615/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Laki energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (547/86) 2§:n 1 momentin 4 kohta sekä 3§:n 2 ja 3 momentti näin kuuluviksi:

2 §

Verovelvollinen saa vähentää 75 prosenttia liikevaihtoverolaissa (532/63) tarkoitetussa liiketoiminnassa käyttämiensä seuraavien uusien rakennuksien tai pysyvien rakennelmien (rakennusinvestointi) ostohinnoista:


4)sähköä tuottava voimalaitos, jonka samalla kertaa rakennettavien generaattoreiden nimellisteho on yhteensä vähintään 250 megawattia, tai pääasiallisesti liikevaihtoverolain 3§:n 1 momentin b kohdassa tarkoitetulla polttoaineella käytettäväksi tarkoitettu muu sähköä tuottava voimalaitos; sekä


3 §

Edellä 2§:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun rakennusinvestoinnin sekä siihen kuuluvan 5 kohdassa tarkoitetun rakennuksen tai pysyvän rakennelman samoin kuin niihin kuuluvien kone- ja laiteinvestointien vähennysoikeuden edellytyksenä on se, että verovelvollinen esittää lääninverovirastolle kauppa- ja teollisuusministeriön lausunnon siitä, onko investointi sellainen, jota 2§:ssä tarkoitetaan.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa lääninveroviraston tai verovelvollisen pyynnöstä lausunnon myös siitä, onko investoinnin käyttötarkoitus muuttunut.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Lain 2§:n 1 momentin 4 kohtaa sovelletaan niihin rakennusinvestointeihin, joiden rakentamiseen on ryhdytty tämän lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos rakennusinvestointi valmistuu myöhemmin kuin 31 päivänä joulukuuta 1995, sen tämän lain mukaisesti vähennettävästä ostohinnasta ei saa vähentää sitä osaa, joka sen mukaan, mitä liikevaihtoverosta on säädetty, tulisi vähennettäväksi myynnin verotusarvoa viimeksi mainitun päivän jälkeiseltä ajalta laskettaessa.

Energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2§:n 3 momenttia (1112/88) sovelletaan edellä 2 momentissa tarkoitettuihin rakennusinvestointeihin kuuluviin koneisiin ja laitteisiin, jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen tämän lain voimaantulopäivänä tai >sen jälkeen, sekä niihin edellä mainittuihin koneisiin ja laitteisiin kohdistuviin työsuorituksiin, jotka on aloitettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos koneen tai laitteen toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on joulukuun 31 päivän 1995 päättyessä kesken, sovelletaan tätä lakia vain niihin tavaroihin, jotka on toimitettu asennuspaikalle ennen viimeksi mainitun päivän päättymistä, sekä työsuorituksen siihen osaan, joka on tapahtunut ennen mainitun päivän päättymistä.

Hallituksen esitys 49/89
Valtiovarainvaliok. miet. 22/89
Suuren valiok. miet. 69/89

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.