621/1989

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1989

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

muuttanut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 3 luvun 9§:n, 6 luvun 7§:n, 7 luvun 3, 8 a, 10 ja 11§:n ja 8 luvun 1§:n, näistä 6 luvun 7§:n sellaisena kuin se on 13 päivänä toukokuuta 1987 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (513/87), 7 luvun 10 ja 11§:n sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (620/88) ja 3 luvun 9§:n, 7 luvun 3 ja 8 a§:n ja 8 luvun 1§:n sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (996/88), sekä

lisännyt 7 lukuun uuden 7 a§:n ja 8 luvun 2§:ään uuden 3 momentin, seuraavasti:

3 luku

Valuutan kotiuttaminen

9 §

Kotiuttamisvelvollisuus ei koske Suomessa asuvan ulkomailla olevia 7 luvun 3 ja 8 a§:ssä mainittujen ulkomaisten sijoitusten tuottoja ja myyntituloja eikä 8 luvun 1 ja 2§:ssä mainittuja rahalaitossaamisia eikä myöskään Suomessa asuvan Suomessa olevia maksuvälineitä, joiden arvo on enintään 10 000 Suomen markkaa.

6 luku

Luotot ja vakuudet

7 §

Liiketoimintaa harjoittavat yritykset saavat antaa yli vuoden luottoja ulkomailla asuvalle. Mikäli luotonantajana on Suomen Pankin erikseen määrittelemä rahoitus- tai vakuutussektoriin kuuluva yritys, luotonanto edellyttää Suomen Pankin erityislupaa.

Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt saavat antaa ulkomailla asuvalle luottoa, jos luotto on tarkoitettu ulkomailla asuvan käyttöön tulevan asunnon hankintaan Suomesta. Muuhun tarkoitukseen Suomessa käytettävän luoton saa antaa ulkomailla asuvalle vain, jos lainamäärä on enintään 100 000 Suomen markkaa.

Luoton antaminen ulkomailla asuvalle lähisukulaiselle ja luoton ottaminen ulkomailla asuvalta lähisukulaiselta on sallittua käyttötarkoituksesta riippumatta, jos lainamäärä on enintään 100 000 Suomen markkaa.

7 luku

Portfoliosijoitukset

3 §

Suomessa asuva saa sijoittaa ulkomaisiin arvopapereihin, vakuutuksiin, joihin sisältyy säästöosuus, ja ulkomaille jääviin tavaroihin sekä talletuksiin ulkomaisissa rahalaitoksissa Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti. Sijoitus maksusopimusmaahan edellyttää kuitenkin Suomen Pankin erityislupaa.

7 a §

Suomessa asuva saa merkitä ulkomailla asuvan Suomessa liikkeeseen laskemia arvopapereita Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

8 a §

Suomessa asuva saa hankkia ulkomailta asuntoja, asuntojen osa-aikaosuuksia taikka asuin- ja muita kiinteistöjä Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

10 §

Tässä luvussa mainittujen ulkomaisten arvopapereiden, ulkomaille jäävien tavaroiden, ulkomailla sijaitsevien asuntojen ja asuntojen osa-aikakäyttöön oikeuttavien osuuksien sekä kiinteistöjen myyminen ulkomailla asuvalle on sallittua, jos sijoitukset on tehty valuuttamääräysten sallimalla tavalla tai Suomen Pankin erityisluvalla.

11 §

Suomessa asuva saa myydä toiselle Suomessa asuvalle valuuttamääräysten sallimalla tavalla omistukseensa tulleita, tässä luvussa mainittuja ulkomaisia arvopapereita, ulkomaille jääviä tavaroita, ulkomailla sijaitsevia asuntoja ja asuntojen osa-aikakäyttöön oikeuttavia osuuksia sekä kiinteistöjä Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

8 luku

Suomessa asuvan tilit ulkomailla ja vaihdettavat tilit Suomessa

1 §

Ulkomaisissa rahalaitoksissa oleville tileille saa Suomesta siirtää varoja 7 luvun 3 ja 8 a§:ssä sekä 8 luvun 2§:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Lisäksi saa jättää kotiuttamatta tai siirtää Suomesta näille tileille 7 luvun 3 ja 8 a§:ssä mainittujen sijoitusten tuotot ja myyntitulot ja varoja enintään 10 000 Suomen markan arvoisina yksittäisinä suorituksina sekä 8 luvun 2§:ssä mainittuihin tarkoituksiin. Varojen siirrossa Suomesta on noudatettava Suomen Pankin erikseen antamia määräyksiä.

Tilivaroja saa käyttää 7 luvun 3 ja 8 a§:ssä mainittuihin ulkomaisiin sijoituksiin sekä 8 luvun 2§:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin ja muihin valuuttamääräysten mukaan sallittuihin yksittäisiin valuuttatoimiin, jotka ovat enintään 10 000 Suomen markan arvoisia.

2 §


7 luvun 3§:n mukaisiin tilisijoituksiin rinnastetaan sijoitukset kotimaisessa valuuttapankissa olevalle vaihdettavalle tilille.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1989

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Pentti Uusivirta Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.