597/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan liikenneministeriöstä 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetun asetuksen (660/88) 4, 6 ja 8§,

niistä 4§ sellaisena kuin se on 23 päivänä syyskuuta 1988 annetussa asetuksessa (819/88),

muutetaan 2 ja 3§, 7§:n 3 ja 4 kohta, 11§, 12§:n edellä oleva väliotsikko, joka samalla siirretään 11§:n edelle, 12§, 20§:n 1 momentti sekä 22 ja 28§,

niistä 3§ sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä syyskuuta 1988 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 26§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 4 a-kohta sekä asetukseen uusi 26 a§, seuraavasti:

2 §

Ministeriön osastot jakaantuvat toimistoihin sekä toimistot muihin toimintayksiköihin sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
3 §

Ministeriön alaisia ovat

Valtionrautatiet, tie- ja vesirakennuslaitos, posti- ja telelaitos, Telehallintokeskus, ilmailuhallinto, merenkulkulaitos, merentutkimuslaitos, Ilmatieteen laitos, autorekisterikeskus ja Saimaan kanavan hoitokunta.

7 §

Liikennetalousosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


3) merenkulkua ja satamia, mikäli asia ei kuulu muulle ministeriölle, samoin kuin sisävesiliikennettä;

4) merentutkimusta;


Ministeriön virkamiehet ja virkojen kelpoisuusvaatimukset
11 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Viestintähallinto-osaston ja liikennetalousosaston päällikkönä on osastopäällikkö ja heidän apunaan viestintähallinto-osastolla yksi ja liikennetalousosastolla kaksi apulaisosastopäällikköä. Tieliikenneosaston päällikkönä on hallitusneuvos osastopäällikkönä. Hallintotoimiston päällikkönä on toimistopäällikkö.

Lisäksi ministeriössä on muita vakinaisia virkamiehiä. Ministeriössä voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa myös tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Viestintähallinto-osaston osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

12 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on säädetty, minkä lisäksi vaaditaan:

a) kansliapäälliköltä perehtyneisyys liikenne- ja viestintäasioihin; sekä

b) osastopäälliköltä ja apulaisosastopäälliköltä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin, kuitenkin apulaisosastopäälliköltä toimistopäällikkönä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

2) toimistopäälliköllä ja neuvottelevalla virkamiehellä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty, minkä lisäksi vaaditaan:

a) toimistopäälliköltä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin, sekä

b) neuvottelevalta virkamieheltä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

3) hallitusneuvoksella osastopäällikkönä ja hallitusneuvoksella toimistopäällikkönä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksen kelpoisuusvaatimuksista säädetty, minkä lisäksi vaaditaan:

a) hallitusneuvokselta osastopäällikkönä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin; ja

b) hallitusneuvokselta toimistopäällikkönä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

4) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty;

5) tieliikenneosaston yli-insinöörillä toimistopäällikkönä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyys autoteknisiin kysymyksiin;

6) yli-insinöörillä ja rakennusneuvoksella virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

7) erikoistutkijalla ja ylitarkastajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

8) taloussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys julkiseen taloushallintoon ja -suunnitteluun;

9) esittelijällä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

10) tiedotuspäälliköllä ja tiedotussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tiedotustoimintaan;

11) kansainvälisten asioiden sihteerillä ja kielenkääntäjällä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

12) tutkijalla, henkilöstösihteerillä, tarkastajalla, kamreerilla ja kirjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä henkilöstösihteerillä lisäksi perehtyneisyys henkilöstöhallintoon ja kamreerilla kirjanpidon ja valtion tililaitoksen tuntemus; sekä

13) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

20 §

Apulaisosastopäällikön tulee osastopäällikön apuna johtaa, kehittää ja valvoa osaston toimintaa.


22 §

Kansliapäällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osastopäällikkö. Viestintähallinto-osaston ja liikennetalousosaston osastopäällikön sijaisena toimii apulaisosastopäällikkö tai muu kansliapäällikön määräämä virkamies. Tieliikenneosaston osastopäällikön sijaisen määrää kansliapäällikkö.

26 §

Viestintähallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, joissa liikenneministeriön toimivalta perustuu:


4 a) radioasetuksen (821/88) 1§:n 4 momenttiin, 2§:n 1 momenttiin, 4§:n 1 momenttiin, 5§:ään, 6§:n 3 kohtaan, 8§:ään, 9§:n 1 momenttiin tai 10§:n 1 momenttiin;


26 a §

Liikennetalousosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 4§:ssä tarkoitettuja lupia;

2) väylämaksun suorittamisesta myönnettäviä alennuksia ja vapautuksia;

3) luotsausmaksun suorittamisesta myönnettäviä alennuksia ja vapautuksia; sekä

4) merilain 29§:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa toimia laivaisännistöyhtiön pääisäntänä.

28 §

Tieliikenneosaston yli-insinööri toimistopäällikkönä ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) rekisteröimättömän ajoneuvon käyttämistä liikenteessä;

2) ajoneuvojen jaottelua ja siitä johtuvia erikoisohjeita; sekä

3) ajoneuvojen rakenteeseen, varusteisiin, kytkentään ja kuormitukseen liittyviä lupia sekä poikkeuksia annetuista määräyksistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.