512/1989

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1989

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 ja 9§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1986 annetun lain (64/86) 8 ja 9§ näin kuuluviksi:

8 §
Suunnittelu- ja valtionosuuslain soveltaminen

Tämän lain nojalla kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (677/82), jäljempänä suunnittelu- ja valtionosuuslaki, jollei jäljempänä tai muussa laissa ole toisin säädetty.

9 §
Poikkeukset suunnittelu- ja valtionosuuslaista

Suunnittelu- ja valtionosuuslain säännöksistä poiketaan seuraavasti:

1) suunnittelu- ja valtionosuuslain 3§:n 1 momentin 2 kohdan ja 2 momentin, 7§:n 2 momentin, 17§:n 2 ja 6 kohdan sekä 25 ja 27§:n säännöksiä ei sovelleta; ja

2) kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (35/73) tarkoitettuna valtion asianomaisena viranomaisena toimii tässä laissa säädetyistä toiminnoista aiheutuviin kustannuksiin suoritettavia valtionosuuksia koskevissa asioissa lääninhallitus. Asioissa, jotka koskevat perustamissuunnitelmaa, toteuttamisohjelmaa ja päätöstä valtionosuuden suorittamisesta perustamiskustannuksiin, asianomaisena viranomaisena on kuitenkin ympäristöministeriö. Perustamissuunnitelma, toteuttamisohjelma ja selvitys valtionosuuden suorittamiseksi perustamiskustannuksiin on toimitettava lääninhallitukselle, jonka on toimitettava ne oman lausuntonsa ohella ympäristöministeriölle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivän tammikuuta 1990.

Suunnittelu- ja valtionosuuslain 2 luvun ja 28§:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuonna 1989 vuosia 1990-1994 koskevaa valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä sekä vuosia 1990-1994 koskevia toteuttamissuunnitelmia laadittaessa ja vahvistettaessa.

Aikaisempien vuosien suunnitelmia vahvistettaessa tai muutettaessa noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 248/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 3/88
Suuren valiok. miet. 35/88

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.