632/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 2 luvun 1§, 8 luvun 2§, 18 luvun 4§:n 4 ja 5 kohta sekä 5§:n 7 ja 8 kohta, ja

lisätään lakiin uusi 3 a luku, 18 luvun 4§:ään uusi 6 kohta sekä 5§:ään uusi 9 kohta seuraavasti:

2 luku

Vakuutusyhtiön perustaminen

1 §

Vakuutusyhtiön perustajan tulee olla Suomessa asuva Suomen kansalainen taikka suomalainen yhteisö tai säätiö. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi olla perustajana edellyttäen, että yhtiön velvoitteista henkilökohtaisessa vastuussa olevat yhtiömiehet ovat Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. Sosiaali- ja terveysministeriön luvalla voi muukin henkilö, yhteisö tai säätiö olla perustajana.

Perustajana ei voi olla vajaavaltainen, konkurssissa oleva eikä henkilö, joka on määrätty liiketoimintakieltoon.

3 a luku

Ulkomaalaisen oikeus omistaa vakuutusyhtiön osakkeita ja takuuosuuksia sekä käyttää päätösvaltaa vakuutusyhtiössä

1 §

Ulkomaalaisella tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen, ulkomaista yhtiötä, osuuskuntaa, yhdistystä ja muuta yhteisöä, säätiötä ja laitosta ja ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2§:ssä mainittuja yhteisöjä.

2 §

Ulkomaalaisella on oikeus omistaa vakuutusyhtiön osakkeita tai takuuosuuksia vain, jos yhtiöjärjestykseen on otettu tällaisen omistuksen salliva määräys. Yhtiöjärjestyksessä on tällöin määrättävä, että ulkomaalainen saa omistaa ainoastaan sellaisia osakkeita tai takuuosuuksia, joihin on tehty merkintä siitä, että ne voidaan luovuttaa ulkomaalaiselle. Lisäksi on määrättävä, että ulkomaalaisten omistuksessa olevat osakkeet tai takuuosuudet eivät saa ylittää kahta viidesosaa vakuutusyhtiön osake- tai takuupääomasta. Merkityt osakkeet tai takuuosuudet saavat tuottaa enintään samat oikeudet kuin ilman merkintää olevat osakkeet tai takuuosuudet.

Ulkomaalaisten omistuksessa olevien osakkeiden tai takuuosuuksien nojalla saadaan äänestää yhtiökokouksessa enintään yhdellä neljäsosalla siitä äänimäärästä, jota muiden osakkeiden tai takuuosuuksien nojalla voidaan yhtiökokouksessa käyttää. Keskinäisessä vakuutusyhtiössä osakkaina olevat ulkomaalaiset vakuutuksenottajat saavat äänestää yhtiökokouksessa niin ikään enintään yhdellä neljäsosalla siitä äänimäärästä, jota suomalaiset vakuutuksenottajat voivat yhtiökokouksessa käyttää. Jos vakuutusosakeyhtiössä yhtiökokouksen päätöksen pätevyyden edellytyksenä on, että päätöstä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on määräosa kokouksessa edustetuista osakkeista, otetaan ulkomaalaisten omistuksessa olevista osakkeista huomioon enintään neljäsosa kokouksessa edustettujen muiden osakkeiden lukumäärästä. Mitä tässä momentissa on säädetty, ei koske vakuutusyhtiötä, jonka osakkeiden tai takuuosuuksien luovuttamiseen valtioneuvosto on antanut 3§:ssä tarkoitetun luvan.

3 §

Valtioneuvosto voi 2§:n estämättä antaa vakuutusyhtiölle tai, jos vakuutusyhtiötä ei vielä ole perustettu, sen perustajille luvan, jonka mukaan ulkomaalaiselle voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön ilman ulkomaalaiselle luovutuksen sallivaa merkintää oleva osake tai takuuosuus. Lupaa koskevasta hakemuksesta on pyydettävä Suomen Pankin lausunto. Valtioneuvostolla on oikeus liittää lupaan yleisen edun vuoksi tarpeellisiksi katsomansa ehdot.

Luvan saaneeseen vakuutusyhtiöön sovelletaan, mitä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetussa laissa (219/39) on säädetty ulkomaisesta yhteisöstä. Tästä on tehtävä merkintä kaupparekisteriin.

4 §

Vakuutusyhtiön hallituksen on valvottava, ettei ulkomaalaiselle anneta osaketta, takuuosuutta, väliaikaistodistusta tai talonkia, jota ulkomaalainen tämän lain mukaan ei saa omistaa.

5 §

Edellä 2§:n 1 momentissa tarkoitettu merkintä on tehtävä osakeluetteloon, osakekirjaan, väliaikaistodistukseen ja osakkeeseen kuuluvaan talonkiin. Vastaava merkintä on tehtävä takuuosuuden osalta takuuosuusluetteloon, takuuosuuskirjaan, väliaikaistodistukseen ja talonkiin.

6 §

Tämän lain vastainen osakkeen tai takuuosuuden, väliaikaistodistuksen tai talongin luovutus ulkomaalaiselle on mitätön.

7 §

Ulkomaalaisella on oikeus 2§:n estämättä omistaa vakuutusyhtiön osakkeet tai takuuosuudet, jotka hän on saanut perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla.

Suomen kansalaisuuden menettänyt henkilö saa edelleen omistaa ne ilman merkintää olevat vakuutusyhtiön osakkeet tai takuuosuudet, jotka hän omisti ennen kansalaisuuden menettämistä.

8 §

Ulkomaalaisella on vakuutusyhtiön osakepääomaa korotettaessa oikeus 2§:n estämättä merkitä sellaisia uusia osakkeita, joihin ei ole tehty 2§:n 1 momentissa tarkoitettua merkintää, samassa suhteessa kuin hän ennestään omistaa vakuutusyhtiön vastaavia osakkeita.

Mitä 1 momentissa on säädetty osakepääoman korottamisesta, sovelletaan vastaavasti takuupääoman korottamiseen.

9 §

Ulkomaalaista ei saa merkitä vakuutusyhtiön osake- ja osakasluetteloon osakkeiden omistajaksi eikä hänellä ole oikeutta käyttää osakkeenomistajalle vakuutusyhtiössä kuuluvia oikeuksia, ellei hänen omistuksensa ole tämän lain mukainen.

Mitä 1 momentissa on säädetty osakkeista, sovelletaan vastaavasti takuuosuuksiin.

8 luku

Yhtiökokous

2 §

Keskinäisen vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että päättämisvaltaa yhtiökokouksessa käyttävät osakkaiden sijasta heidän keskuudestaan valitsemansa edustajat. Vähintään neljän viidesosan edustajista tulee olla Suomen kansalaisia. Yhtiökokouksessa ulkomaalaiset saavat äänestää enintään yhdellä neljäsosalla siitä äänimäärästä, jota suomalaiset edustajat voivat kokouksessa käyttää. Edustajasta on muutoin voimassa, mitä tässä laissa on säädetty osakkaasta. Edustajan osallistumisoikeutta ei kuitenkaan saa yhtiöjärjestyksessä rajoittaa siten kuin 1§:n 3 momentissa on säädetty.

18 luku

Erinäisiä säännöksiä

4 §

Joka


4)rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpäätöksen tai tilintarkastuskertomuksen laatimisesta tai vakuutusyhtiön selvitystilaa koskevan lopputilityksen antamisesta;

5)ministeriön 14 luvun 6§:n nojalla määräämän kiellon vastaisesti luovuttaa tai panttaa yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta; tai

6)vakuutusyhtiön hallituksen jäsenenä jättää täyttämättä, mitä 3 a luvun 4 ja 5§:ssä on säädetty,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, vakuutusyhtiörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

5 §

Joka


7)jättää toimittamatta tämän lain mukaan viranomaiselle annettavan ilmoituksen tai muun tiedon;

8)jättää noudattamatta, mitä 2 luvun 10§:n 1 momentin 1-4 kohdassa on säädetty päätöksenteon edellytyksistä perustamiskokouksessa; tai

9)luovuttaa ulkomaalaiselle osakkeen tai takuuosuuden, väliaikaistodistuksen tai talongin tietäen, ettei luovutuksen saaja saa sitä omistaa,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, vakuutusyhtiörikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1989.

Ulkomaalaisella, joka tämän lain voimaan tullessa omistaa vakuutusyhtiön osakkeita tai takuuosuuksia, on 3 a luvun 2§:n 1 momentin estämättä oikeus omistaa ne edelleen. Jos ulkomaalainen ennen 15 päivää heinäkuuta 1988 on merkitty osake- tai takuuosuusluetteloon taikka jos hän ilmoittaa yhtiölle saantonsa ja esittää selvityksen ennen kyseistä päivämäärää saamastaan omistusoikeudesta, yhtiön on ennalta päättämiensä merkintää koskevien periaatteiden mukaisesti tehtävä ulkomaalaiselle edelleenluovutuksen salliva merkintä osakkeeseen tai takuuosuuteen ulkomaalaisen niin vaatiessa. Vaatimus tulee esittää yhtiölle kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Jollei vaatimusta tänä aikana tehdä, oikeus merkinnän saantiin on menetetty.

Yhtiön, jossa on sellaisia ulkomaalaisen omistuksessa olevia osakkeita tai takuuosuuksia, joihin on tehtävä ulkomaalaiselle edelleenluovutuksen salliva merkintä, on viivytyksettä ja viimeistään vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta haettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus tämän lain mukaiselle yhtiöjärjestyksen muutokselle sekä ilmoitettava se rekisteröimistä varten kolmen kuukauden kuluessa ministeriön antamasta päätöksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä antaa poikkeusluvan 3 a luvun 2§:n 2 momentin äänioikeuden käyttöä koskevasta rajoituksesta ulkomaiselle vakuutusyhtiölle, joka on ennen 15 päivää heinäkuuta 1988 merkitty omistajana suomalaisen jälleenvakuutusosakeyhtiön osakeluetteloon. Poikkeusluvassa voidaan määrätä, että ulkomaalaisten omistuksessa olevien osakkeiden nojalla saadaan äänestää yhtiökokouksessa enintään puolella siitä äänimäärästä, jota muiden osakkeiden nojalla voidaan yhtiökokouksessa käyttää. Lisäksi voidaan määrätä, että ulkomaalaisten omistuksessa olevista osakkeista otetaan huomioon enintään puolet kokouksessa edustettujen muiden osakkeiden lukumäärästä, jos jälleenvakuutusosakeyhtiössä yhtiökokouksen päätöksen pätevyyden edellytyksenä on, että päätöstä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on määräosa kokouksessa edustetuista osakkeista. Poikkeuslupaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Hallituksen esitys 96/88
Lakivaliok. miet. 6/89
Suuren valiok. miet. 53/89

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.