528/1989

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus Eläinlääketieteellisen korkeakoulun virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä

Opetusministerin esittelystä säädetään Eläinlääketieteellisesta korkeakoulusta 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetun lain (698/88) 13§:n nojalla:

Yleiset säännökset
1 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulun virkaan on, että asianomaisella on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

2 §

Professorin, apulaisprofessorin, yliassistentin ja assistentin virkaan vaadittava riittävä suomen tai ruotsin kielen taito katsotaan olevan henkilöllä, joka:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen (442/87) mukaan täydellisesti hallitsee asianomaista kieltä; tai

2) on saanut koulusivistyksensä asianomaisella kielellä; taikka

3) korkeakoulun hallituksen määräämällä tavalla on osoittanut riittävää kielitaitoa.

Opettajalta vaadittava ruotsin tai suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito osoitetaan 1 momentin 1 kohdassa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla tai korkeakoulun hallituksen määräämällä muulla tavalla.

Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin opettajan virkaan vaaditaan.

3 §

Viransijaiselta ja viran väliaikaiselta hoitajalta vaaditaan sellainen kielitaito, jonka määräyksen antava viranomainen kussakin tapauksessa harkitsee riittäväksi.

Erityiset kelpoisuusvaatimukset
4 §

Professorilta vaaditaan:

1) tieteellinen pätevyys, jota arvosteltaessa on otettava huomioon hänen julkaistut ja muut tieteelliset tutkimuksensa, kyky johtaa tutkimustyötä, oppikirjat, joilla on tieteellistä arvoa, ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot;

2) opetustaito, jota arvosteltaessa on otettava huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä saavutettu käytännön kokemus, opetusnäyttein osoitettu opetuskyky, taito kirjoittaa korkeakoulutasoisia oppikirjoja ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot; sekä

3) tarpeellinen käytännöllinen perehtyminen viran alaan.

5 §

Apulaisprofessorin viran kelpoisuusvaatimuksista on voimassa, mitä 4§:ssä on säädetty professorista. Apulaisprofessoriksi voidaan nimittää henkilö, jolla on vähäisempi tieteellinen pätevyys kuin professoriksi nimitettävällä.

6 §

Dosentilta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla ja muilla tutkimuksilla osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön, hyvä opetustaito sekä milloin opetusala sitä vaatii, käytännöllinen perehtyneisyys siihen.

7 §

Yliassistentilta vaaditaan virkaan soveltuva lisensiaatin tutkinto tai siihen verrattava ulkomainen korkeakoulututkinto, johon sisältyy laajahko tieteellinen tutkielma, hyvä opetustaito ja, milloin se on tärkeätä viran hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys viran alaan.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut hakija, joka on erittäin hyvin perehtynyt viran alaan, voidaan katsoa kelpoiseksi yliassistentin virkaan sen estämättä, että hän ei ole suorittanut lisensiaatin tutkintoa.

8 §

Assistentilta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sitä vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto.

9 §

Eläinlääkäriltä vaaditaan, että hän on Suomessa laillistettu eläinlääkäri ja että hän on suorittanut virkaan soveltuvan erikoiseläinlääkärin tutkinnon tai muuten erittäin hyvin perehtynyt viran alaan.

Apulaiseläinlääkäriltä vaaditaan, että hän on Suomessa laillistettu eläinlääkäri ja että hän on suorittanut erikoiseläinlääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (594/88) 5§:n 1 kohdassa tarkoitetun yleiskoulutuksen korkeakoulun hyväksymässä virassa tai tehtävässä.

10 §

Röntgenhoitajalta vaaditaan röntgenhoitajan tutkinto ja laboratoriohoitajalta laboratoriohoitajan tutkinto.

11 §

Kirjastonjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus sekä perehtyneisyys tieteellisten kirjastojen hallintoon. Lisäksi vaaditaan, että hän on harjoittanut alan julkaisutoimintaa.

Kirjastonhoitajalta ja informaatikolta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus.

Kirjastonjohtajalta, kirjastonhoitajalta ja informaatikolta vaadittavasta vieraan kielen taidosta voidaan määrätä erikseen korkeakoulun esityksestä siten kuin valtion virkamieheltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/22) 4§:ssä on säädetty.

12 §

Kirjastoamanuenssilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus.

Kirjastosihteeriltä vaaditaan kirjastoalan keskiasteen koulutus tai kirjastoapulaisen siirtymävaiheen koulutus tai ylioppilastutkinto ja kirjasto- tai tietopalvelualan koulutus.

13 §

Hallintojohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, korkeakoululaitoksen tuntemus ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin.

Taloudenhoitajalta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys varainhoitoon ja tilinpitoon.

Opintosihteeriltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Osastosihteeriltä vaaditaan korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva opistoasteen ammatillinen tutkinto.

Tehtävät
14 §

Professorin ja apulaisprofessorin tulee seurata tieteen kehitystä alallaan, harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta sekä hoitaa ja kehittää alansa opetusta.

Professorin ja apulaisprofessorin opetusvelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen sovittu.

Professorin ja apulaisprofessorin tehtävänä on lisäksi kuulustelujen toimittaminen, harjoitustöiden ohjaaminen sekä kirjallisten kokeiden, harjoitusaineiden ja tutkielmien tarkastaminen.

15 §

Professori ja apulaisprofessori voidaan vapauttaa opetustehtävistä osittain tai kokonaan tieteellistä työtä tai muuta viran alaan liittyvää merkittävää tehtävää varten. Opetustehtävistä vapautetaan enintään vuodeksi kerrallaan. Vapautuksen myöntää korkeakoulun rehtori.

16 §

Dosentti voidaan velvoittaa antamaan luento-opetusta tai muuta ryhmälle annettavaa opetusta vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti enintään 56 tuntia lukuvuodessa.

17 §

Yliassistentin ja assistentin tehtävistä määrätään johtosäännössä.

18 §

Opettajan tulee lisäksi:

1) edistää alansa opetusta;

2) ohjata opiskelijoiden opintoja ja tutkielmien laatimista erikseen ilmoitettuina aikoina sekä muutenkin olla riittävästi opiskelijoiden tavattavissa;

3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut;

4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, julkaisutoiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista;

5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät; sekä

6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavassa määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen.

19 §

Muiden virkamiesten velvollisuutena on suorittaa ne tehtävät, jotka heille erikseen säädetään tai määrätään tai jotka heille heidän virkansa perusteella kuuluvat.

Tarkemmat määräykset
20 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

Voimaantulo
21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan, mitä korkeakoulujen eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun asetuksen (626/73) voimaantulosäännöksessä on säädetty eläinlääketieteelliseen korkeakouluun perustettujen eläinlääkärin virkojen kelpoisuusehdoista.

22 §

Virkaan, joka on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan erityisten kelpoisuusvaatimusten osalta aikaisempia säännöksiä ja määräyksiä.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.