675/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 2§:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (490/87), sekä

lisätään lakiin uusi 7 a§ seuraavasti:

2 §

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) 1§:n 1 momentissa, ammatillisia erikoisoppilaitoksia lukuunottamatta.

Tätä lakia ei sovelleta ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen järjestämään kurssitoimintaan, ellei asetuksella toisin säädetä.


Oppilaiden opintososiaaliset edut
7 a §

Ammatillisen erityisoppilaitoksen oppilaalle voidaan antaa, jollei oppilas saa näitä etuja muun lain nojalla tai muulla perusteella, maksutta sen lisäksi, mitä 4-7§:ssä säädetään, oppikirjat ja muut koulutarvikkeet, tarpeelliset viikottaiset kotimatkat, tarvittaessa täysihoito oppilasasuntolassa tai muussa oppilaitoksen järjestämässä majoituksessa, tarvittaessa ammattikasvatushallituksen määräämä käyttöraha, terveyden- ja sairaanhoito yhteistyössä näiden palvelujen tuottajien kanssa sekä henkilökohtaiset työvarusteet.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Sen estämättä, mitä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/87) 22§:n 3 momentissa on säädetty, oppilaitoksen ylläpitäjän on, jos vammaiselle oppilaalle on mainitun lainkohdan nojalla annettu sosiaalisia etuja, annettava nämä edut edelleen vähintään saman suuruisina niin kauan kuin oppilas jatkaa opiskelua oppilaitoksessa.

Hallituksen esitys 44/89
Sivistysvaliok. miet. 9/89
Suuren valiok. miet. 91/89

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.