666/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Laki harjoittelukoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä tammikuuta 1985 annetun harjoittelukoululain (143/85) 5§, 10§:n 1 momentti, 12§, 5 luku ja 22§:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 5 a§, 11§:ään uusi 3 momentti ja 22§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §

Harjoittelukoululla on johtokunta, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään neljätoista jäsentä.

Johtokunnan jäsenet valitaan seuraavasti:

1) korkeakoulu valitsee vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä, näistä enemmän kuin puolet oppilaiden huoltajien keskuudesta ja yhden opettajankoulutusyksikön muiden opettajien kuin harjoittelukoulun opettajien keskuudesta;

2) korkeakoulu valitsee 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenten lisäksi yhden jäsenen koulun sijaintikunnan ehdottamista henkilöistä;

3) opettajakunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen jokaiselta kouluasteelta, ja muu henkilökunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen;

4) lukion oppilaat valitsevat keskuudestaan kaksi jäsentä, joiden tulee olla viisitoista vuotta täyttäneitä; ja

5) yläasteen oppilaat valitsevat keskuudestaan yhden jäsenen.

Koulussa, jossa ei ole lukiota, yläasteen oppilaat valitsevat keskuudestaan johtokuntaan kaksi jäsentä.

Yläasteen oppilaita edustavalla jäsenellä on johtokunnan kokouksessa puhevalta mutta ei äänioikeutta.

5 a §

Edellä 5§:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut jäsenet valitaan neljäksi lukuvuodeksi kerrallaan ja 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut jäsenet yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Edellä 5§:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu jäsen valitaan kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Tämän henkilön tehtävä johtokunnan jäsenenä kuitenkin jatkuu, kunnes tehtävään on valittu toinen.

10 §

Harjoittelukoulun ala-asteella saadaan käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen kutakin luokanopettajana toimivan lehtorin virkaa kohti 31,5 tuntia viikossa, ei kuitenkaan siltä osin kuin näiden virkojen määrä ylittää ala-asteen perusopetusryhmien määrän lisättynä yhdellä.


11 §

Harjoittelukoulu voidaan oikeuttaa antamaan tukiopetusta 10§:ssä tarkoitettujen tuntimäärien lisäksi sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

12 §

Harjoittelukoulun perusasteen oppimäärän suorittaminen antaa saman kelpoisuuden kuin peruskoulun oppimäärän suorittaminen, ja harjoittelukoulun lukion oppimäärän suorittaminen antaa saman kelpoisuuden kuin kunnan lukion oppimäärän suorittaminen.

5 luku

Harjoittelukoulun henkilökuntaa ja opetusharjoittelijoita koskevia säännöksiä

16 §

Jollei toisin ole säädetty, määrätty tai sovittu, harjoittelukoulun palveluksessa olevan henkilön palvelussuhteen ehdoista on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion muussa vastaavassa palvelussuhteessa olevan henkilön palvelussuhteen ehdoista on säädetty, määrätty tai sovittu.

Harjoittelukoulun rehtorin ja lehtorin oikeudesta ja velvollisuudesta virkavapauteen opiskelua varten on säädetty opettajankoulutuslaissa (844/71).

17 §

Harjoittelukoulun palveluksessa oleva henkilö saa kouluaterian maksutta silloin, kun hänen tehtävänään on valvoa oppilaiden ruokailua osallistumalla ruokailuun.

Opetusharjoittelija saa kouluaterian maksutta silloin, kun oppilaiden ruokailun valvonta ruokailuun osallistumalla liittyy hänen harjoitteluunsa.

22 §

Muuhun kuin 13§:n 1 momentissa ja 14§:n 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen, joka on tehty tämän lain tai sen täytäntöönpanoasetuksen nojalla, ei saa hakea muutosta valittamalla, ellei asetuksella toisin säädetä.

Päätökseen, jonka kouluhallitus on tehnyt 1 momentissa tarkoitetussa asiassa tai 13§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa asiassa, ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimiin.

Hallituksen esitys 50/89
Sivistysvaliok. miet. 7/89
Suuren valiok. miet. 81/89

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.