708/1989

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1989

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion hankinnoista annetun asetuksen soveltamisesta ja valtion yleisten hankintaehtojen vahvistamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on muuttanut valtion hankinnoista annetun asetuksen soveltamisesta ja valtion yleisten hankintaehtojen vahvistamisesta 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1071/79) 4§:n, 6§:n, 7§:n 1 momentin, 8§:n 1 ja 2 momentin, 9§:n 2 momentin, 10§:n 1 momentin, 13§:n ja 14§:n 2 momentin, näin kuuluviksi:

4 §

Neuvotteluhankintaa voidaan käyttää, jos se on perusteltua yhden tai useamman erityisen syyn nojalla eikä ilman myyjien kanssa käytäviä neuvotteluja ilmeisesti päästä hyväksyttävään ratkaisuun. Sellaisia syitä ovat:

1)puuttuu riittävä kilpailu;

2)suljetussa hankinnassa saadut tarjoukset ovat ilmeisen epäedullisia;

3)kysymyksessä on teknisesti vaikea tai erityislaatuinen hankinta;

4)kysymyksessä on uuden tuotteen kehittämisen sisältävä hankinta;

5)on olemassa tavaroiden standardoimis- tai yhtenäistämistarve;

6)kysymyksessä on aikaisemman hankinnan jatkohankinta; tai

7)ilmenee muu erityinen edellä mainittuihin verrattava syy.

6 §

Suoraa hankintaa voidaan käyttää, kun

1)hankittavaa tavaraa tai palvelua ei ole muualta saatavissa;

2)huolto-, varaosa- tai muut tekniset syyt vaativat määrätynlaisen tavaran hankintaa;

3)maanpuolustukseen liittyvät näkökohdat niin vaativat;

4)kysymyksessä on poikkeuksellisen kiireellinen hankinta;

5)hankinta perustuu sopimukseen sisältyvään lisähankintaoikeuteen (optioon); tai

6)hankitaan arvoltaan vähäinen määrä tavaraa tai palvelua silloin, kun laatu ja hinta tiedetään aikasempien hankintojen, kiinteän hintaluettelon tai tiedustelun perusteella.

Perustelu suoran hankinnan käyttöön on merkittävä hankintapäätökseen liittyvään asiakirjaan, ellei hankinnan arvo ole vähäinen.

7 §

Riittävän kilpailun aikaansaamiseksi on tarjouksia pyydettävä, mikäli mahdollista, vähintään neljältä myyjältä, ellei hankintaa 6§:n mukaisesti suoriteta suorana hankintana.


8 §

Tarjouspyyntö voidaan tehdä hankinnan laadun, arvon ja kiireellisyyden mukaan kirjallisesti, telexinä, telekopiona tai vastaavalla menetelmällä tahi lehti-ilmoituksin. Tarjouspyyntö voidaan tehdä myös suullisesti, kun kysymyksessä on arvoltaan vähäinen tai kiireellinen hankinta.

Tarjoukset on pyydettävä yleensä kirjallisina tai suljettuina. Mikäli ostaja sallii tarjouksen antamisen telexinä, telekopiona tai vastaavalla menetelmällä, on tarjous tarvittaessa pyydettävä vahvistamaan kirjallisesti. Jos hankinnan kokonaisarvo on vähäinen, voidaan tarjoukset pyytää myös suullisina.


9 §

Tarjouspyynnössä on hankinnan laadusta ja arvosta riippuen ilmoitettava:

1)hankittavan tavaran paljous, laji ja laatu yleisiä kauppanimityksiä tai valtion materiaalinimikkeistöä käyttäen tai liittämällä tarjouspyyntöön selvitys tavaroita koskevista vaatimuksista sekä tarvittaessa myös piirustukset ja mallit;

2)maksuehto- ja toimitusehtosuositus;

3)toimitusaika;

4)vaatimus takuuehdoista sekä varaosa- ja huoltojärjestelyistä;

5)kuinka pitkän ajan tarjousten tulee olla voimassa;

6)voidaanko tehdä myös osatarjouksia; sekä

7)muut tarpeelliset seikat.


10 §

Kirjalliset tarjoukset on avaamattomina säilytettävä lukitussa paikassa niiden avaamiseen saakka. Päällykseen on merkittävä tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi. Telexinä, telekopiona tai vastaavalla menetelmällä annetut tarjoukset on heti niiden saavuttua suljettava kirjekuoreen, johon niinikään merkitään tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi.


13 §

Hankintojen edullisuutta harkittaessa tulee tavaran hinnan ja laadun sekä valtion hankinnoista annetun asetuksen 2§:ssä mainittujen näkökohtien ohella kiinnittää huomiota myös myyjän toimitusvarmuuteen, toimitus- ja maksuehtoihin, takuuehtoihin, huollon ja varaosien saantiin ja hintoihin sekä tyyppien ja laatujen yhdenmukaistamiseen ja standardisointiin.

14 §

Laadittaessa sopimus ulkomaisen myyjän kanssa taikka tehtäessä vuokraamista tai palvelusten ostamista koskeva sopimus tulee soveltuvin osin käyttää valtion yleisiä hankintaehtoja.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 1989

Ministeri
Pertti Salolainen

Vanhempi hallitussihteeri
Terttu Airas

VALTION YLEISET HANKINTAEHDOT (1989)

Liite kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen valtion hankinnoista annetun asetuksen soveltamisesta ja valtion yleisten hankintaehtojen vahvistamisesta (1071/79).

1. Soveltamisala

1.1.Valtion hankinnoista annetun asetuksen (1070/79) ja sen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1071/79), sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä heinäkuuta 1989, piiriin kuuluvissa valtion hankinnoissa noudatetaan seuraavia yleisiä hankintaehtoja, mikäli yksittäistapauksissa ei erikseen kirjallisesti toisin sovita.

1.2.Näissä hankintaehdoissa tarkoittaa "ostaja" hankinnan suorittajana olevaa valtion virastoa tai laitosta, "myyjä" hankinnan toista osapuolta ja "tavara" hankinnan kohdetta.

2. Tarjoukset

2.1.Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.2.Tarjous on jätettävä tarjouspyynnössä mainitulla tavalla ja siinä mainittuun määräaikaan mennessä.

2.3.Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 2 kuukautta laskettuna tarjousten jättämiseen varatun ajan päättymisestä, jollei tarjouspyynnössä ole muuta voimassaoloaikaa mainittu.

2.4.Ostajalla on oikeus jakaa hankinta, jollei tarjouksen ole ilmoitettu olevan voimassa vain jakamattomana.

2.5.Ostaja ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta, eikä ilmoittamaan tarjousten hylkäämiseen syytä.

Myyjällä ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä.

2.6.Tarjouksessa on ilmoitettava seuraavat seikat:

a)tavara yksityiskohtaisesti eriteltynä (paljous, laatu ym.);

b)hankintahinta yksikköhintoineen ja mahdollisine määriin perustuvine hintaporrastuksineen. Jos hinta ei ole kiinteä, tarjouksessa on yksiselitteisesti osoitettava hinnanmuutosperuste;

c)maksuehdot;

d)takuuehdot;

e)toimitusaika ja toimitusehto (yleisesti käytössä olevien toimituslausekkeiden mukaan);

f)pakkaus; erittelyineen pakkausmääristä, pakkauskoosta, pakkausstandardeista ja mahdollinen hyvitys palautettavasta kuljetuspakkauksesta;

g)tarjouksen voimassaoloaika;

h)muut ostajan tarjouspyynnössä erikseen mainitsemat seikat;

Lisäksi olisi pyrittävä ilmoittamaan:

i)maahantuotavan tavaran osalta alkuperämaa ja tullinimike.

3. Sopimuksen synty

3.1.Sopimus ostajan ja myyjän välillä katsotaan syntyneeksi, kun

a)osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen; tai kun

b)ostaja on kirjallisesti ilmoittanut myyjälle hyväksyvänsä sitovan tarjouksen (tilaus); tai kun

c)myyjä on ostajan pyynnöstä kirjallisesti vahvistanut tilauksen sellaisenaan (tilausvahvistus).

3.2.Myyjän on lähetettävä 3.1. c) kohdassa mainittu tilausvahvistus ostajalle 14 päivän kuluessa tilauksen saapumisesta.

3.3.Myyjän tilausvahvistukseensa sisällyttämät ehdot, jotka poikkeavat tilauksesta, tulevat voimaan vain siinä tapauksessa, että ostaja ne kirjallisesti hyväksyy.

3.4.Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti.

4. Hinnat

4.1. Hankintahinta on kiinteä, jollei kirjallisesti ole toisin sovittu.

4.2.Hinta sisältää:

a)tarjousajan päättyessä voimassa olevat myyjän suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut;

b)kustannukset tavanomaisen kuljetuksen ja varastokäsittelyn edellyttämästä pakkauksesta;

c)tavaran asennukseen, käyttöön ja huoltoon tarvittavat piirustukset sekä tavanomaiset huolto-, käyttö-, varaosa- ja korjaamokäsikirjat sekä muut vastaavat selvitykset.

4.3.Jos tavaran hinta on kokonaan tai osaksi sidottu johonkin hinnanmuutosperusteeseen, tarkistetaan hinta tämän muutoksia vastaavaksi, jos muutoksen vaikutus suoritettavaan sidotun hinnan osaan on vähintään 1 prosentti. Jollei tarjouksessa ole ilmoitettu peruslukua, johon hinta on sidottu, lasketaan se tarjouspäivänä tiedossa olleiden arvojen mukaan. Vertailulukuna pidetään valuuttakurssin osalta toimituspäivän myyntikurssia ja mahdollisen indeksin osalta toimituspäivään mennessä julkaistua indeksiä. Hintavaraus voidaan hyväksyä vain siihen hankinnan osaan, jonka kustannuksiin hinnanmuutosperusteen muutos vaikuttaa.

4.4.Jos toimitus viivästyy muusta kuin kohdassa 11 mainitusta syystä ja hinnanmuutosperusteen soveltaminen johtaisi viivästysaikana hinnankorotuksiin, ei tätä oteta huomioon. Jos toimituspäivän mukaan tarkistettu hinta on alempi, sovelletaan sitä.

5. Maksut

5.1.Maksut suoritetaan ainoastaan laskua vastaan. Maksuajan laskeminen alkaa siitä, kun tavara on sopimusehtojen mukaisesti toimitettu ja lasku saapunut ostajalle.

5.2.Jos ennakkoa maksetaan, katsotaan se aina kiinteäksi hankintahinnan osaksi, jota mahdolliset suorituksen jälkeiset hinnanmuutokset eivät koske, elleivät ne aiheudu myyjän suoritettavaksi tulevien välittömästi hankintahintaan kohdistuvien välillisten verojen tai maksujen muutoksista.

6. Vakuudet

6.1.Jos ostajan on sopimuksen mukaan maksettava ennakkoa tai jos ostaja on antanut myyjän käytettäväksi raaka- tai tarveaineita, myyjän on jätettävä ennen ennakon suorittamista tai raaka- tai tarveaineiden luovuttamista ostajalle tämän hyväksymä vakuus, jonka tulee olla vähintään 15 prosenttia suurempi kuin suoritettavat ennakot tai luovutettavien raaka- tai tarveaineiden arvo.

6.2.Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuukauden yli sopimuksenmukaisen toimitusajan, kuitenkin siihen asti, kunnes toimitus on sopimuksenmukaisesti täytetty. Myyjän tulee toimituksen viivästyessä jatkaa vakuuden voimassaoloaikaa.

7.Tavaran ominaisuudet

7.1.Tavaran tulee toimitettaessa vastata lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan mitä on sovittu.

7.2.Tavaran tulee myös täyttää toimitusajankohtana voimassa olevien Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat tavaraa koskevat määräykset mm. rakenteen, varusteiden sekä työ- ja paloturvallisuuden osalta.

7.3.Tavaran mukana on toimitettava kaikki sellaiset todistukset, luvat ym. myyjän hankittavaksi kuuluvat asiakirjat, jotka ovat tarpeen tavaran välitöntä käyttöönottoa varten.

8. Asiakirjat, oikeudet ja luottamuksellisuus

8.1.Kaikki tavaran valmistamista varten tarvittavat piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka ostaja ja myyjä ennen tai jälkeen sopimuksenteon luovuttavat toisilleen, jäävät asiakirjan luovuttajan omaisuudeksi. Vastaanottaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää niitä eikä antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle. Asiakirjat on palautettava niiden luovuttajan pyynnöstä ja kustannuksella.

8.2.Myyjän on luovutettava ostajalle riittävän ajoissa ostajan asennus-, korjaus-, huoltoja käyttötoiminnassa tarvittavat hankintaan kuuluvat piirustukset ja ohjeet sekä muut tiedot ja asiakirjat. Luovutetut asiakirjat jäävät ostajalle.

8.3.Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa suunnitelmien ja asiakirjojen sekä näiden perusteena olevien tietojen oikeellisuudesta.

8.4.Myyjä vastaa patentti- ja muita suojaoikeuksia koskevista vaatimuksista ja velvoitteista niin, ettei niistä aiheudu ostajalle kustannuksia tai haittaa.

8.5.Myyjä ei saa antaa hankintaa koskevaa tietoa kolmannelle osapuolelle ilman ostajan lupaa, ellei tietojen antaminen ole tarpeen sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Myyjä ei saa myöskään käyttää sopimusta tai ostajan nimeä markkinoinnissa ilman ostajan lupaa.

9. Toimitusta edeltävät tarkastukset ja valvonta sekä vastaanottotarkastukset

9.1.Ostajalla on oikeus suorittaa tavaran tarkastuksia ennen sen toimitusta sekä tilauskaupassa valvoa ja tarkastaa tavaran valmistusta normaalina työaikana myyjän luona.

9.2.Ostajan ennen kaupantekoa tai ennen tavaran toimittamista suorittamat tarkastukset ja valvonta eivät vähennä myyjän velvollisuuksia ja vastuuta.

9.3.Kun tavara on toimitettu, ostaja suorittaa vastaanottotarkastuksen niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Ostajalla on oikeus suorittaa vastaanottotarkastuksia myös myyjän luona.

Jos tavarassa on virhe, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen.

9.4.Myyjän on kustannuksellaan asetettava ostajan käyttöön tavanomaisissa tarkastuksissa tarvittavat tilat, välineet ja apuhenkilöstö.

9.5.Myyjän on kustannuksellaan poistettava tarkastuksessa havaitut virheet.

Ostaja ei ole velvollinen hyvittämään myyjälle niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat tavanomaisessa tarkastuksessa käyttökelvottomiksi tulleista tai arvoltaan alentuneista tavaroista ja tarvikkeista.

9.6.Kumpikin osapuoli vastaa tarkastuksesta aiheutuvista edustajiensa kuluista.

Jos tavara tai tavaraerä ei suoritetussa tarkastuksessa täytä sille asetettuja vaatimuksia, vastaa myyjä kaikista tarkastuksen, käsittelyn ja kuljetuksen mahdollisen uusimisen ostajalle aiheuttamista kustannuksista.

10. Toimitusaika ja viivästyminen

10.1.Toimitusaika luetaan alkavaksi sopimuksen syntymispäivästä. Ilman ostajan suostumusta tavaraa tai sen osaa ei saa toimittaa ennen sovittua toimitusajankohtaa.

10.2.Myyjän todetessa, ettei hän voi noudattaa sovittua toimitusaikaa tai että tällainen viivästys näyttää todennäköiseltä, on hänen viipymättä ilmoitettava kirjallisesti ostajalle viivästymisen syy ja uusi toimitusajankohta.

10.3.Toimituksen viivästyessä ostajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan 0,5 prosenttia jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla myyjä ylittää sovitun toimitusajan. Viivästyssakko lasketaan sellaisen tavaran tai sen osan hinnasta, jota ei ole viivästymisen takia voitu ottaa tarkoitettuun käyttöön, ja sitä peritään enintään 15 viikolta. Ostajalla on oikeus vähentää viivästyssakot myyjälle tapahtuvista maksusuorituksista.

10.4.Viivästyssakkoa laskettaessa asentamisessa, käyttöönotossa ja käytössä tarvittavien piirustusten ja tietojen myöhästyminen rinnastetaan toimituksen viivästymiseen.

10.5.Jos viivästyminen johtuu myyjän tuottamuksesta, on ostajalla oikeus saada myyjältä korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kuluista ja vahingoista, siltä osin kun ne ylittävät 10.3. kohdan mukaisen viivästyssakon. Viivästyssakon ja korvauksen yhteissumma ei saa kuitenkaan ylittää viivästyssakon laskemisen perusteena olevaa tavaran hintaa. Vahingonkorvaus suoritetaan kuitenkin täysimääräisenä, mikäli viivästyminen johtuu myyjän törkeästä tuottamuksesta.

10.6.Mikäli viivästys johtuu muusta kuin ostajan tuottamuksesta, on myyjä velvollinen maksamaan viivästysajalta vuotuista korkoa 12 prosenttia saamansa ennakon siltä osalta, joka vastaa 10.3. kohdassa tarkoitettua viivästynyttä tavaraa. Ostajalla on oikeus vähentää korot myyjälle tapahtuvista maksusuorituksista.

11. Vapauttamisperusteet

11.1.Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

11.2.Alihankkijan viivästys katsotaan vapauttamisperusteeksi vain siinä tapauksessa, että alihankkijan viivästys johtuu kohdassa 11.1. tarkoitetusta esteestä eikä alihankintaa voida ilman kohtuutonta ajanhukkaa tai kustannuksia suorittaa muualta.

11.3.Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin kohdissa 11.1. ja 11.2. mainitusta syystä taikka toisen sopijapuolen teon tai laiminlyönnin johdosta, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

11.4.Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava kohdassa 11.3. tarkoitetusta sopimusvelvoitteensa täyttämisen siirtymisestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopijapuolten on myös viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toiselle esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen sopijapuolten on viimeistään sovittava sen vaikutuksesta toimitukseen.

12. Vaaranvastuun ja omistusoikeuden siirtyminen sekä vakuuttaminen

12.1.Vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimusehtojen mukaisesti luovutettu.

Ellei tavaraa ostajan viivästyksen vuoksi ole oikeana aikana luovutettu, vaaranvastuu siirtyy ostajalle hetkellä, jolloin luovuttamisen olisi viimeistään pitänyt tapahtua edellyttäen, että myyjä on tehnyt sen, mitä luovuttaminen häneltä edellyttää ja asiasta on kirjallisesti ilmoitettu.

12.2.Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle viimeistään silloin, kun vaaranvastuu siirtyy.

12.3.Tavaraa, jonka vaaranvastuu sopimuksen mukaan kuuluu ostajalle, ei saa vakuuttaa ostajan kustannuksella.

13. Takuut, varaosat ja huolto

13.1.Ellei alalle vakiintuneen käytännön perusteella ole toisin sovittu, on takuuaika 12 kuukautta. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona ostaja on hyväksynyt ja vastaanottanut tavaran.

13.2.Myyjä on velvollinen viipymättä tiedon saatuaan kustannuksellaan poistamaan kaikki takuuaikana ilmenevät virheet tai toimittamaan uuden tavaran virheellisen tilalle. Myyjän vastuu ei ulotu virheisiin, jotka ovat aiheutuneet tavanomaisesta kulumisesta tai ostajan tuottamuksesta.

13.3.Takuun perusteella vaihdetulle tavaralle tai sen korjatulle tai uusitulle osalle alkaa uusi alkuperäisen pituinen takuuaika asennuksen tai korjauksen jälkeen. Muilta osin tavaran takuuaika pitenee sillä aikamäärällä, jona sitä ei sanotun virheen vuoksi ole voitu käyttää. Takuuajan pituus on kuitenkin enintään kaksinkertainen kohdan 13.1. perusteella sovittuun verrattuna, ellei toisin sovita tai kohdan 13.4. perusteella muuta johdu.

13.4.Jos takuuaikainen virhe johtuu ilmeisestä suunnitteluvirheestä ja on perusteltua syytä olettaa, että se tulee esiintymään muissakin tavaroissa, myyjä on velvollinen korjaamaan tämän virheen kaikista toimitetuista ja toimitettavista tavaroista.

13.5.Myyjä vastaa takuuajan jälkeenkin 13.2. kohdassa määrätyin tavoin sellaisista virheistä, joiden ostaja näyttää olleen tavarassa kuin vaaranvastuu siirtyi ja joita ostaja ei ole kohtuudella voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.

13.6.Mikäli myyjä ei oikaise virhettä, ostaja on myyjälle ilmoitettuaan oikeutettu tekemään tai teettämään tarpeelliset korjaukset myyjän vastuulla ja kustannuksella.

13.7.Mikäli kohtien 13.1.-13.5. tapauksissa virhe johtuu myyjän tuottamuksesta, ostajalla on oikeus saada myyjältä korvaus virheen aiheuttamista välittömistä kuluista ja vahingosta. Vahingonkorvaus ei kuitenkaan saa ylittää tavaran hintaa. Mikäli virhe johtuu myyjän törkeästä tuottamuksesta, vahingonkorvaus suoritetaan kuitenkin täysimääräisenä.

13.8.Myyjä takaa koneille ja laitteille asianmukaisen tavaran yleistä käyttöikää vastaavan varaosien saannin sekä huollon Suomessa kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisin hinnoin ja ehdoin.

14. Alihankinnat ja sopimuksen siirtäminen

14.1.Myyjällä ei ole oikeutta ilman ostajan suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle. Tämä ei kuitenkaan estä myyjää käyttämästä alihankkijoita.

14.2.Jos myyjän henkilössä tapahtuu olennainen muutos, on siitä viipymättä ilmoitettava ostajalle sekä samalla vakuuttavasti osoitettava sopimuksen täyttämisen edellytysten jatkuva voimassaolo.

15. Sopimuksen purkaminen

15.1.Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen, mikäli sopimuksen täyttäminen todetun vapauttamisperusteen jatkumisen johdosta viivästyy yli 6 kuukautta. Ostaja saa aina purkaa sopimuksen edellä mainitusta määräajasta riippumatta, mikäli viivästymisellä on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää.

15.2.Ostaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin se koskee tavaraa, jota ei ole voitu ottaa tarkoitettuun käyttöön, jos

a)myyjän suoritus ei ole sopimuksen mukaista eikä virhettä ostajan huomautuksesta huolimatta viipymättä oikaista;

b)myyjä ei täytä sopimusta sovitussa määräajassa eikä näytä toteen, että sopimuksen täyttämättä jättäminen johtuu todetusta vapauttamisperusteesta tai ostajan syystä, ja viivästystä on kestänyt enemmän kuin 1/3 sovitusta toimitusajasta, kuitenkin vähintään 14 päivää tai milloin toimitusaika on yli vuoden enemmän kuin 4 kuukautta. Ostaja saa aina purkaa sopimuksen edellä mainituista määräajoista riippumatta, mikäli viivästyksellä on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää,

c)myyjän havaitaan olevan sellaisessa taloudellisessa tilassa tai hankinnan suorittamisen sellaisessa vaiheessa, ettei voida odottaa myyjän täyttävän sopimuksen mukaisia velvoitteita.

15.3.Sopimuksen purkautuessa ostajalla on 15.1. kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuunottamatta oikeus saada myyjältä kohdan 10.3. mukaisen viivästyssakon lisäksi korvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuneista välittömistä kuluista ja vahingoista. Viivästyssakon ja korvauksen yhteissumma ei kuitenkaan saa ylittää viivästyssakon laskemisen perusteena olevaa tavaran hintaa. Vahingonkorvaus suoritetaan kuitenkin täysimääräisenä, mikäli viivästyminen johtuu myyjän törkeästä tuottamuksesta.

15.4.Jos ostaja on maksanut ennakkoa tai antanut myyjän käytettäväksi raaka- tai tarveaineita, myyjä suorittaa sopimuksen purkautuessa ostajalle takaisin saamansa ennakon ja sille vuotuista korkoa 12 prosenttia laskettuna ennakon suorituspäivästä takaisinmaksupäivään, sekä palauttaa saamansa raaka- ja tarveaineet tai suorittaa niiden käyvän arvon mukaisen korvauksen ja korkoa kuten edellä on mainittu.

16. Ostajan vahingonkorvausvelvollisuus

Myyjällä ei ole oikeutta saada ostajalta korvausta sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välillisistä kuluista ja vahingoista. Myyjällä on kuitenkin oikeus saada korvaus välittömistä kuluista ja vahingoista, mikäli ne aiheutuvat ostajan tuottamuksesta, ei kuitenkaan enempää kuin sopimusrikkomuksen kohteena olevan tavaran hinta.

17. Erimielisyydet

17.1.Sopimusten tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

17.2.Sopimuksista johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituiksi, jätetään yleisen alioikeuden ratkaistaviksi.

17.3.Riita voidaan jättää välimiesoikeuden ratkaistavaksi, mikäli osapuolet siitä sopivat.

18. Yleisiä määräyksiä

18.1.Sopimuksen syntymisen jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemminpuolin tunnustettu asiakirja.

18.2.Kaikki sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti, telexinä, telekopiona tai vastaavalla menetelmällä.

18.3.Kirjeenvaihdossa ja laskuissa on mainittava sopimuksen numero tai muu tunnus ja ostajan nimi, laskuissa myös tavaranerittely sekä toimitusosoite.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.