tietojen antamista 49§:n mukaisesti eikä tietojen antamista syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.

60 §
Maksut

Käyttöturvallisuustiedotteen, uutta ainetta koskevan ilmoituksen, suojauskemikaalin ennakkohyväksymistä koskevan hakemuksen, suojauskemikaalista tehtävän ilmoituksen, terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien laajamittaista ja keskisuurta teollista käsittelyä ja varastointia koskevan lupahakemuksen ja ilmoituksen sekä myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin vähittäismyyntiin luovuttamista koskevan ilmoituksen käsittelystä viranomaisille aiheutuvista kustannuksista saadaan periä maksu, jonka suuruutta määrättäessä on noudatettava mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) säädetään.

Maksu saadaan jättää kokonaan tai osittain perimättä, jos maksu olisi kemikaalin vähäisen käytön takia tai muusta syystä kohtuuton.

61 §
Valtionosuus kunnille

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan, jollei lailla toisin säädetä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa (677/82).

62 §
Yleinen asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämän lain nojalla annettavassa asetuksessa voidaan säätää, että asianomainen ministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja tämän lain nojalla annetun asetuksen soveltamisesta.

13 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

63 §
Lain voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990. Lain 12, 17, 18 ja 32-35§:ssä olevat ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevat velvoitteet tulevat kuitenkin voimaan vasta asetuksella säädettävänä aikana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tällä lailla kumotaan 16 päivänä toukokuuta 1969 annettu myrkkylaki (309/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Myrkkyasetuksen (492/80) nojalla annettuja sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä myrkkyluettelosta sekä myrkkyjen merkitsemisestä ja luokituksesta on noudatettava edelleen, kunnes tämän lain nojalla toisin säädetään tai määrätään.

64 §
Myrkkyä sekä myrkyllistä ainetta ja valmistetta koskevien säännösten soveltaminen

Mitä ennen tämän lain voimaantuloa annetuissa säännöksissä on säädetty myrkystä taikka myrkyllisestä aineesta tai valmisteesta, koskee tämän lain voimaantulon jälkeen tässä laissa tarkoitettua terveydelle vaarallista kemikaalia.

Mitä tässä laissa säädetään terveydelle vaarallisesta kemikaalista, koskee tämän lain voimaantulon jälkeen myös ennen tämän lain voimaantuloa annetuissa säännöksissä tarkoitettua myrkkyä sekä myrkyllistä ainetta ja valmistetta.

65 §
Käyttöturvallisuustiedotteen antaminen

Kemikaalin valmistajan tai maahantuojan, joka tämän lain voimaan tullessa valmistaa tai tuo maahan kemikaalia, on annettava 18§:ssä tarkoitettu käyttöturvallisuustiedote asetuksella säädettävän, vähintään yhden vuoden pituisen määräajan kuluessa tämän lain voimaantulosta, jollei kemikaalista ole toimitettu työsuojeluhallitukselle työturvallisuuslain 40 a§:ssä tarkoitettua käyttöturvallisuustiedotetta.

66 §
Suojauskemikaalin ennakkohyväksyminen

Myrkkylain nojalla puutavaran suojausmyrkyksi julistettua kemikaalia saa edelleen luovuttaa ja käyttää ilman ennakkohyväksymistä tai 26§:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta. Tällaisista puutavaran suojausmyrkyistä on muutoin voimassa mitä tässä laissa säädetään suojauskemikaaleista. Vesi- ja ympäristöhallitus voi kuitenkin vaatia tällaisen suojauskemikaalin uudelleen hyväksyttäväksi.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa valmistaa tai tuo maahan muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua, hyväksymistä edellyttävää suojauskemikaalia, on haettava ennakkohyväksymistä yhden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Sama koskee ilmoituksen tekemistä 26§:ssä tarkoitetuista suojauskemikaaleista. Tällaisia suojauskemikaaleja voidaan edelleen valmistaa, tuoda maahan, luovuttaa ja käyttää, kunnes hakemuksen tai ilmoituksen johdosta on tehty päätös.

67 §
Ilmoitus terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistuksesta ja maahantuonnista myyntiä varten

Se, jolla tämän lain voimaan tullessa on lupa pitää kaupan ensimmäisen tai toisen luokan myrkkyä taikka lupa valmistaa myrkkyä, saa valmistaa ja tuoda maahan kyseisiä kemikaaleja myyntiä varten ilman 36§:ssä tarkoitettua ilmoitusta.

Toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momentissa tarkoitettua lupaa, tulee tehdä ennen tämän lain voimaantuloa aloitetusta 36§:ssä tarkoitetusta toiminnastaan ilmoitus kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle yhden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä tehtäväksi 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sekä antaa muita tarpeellisia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetulle toiminnanharjoittajalle, jos se on terveyshaittojen estämiseksi tarpeellista.

68 §
Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa ja ilmoitus

Edellä 32§:ssä tarkoitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen, jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistuslupa tai palavista nesteistä annetussa asetuksessa (921/76) tarkoitettu lupa palavan nesteen valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai käsittelyyn, tai jonka toiminta on mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviranomaisen katsastuksessa hyväksytty.

Toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momentissa tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä, tulee tehdä ennen tämän lain voimaantuloa aloitetusta 32§:ssä tarkoitetusta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista ilmoitus teknilliselle tarkastuskeskukselle tai sen piiritoimistolle yhden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Teknillinen tarkastuskeskus tai sen piiritoimisto voi määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle teolliselle käsittelylle ja varastoinnille, jos toiminnasta todetaan aiheutuvan merkittävää terveys- tai ympäristövahingonvaaraa.

69 §
Vähittäismyynnissä olevat myrkylliset ja erittäin myrkylliset kemikaalit

Edellä 39§:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä jo myynnissä olevista erittäin myrkyllisistä ja myrkyllisistä kemikaaleista viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tällöin 39§:ssä tarkoitettua kemikaalia voidaan edelleen pitää kaupan.

70 §
Vireillä olevien asioiden käsittely

Tämän lain voimaan tullessa lääkintöhallituksessa, teknillisessä tarkastuskeskuksessa, lääninhallituksessa tai terveyslautakunnassa vireillä oleva, myrkkylain nojalla vireille pantu asia käsitellään ja ratkaistaan myrkkylain säännösten mukaisesti.

Hallituksen esitys 93/88
Talousvaliok. miet. 3/89
Suuren valiok. miet. 65/89

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.