553/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Laki säädöksissä viitattavien standardien kielestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67§:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan, kun laissa tai asetuksessa taikka niitä alemmanasteisessa säädöksessä viitataan standardiin.

2 §
Standardi

Standardilla tarkoitetaan tässä laissa suomalaisen tai ulkomaisen standardisoimisyhteisön taikka kotimaisen tai kansainvälisen järjestön hyväksymää asiakirjaa, jossa annetaan suosituksia toistuvaan toimintaan tai toiminnan tulokseen sovellettavista ratkaisukaavoista taikka toiminnan tai sen tuloksen toteuttamistavoista. Standardi voi koskea tuotteiden, palvelujen ja prosessien ominaisuuksia, mittaus-, tarkastus- ja muita menetelmiä sekä käytettäviä mittayksiköitä, tunnuksia, merkintöjä ja termejä sekä muita sen kaltaisia asioita.

3 §
Standardin kieli

Viitatun standardin tulee olla suomen ja ruotsin kielellä.

4 §
Poikkeukset kielivaatimuksista

Vain suomen tai ruotsin kielellä taikka muulla kielellä olevaan standardiin voidaan viitata:

1) jos standardiin viittaava säädös kohdistuu erityisalaan, jonka piirissä toimivien henkilöiden, yhteisöjen ja viranomaisten voidaan edellyttää hallitsevan standardin kieltä;

2) jos standardi liittyy alaan, jolla toiminta kansainvälisten sopimusten tai vakiintuneen käytännön nojalla muutoinkin tapahtuu vieraalla kielellä; tai

3) jos kysymyksessä on standardi, jonka vaikutukset rajoittuvat kansainväliseen kauppaan, liikenteeseen tai muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

5 §
Käännös

Edellä 4§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa viitatusta standardista tulee olla suomen- ja ruotsinkielinen käännös, jos standardin välittömät vaikutukset kohdistuvat sellaisiin kansalaisryhmiin, joilla ei ole edellytyksiä valvoa etujaan viitatun standardin kielellä.

6 §
Edelleenviittaus standardiin

Jos viitatussa standardissa viitataan muihin standardeihin, on näin viitattuihin standardeihin vastaavasti sovellettava, mitä 3-5§:ssä on säädetty.

7 §
Säädöksessä ilmoitettavat asiat

Jos säädöksessä on viitattu standardiin, joka ei ole sekä suomen että ruotsin kielellä, säädöksessä on ilmoitettava, mikä viranomainen antaa tietoja standardista suomen ja ruotsin kielellä tai mistä on saatavissa 5§:ssä tarkoitettuja käännöksiä.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Hallituksen esitys 37/89
Suuren valiok. miet. 48/89
Lakivaliok. miet. 5/89

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.