506/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Yhdistysrekisteriasetus

Oikeusministerin esittelystä säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistyslain (503/89) 51 ja 57§:n nojalla:

1 §

Yhdistysrekisteri käsittää yhdistyslaissa (503/89) tarkoitetut ilmoitukset liitteineen sekä yhdistyksistä automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai muulla tavoin pidettävän luettelon.

2 §

Yhdistyslaissa säädetyt perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Ilmoitukset on tehtävä kolmena kappaleena, joista jokaiseen on oheistettava tarvittavat liitteet. Ilmoitukset voidaan toimittaa suoraan oikeusministeriölle tai jättää yhdistyslain 47§:ssä tarkoitetulle paikallisviranomaiselle oikeusministeriölle toimitettaviksi.

Oikeusministeriö ja paikallisviranomaiset pitävät lomakkeita maksua vastaan yleisön saatavissa. Lomakkeista perittävän maksun vahvistaa oikeusministeriö.

3 §

Jollei yhdistyslain 51§:ssä tarkoitettua virallisen kääntäjän antamaa todistusta ole toimitettu perus- tai muutosilmoituksen yhteydessä, se on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä uhalla, että yhdistystä ei tämän ilmoituksen nojalla voida rekisteröidä kaksikielisenä tai että sääntöjen muuttamista koskeva asia raukeaa.

Yhdistyslain 55§:ssä tarkoitettu sääntöjen tai niiden muutoksen ennakkotarkastusta koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on oheistettava säännöt tai niiden muutos kahtena kappaleena.

4 §

Yhdistyksistä pidettävään luetteloon merkitään:

1) yhdistyksen nimi ja kotikunta;

2) ilmoituksen saapumispäivä ja laji, rekisteröintipäivä ja rekisterinumero;

3) sääntöjen määräys yhdistyksen nimen kirjoittamisesta sekä hallituksen puheenjohtajan ja muun henkilön, jolla on oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, täydellinen nimi ja kotikunta;

4) sääntöjen ja niiden muutoksen ennakkotarkastus;

5) säännöissä oleva yhdistyslain 10§:n 3 momentissa tarkoitettu määräys; sekä

6) yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ja konkurssimenettelyn päättyminen, yhdistykselle annettu varoitus ja väliaikainen toimintakielto, yhdistykselle valitut tai määrätyt selvitysmiehet tai uskotut miehet sekä muut rekisterin pitämisessä tarpeelliset tiedot.

5 §

Yhdistykset, niiden sääntöjen muutokset, nimenkirjoittajien vaihtumiset ja ennakkotarkastukset rekisteröidään siinä aikajärjestyksessä, jossa päätökset rekisteriin merkitsemisestä tehdään. Uudelle yhdistykselle annetaan juoksevasta numerosarjasta kulloinkin vuorossa oleva rekisterinumero.

Jos samanaikaisesti on vireillä kaksi tai useampia ilmoituksia, joissa yhdistyksille on otettu sama nimi, etuoikeus nimeen on sillä yhdistyksellä, jota koskeva ilmoitus on tehty ensin. Ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen voimassaoloaikana ei tarkastettuihin sääntöihin sisältyvää nimeä saa rekisteröidä toisen yhdistyksen nimeksi, jos viimeksi mainittua yhdistystä koskeva ilmoitus on tehty sen jälkeen, kun ennakkotarkastuksesta on annettu päätös.

6 §

Ilmoitukset liitteineen yhdistetään asiakirjavihkoiksi, jotka säilytetään rekisterinumeroiden mukaisessa järjestyksessä.

Sääntöjen ennakkotarkastusta koskeva hakemus liitteineen ja ennakkotarkastuksesta annettu päätös säilytetään kaksi vuotta päätöksen antamisesta. Jos yhdistys tämän ajan kuluessa tehdyn perusilmoituksen johdosta merkitään rekisteriin, mainitut asiakirjat liitetään 1 momentissa tarkoitettuun asiakirjavihkoon. Asiakirjavihkoon liitetään myös suoritettua sääntöjen muutoksen ennakkotarkastusta koskevat asiakirjat.

7 §

Purkautumisilmoituksen perusteella tai muusta syystä rekisteristä poistetuista yhdistyksistä pidetään luetteloa, johon merkitään yhdistyksen nimi, kotipaikka ja rekisterinumero. Tällaisten yhdistysten asiakirjavihkot säilytetään erillään rekisterinumeroiden mukaisessa järjestyksessä.

8 §

Oikeusministeriö lähettää yhdistyksen kotipaikan paikallisviranomaiselle kappaleen rekisteröimistä koskevasta päätöksestä liitteineen sekä yhdistystä koskevan otteen yhdistysrekisteristä paitsi, milloin rekisteröiminen koskee ennakkotarkastusta.

Paikallisviranomainen säilyttää otteet yhdistysrekisteristä yhdistysten nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä sekä yhdistyksiä koskevat asiakirjat rekisterinumeroiden mukaisessa järjestyksessä.

9 §

Jos yhdistyksen kotipaikka muuttuu tai siirtyy toisen paikallisviranomaisen alueelle, paikallisviranomainen toimittaa uudelle paikallisviranomaiselle sillä olevat yhdistystä koskevat tiedot ja asiakirjat.

10 §

Oikeusministeriö antaa otteita yhdistysrekisteristä ja jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista säädettyä maksua vastaan. Paikallisviranomainen antaa vastaavasti otteita ja jäljennöksiä alueellaan olevia yhdistyksiä koskevista asiakirjoista. Otteiden kaavat vahvistaa oikeusministeriö.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Asetuksella kumotaan yhdistysrekisterin ja paikallisten yhdistysluettelojen pitämisestä 25 päivänä syyskuuta 1924 annettu valtioneuvoston päätös (244/24).

Paikallisviranomaisen on 8§:n 2 momentin estämättä edelleen säilytettävä alueellaan olevista yhdistyksistä pitämänsä luettelo niin kauan, kuin sillä ei ole oikeusministeriön toimittamaa yhdistysrekisterin otetta kaikista alueellaan olevista yhdistyksistä.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.