624/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus Anna Tapion koulusta

Opetusministerin esittelystä säädetään Anna Tapion koulusta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1197/88) nojalla:

1 §

Anna Tapion koululla tulee olla lääninhallituksen vahvistama ohjesääntö ja opetussuunnitelma.

Koulun tulee vuosittain toimittaa lääninhallitukselle työsuunnitelmansa.

2 §

Ohjesäännössä määrätään koulun sijaintipaikasta sekä johtokunnan, opettajakunnan ja oppilaskunnan tehtävistä, rehtorin, opettajien ja muun henkilökunnan ottamisesta, oikeuksista, velvollisuuksista ja kurinpidosta, oppilaaksi ottamisen perusteista sekä siitä, miten koulun omaisuus on käytettävä koulun lopettaessa toimintansa. Lisäksi ohjesäännössä määrätään asioista, jotka niiden laadun vuoksi kuuluvat ohjesääntöön tai jotka lääninhallitus muutoin katsoo tarpeelliseksi.

3 §

Jollei lääninhallitus katso voivansa vahvistaa koulun ohjesääntöä tai opetussuunnitelmaa, lääninhallituksen tulee tarpeelliset ohjeet antaen palauttaa se uudelleen käsiteltäväksi.

Jos lääninhallitus katsoo, että voimassa oleva ohjesääntö tai opetusuunnitelma ei ole lainmukainen tai tarkoituksenmukainen, lääninhallituksen on vaadittava sen muuttamista.

4 §

Koulun johtokunnasta, opettajakunnasta ja oppilaskunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoulua korvaavasta koulusta on säädetty.

5 §

Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista on voimassa, mitä peruskoulun yläasteen opettajien ja ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty. Oppilaskodinhoitajan kelpoisuusvaatimuksista on voimassa mitä peruskoulun oppilaskodinhoitajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty.

Jos koulussa opetetaan jotakin ainetta, jota ei opeteta peruskoulussa eikä ammatillisessa koulutuksessa, opetusministeriö voi erityisestä syystä vahvistaa kelpoisuusvaatimukset.

6 §

Johtokunta valitsee apulaisrehtorin kolmeksi vuodeksi kerrallaan koulun vakinaisista opettajista.

7 §

Johtokunta ottaa oppilaat, jollei ohjesäännössä ole toisin määrätty.

8 §

Oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viimeistään 20 päivänä kesäkuuta. Kouluhallitus voi erityisestä syystä antaa koululle luvan poiketa oppilaiden työpäivien määrästä. Lukuvuoteen voi lisäksi kuulua enintään neljän viikon pituinen kesätyöjakso. Johtokunta määrää koulutyön aloittamis- ja päättymispäivän sekä lomapäivät.

9 §

Oppilaan työviikkoon saa kuulua enintään 35 opetustuntia pakollisissa aineissa. Tämän lisäksi oppilas voi osallistua vapaaehtoisiin aineisiin ja tukiopetukseen.

10 §

Koulussa saadaan koulun työviikkojen aikana käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen ja luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen sekä tukiopetukseen vuosiluokkaa kohti enintään 35 tuntia viikossa sekä kutakin oppilasta kohti enintään kaksi tuntia viikossa. Jos vuosiluokalla on vain yksi perusopetusryhmä, saadaan vuosiluokkaa kohti käyttää kuitenkin kaikkiaan 65 tuntia viikossa.

11 §

Oppilaat saavat olla koulun oppilaskodissa myös viikonlopun aikana.

Oppilaskodin järjestyssäännöt vahvistaa johtokunta oppilaskuntaa ja opettajakuntaa kuultuaan. Järjestyssäännöissä otetaan huomioon koulun kokonaisvaltaiset tavoitteet.

12 §

Oppilaskodissa on niin monta oppilaskodinhoitajaa ja valvojaa kuin ohjesäännössä määrätään, yhteensä enintään niin monta kuin peruskoulussa on oppilaskodinhoitajia.

13 §

Valtionavustukseen oikeuttaviksi käyttökustannuksiksi luetaan seuraavat todelliset kustannukset:

1)rehtorin ja opettajien palkkauksesta ja sosiaaliturvamaksuista sekä tarvittaessa eläkevakuutusmaksuista aiheutuvat kustannukset;

2)peruskoulun oppikirjoista sekä peruskoulun muista koulutarvikkeista ja tarpeellisista työaineista sekä koulumatkoista, oppilaskodista sekä oppilaskodinhoitajien ja valvojien palkkauksesta ja sosiaaliturvamaksuista aiheutuvat kustannukset;

3)oppilaiden kouluaterioista sekä koulukiinteistön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset; sekä

4)kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen hyväksymät muut tarpeelliset ja kohtuulliset käyttökustannukset, joihin ei kuitenkaan lueta rakentamisesta, perusparannuksesta eikä näihin liittyvästä kalustamisesta aiheutuvia opetusministeriön vahvistaman markkamäärän ylittäviä kustannuksia.

14 §

Kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus myöntävät koululle 13§:ssä tarkoitetun valtionavustuksen. Edellä 13§:n 1 ja 3 kohdassa sekä tarvittaessa 4 kohdassa mainittuihin kustannuksiin kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus myöntävät valtionavustusta siinä suhteessa kuin koulussa annetaan peruskouluopetusta ja ammatillista peruskoulutusta. Yksinomaan tai pääasiallisesti ammatillisen peruskoulutuksen käytössä olevien rakennusten hoidosta ja ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin sekä 13§:n 1 kohdassa mainittuihin eläkevakuutusmaksuihin valtionavustuksen myöntää kuitenkin ammattikasvatushallitus.

Edellä 13 §:n 4 kohdassa tarkoitettuihin muihin käyttökustannuksiin luetaan myös oppilaiden osallistumisesta karjanhoidon ja puutarhanhoidon opetukseen aiheutuvat kustannukset sen mukaan kuin ammattikasvatushallitus määrää.
15 §

Oppilaan kotikunnan korvauksen ennakko, joka perustuu kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen valtionavustuksen ennakoihin, suoritetaan kahdessa erässä tammikuun 20 päivänä ja syyskuun 20 päivänä vallitsevan tilanteen mukaisesti. Toinen ennakko maksetaan helmikuussa ja toinen lokakuussa.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.