654/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 5§:n 1 momentti ja 9§:n 1 momentti sekä lain liitteenä olevan verotaulukon tullitariffin nimikkeitä 20.04 ja 20.05 koskevat kohdat,

sellaisina kuin ne ovat, 5§:n 1 momentti 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1026/85), 9§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1015/82) ja verotaulukon mainitut kohdat 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (668/87), sekä

lisätään lakiin uusi 4 a§ seuraavasti:

4 a §

Valtiovarainministeriö vahvistaa luettelon tässä laissa tarkoitetuista raaka-aineista ja puolivalmisteista taikka niitä vastaavista maataloustuotteista, perusteet niiden kotimaisen ja maailmanmarkkinahinnan välisen eron laskemista varten sekä perusteet, joita sovelletaan määriteltäessä liitteenä olevassa verotaulukossa mainittujen tuotteiden valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai vastaavien maataloustuotteiden määrät.

Raaka-aineen, puolivalmisteen tai vastaavan maataloustuotteen kotimaisena hintana pidetään kotimaisen elintarviketeollisuuden maksamaa edustavaa hintaa ja maailmanmarkkinahintana kansainvälisiltä markkinoilta säännöllisesti saatavissa olevaa edustavaa vastaavaa hintaa tai muuta edustavaa kansainvälistä hintaa.

Tässä laissa tarkoitettuja raaka-aineita, puolivalmisteita tai vastaavia maataloustuotteita myyvä tai ostava yritys ja sitä edustava järjestö sekä asianomainen laitos ovat velvollisia ilmoittamaan raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai vastaavien maataloustuotteiden hinnaneron laskemista varten tarvittavat tiedot kotimaisista hinnoista sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää.

5 §

Milloin jonkin verotaulukossa mainitun tuotteen valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai niitä vastaavien maataloustuotteiden kotimaisen hinnan ja maailmanmarkkinahinnan erotus on vertailuaikana olevan vuosineljänneksen tai valtiovarainministeriön määräämän muun vastaavanpituisen vertailuajan kahden ensimmäisen kuukauden ja kolmannen kuukauden kymmenen ensimmäisen päivän aikana ollut raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai niitä vastaavien maataloustuotteiden hintojen, hintaperusteiden taikka raaka-aineiden tai puolivalmisteiden keskinäisissä suhteissa tapahtuneiden muutosten seurauksena korkeampi tai alempi kuin verotaulukossa mainittu vero, on valtiovarainministeriön tullihallituksen esityksestä vastaavasti muutettava veromäärää vertailuaikaa seuraavan kalenterikuukauden alusta.


9 §

Kotimainen valmistaja on oikeutettu ottamaan verotuksessa vähennyksenä huomioon verollisten elintarviketuotteiden valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai niitä vastaavien maataloustuotteiden kotimaisen hinnan ja maailmanmarkkinahinnan välisen eron. Valtiovarainministeriö vahvistaa hinnaneron tullihallituksen esityksestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Hallituksen esitys 24/89
Valtiovarainvaliok. miet. 19/89
Suuren valiok. miet. 63/89

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

VEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Elintarviketuotteiden valmistevero mk/kg nettopainosta
20.04:stä Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt:
- kasvispihvit, vähintään 5 % maitorasvaa sisältävät 116. 3,85
- perunasosevalmisteet ja muut perunasta valmistetut tuotteet hienoina tai karkeina jauhoina, jauheena tai hiutaleina 117. 6,45
20.05:stä Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät:
- kasvispihvit, vähintään 5 % maitorasvaa sisältävät 118. 3,85
- perunasosevalmisteet ja muut perunasta valmistetut tuotteet hienoina tai karkeina jauhoina, jauheena tai hiutaleina 119. 6,45

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.