638/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä toukokuuta 1972 annetun ajokorttiasetuksen (447/72) 12§:n 1, 3 ja 4 momentti, 13§:n otsikko ja 1 momentti, 14§, 15§:n 2 momentti, 19§:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 21§:n otsikko ja 1 momentti, 23§:n 3 momentti ja 24§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 12§:n 1, 3 ja 4 momentti, 21§:n otsikko ja 1 momentti ja 23§:n 3 momentti 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (183/82) ja 15§:n 2 momentti ja 24§:n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1972 annetussa asetuksessa (815/72), sekä

lisätään asetukseen uusi 12 a§-12 c§, 13§:ään uusi 4 momentti, 21§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti, 23§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 15 päivänä joulukuuta 1972 annetulla asetuksella, uusi 1 a momentti ja 24§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 14 päivänä tammikuuta 1977 annetulla asetuksella (48/77), uusi 4 momentti seuraavasti:

12 §
Opetus- ja harjoituslupa

1. Opetusluvan saajalla tulee olla auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti ja vähintään kolmen vuoden ajokokemus opetusajoneuvon luokkaan kuuluvalla ajoneuvolla sekä katsastustoimipaikan hyväksymät tiedot opetettavista asioista. Kuljettajaopetuksen toisen vaiheen antamista varten luvan hakijalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on liikenneopettajalupa tai katsastustoimipaikan hyväksymä tämän vaiheen opetukseen sisältyvien opetusaiheiden tuntemus.


3. Opetuslupa annetaan enintään yhdeksäksi kuukaudeksi, eikä sitä saa ilman pätevää syytä uudistaa. Lupa saadaan antaa enintään kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää ajokortin saamisen edellytykseksi säädetyn vähimmäisiän. Opetuslupa kuljettajaopetuksen toisen vaiheen antamista varten saadaan antaa aikaisintaan kuusi kuukautta tieliikennelain 70§:n 1 momentin ensimmäisessä lauseessa tarkoitetun ajokortin (lyhytaikainen ajokortti) antamisen jälkeen edellyttäen, että opetettavalla on ollut ajo-oikeus vähintään mainitun pituisen ajan. Ajo-opetus on annettava luvassa määrätyllä ajoneuvolla, jonka on oltava tähän tarkoitukseen soveltuva.

4. Harjoitusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut kuljettajantutkinnon teoriakokeen sekä saanut liikenneministeriön määräysten mukaisen ajo-opetuksen ja osoittanut katsastustoimipaikan hyväksymällä tavalla hallitsevansa moottoripyörän käsittelyn. Lupa annetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi, eikä sitä saa ilman pätevää syytä uudistaa. Lupa koskee siinä määrättyä ajoneuvoa ja se on voimassa hakijan asuinpaikkakunnan katsastustoimipaikan toimialueella, jollei poliisi toisin määrää. Harjoitusajossa ei saa kuljettaa henkilöitä eikä tavaraa.


12 a §
Kuljettajaopetuksen tavoite ja toteuttaminen

1. Autokoulussa on annettava ajokortin luokkaa vastaava kuljettajaopetus niin, että oppilas kykenee liikennesääntöjä noudattaen turvallisesti ja joustavasti kuljettamaan ajoneuvoa erilaisissa liikennetilanteissa ja ympäristöissä. Opetuksen tavoitteena on, että hän kykenee välttämään vaaratilanteita ja toimimaan niissä oikein onnettomuuden ehkäisemiseksi tai sen seurausten lieventämiseksi.

2. Opetusta annettaessa on noudatettava autorekisterikeskuksen vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi opetuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö aihekokonaisuuksittain opetuksen eri vaiheissa, opetukselliset periaatteet sekä opetuksen järjestäminen käytännössä.

3. Opetuksessa on annettava tiedot liikennejärjestelmästä, sen toiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen vaikuttavista muista tekijöistä. Oppilaalle on opetettava liikennesäännöt, liikennemerkit ja muut liikennettä koskevat määräykset sekä moottoriajoneuvon oikea käyttötapa. ABC-luokkaa varten annettavaan opetukseen on sisällytettävä tarpeellisilta osin myös ammattimaista liikennettä koskevat määräykset sekä tiedot auton rakenteesta ja huollosta.

4. Kuljettajaopetus auton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin saamista varten annetaan kahdessa vaiheessa.

12 b §
Kuljettajaopetuksen toinen vaihe

1. Kuljettajaopetuksen toisessa vaiheessa (lisäopetus) syvennetään kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa opittuja ja lyhytaikaisen ajokortin voimassaollessa harjoiteltuja tietoja ja taitoja sekä lisätään valmiutta vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja liikenteen tavallisimpien vaaratilanteiden ennakoimisessa ja välttämisessä.

2. Toisen vaiheen opetukseen voi osallistua aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin saamisesta ja edellyttäen, että henkilöllä on ollut ajo-oikeus vähintään mainitun pituisen ajan.

12 c §
Ajoharjoitteluradat

1. Liikenneministeriö päättää kuljettajaopetuksen antamiseen käytettävien ajoharjoitteluratojen sijoituspaikkakunnista. Ratojen hyväksymisestä säädetään tieliikennelain 70 a§:ssä.

2. Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset ratojen mitoituksesta, rakenteesta ja varusteista. Katsastustoimipaikka valvoo radoilla annettavaa kuljettajaopetusta autorekisterikeskuksen antamien määräysten mukaan.

13 §
Ajoneuvon kuljettaja ajo-opetusta annettaessa sekä opetusajoneuvon tunnus

1. Opettaja katsotaan kuljettajaksi annettaessa ajo-opetusta B- tai C-luokkaan kuuluvalla ajoneuvolla. Opettajan on istuttava oppilaan vieressä annettaessa opetusta liikenteessä.


4. Auton ajokorttia varten annettavassa kuljettajaopetuksen toisen vaiheen opetuksessa oppilas katsotaan kuljettajaksi. Toisen vaiheen opetuksessa ei muutoinkaan sovelleta mitä tässä pykälässä on säädetty.

14 §
Opetustodistus

Kun oppilaalle on annettu ajokortin luokkaa vastaava kuljettajaopetus, autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan tai hänen määräämänsä opettajan taikka, opetusluvalla opetusta annettaessa, opetusluvan saajan on annettava siitä todistus.

15 §
Liikenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kuljettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset

2. Ammattikasvatushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä saa antaa kuljettajaopetusta ilman autokoululupaa. Ajo-opetusta antavalla opettajalla tulee olla liikenneopettajalupa, sen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, jolla opetusta annetaan, ja vähintään vuoden kokemus D- tai E-luokkaan kuuluvan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana. Ajo-opetusta C-luokan ajoneuvolla saa kuitenkin antaa myös opettaja, jolla on liikenneopettajalupa ja vähintään kahden vuoden kokemus C- luokkaan kuuluvan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana.

19 §
Kuljettajantutkinto

1. Kuljettajantutkinnossa on todettava, että tutkittava hallitsee kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat sekä kykenee soveltamaan niitä ja toimimaan liikenteessä turvallisesti ja joustavasti.

2. Kuljettajantutkintoon sisältyy teoria- ja ajokoe. T-luokan kuljettajantutkinnossa suoritetaan ajokoe kuitenkin vain, jos katsastustoimipaikka pitää sitä tarpeellisena.


21 §
Ajokortin myöntämisen edellytykset sekä poikkeukset lisäopetusvaatimuksesta

1. Ajokortin myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää 17§:ssä säädetyt ikää ja terveyttä koskevat vaatimukset.


3. Tieliikennelain 70§:n 1 momentissa säädettyä kuljettajaopetuksen toisen vaiheen opetusta ei vaadita, jos henkilöllä on ollut ennen 1 päivää lokakuuta 1989 voimassa olleiden säännösten mukainen Suomessa annettu auton ajokortti, tai jos hänellä on 36§:ssä taikka 37§:n 1 tai 3 momentissa tarkoitettu ulkomailla annettu auton ajokortti.

23 §
Ajokortin myöntäminen

1 a. Hakemukseen lyhytaikaisen ajokortin luokkaa vastaavan auton ajokortin saamiseksi on kuitenkin 1 momentista poiketen liitettävä vain todistus enintään kuusi kuukautta aiemmin saadusta kuljettajaopetuksen toisen vaiheen opetuksesta, mikäli ajokorttia haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajokortin voimassaoloajan päättymisestä.


3. Ajokorttihakemus on ratkaistava viivytyksettä. Ajokortti on annettava, jos 1, 1 a ja 2 momentissa mainitut asiakirjat ja mahdollisesti hankittu lisäselvitys osoittavat, että hakija täyttää tieliikennelain 69 ja 70§:ssä ja edellä 21§:ssä säädetyt edellytykset. Poliisin on ilmoitettava hakemuksen ratkaisemisesta autorekisterikeskukselle, joka ilmoituksen saatuaan tarvittaessa toimittaa poliisille ajokorttilomakkeen.


24 §
Uusia kuljettajia koskevat erityisehdot

1. Henkilö, jolla on lyhytaikainen ajokortti, saa kuljettaa autoa enintään 80 km/h nopeudella, elleivät muut säännökset velvoita käyttämään vieläkin alhaisempaa nopeutta. Sama nopeusrajoitus koskee moottoripyörän kuljettamista, jos henkilöllä on ollut tämän ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti vähemmän kuin vuoden.


4. Edellä 1 momentissa tarkoitettu nopeusrajoitus ei kuitenkaan koske auton kuljettamista, jos henkilöllä on aikaisemmin ollut Suomessa annettu tai hänellä on ulkomailla annettu auton ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kuusi kuukautta, eikä moottoripyörän kuljettamista, jos hänellä on vastaavasti ollut tällainen ajokortti vähintään vuoden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Jos ajokorttia on haettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ratkaistaan asia hakemusta jätettäessä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Aikaisemmin voimassa olleiden säännösten nojalla annetut ajokortit ovat ehtoineen ja rajoituksineen voimassa niissä mainitun ajan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.