499/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki arvopaperinvälitysliikkeistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Soveltamisala
1 §

Oikeudesta harjoittaa arvopaperinvälitystä liiketoiminnan muodossa tai muuten ammattimaisesti on voimassa, sen lisäksi mitä siitä muualla säädetään, mitä tässä laissa on säädetty.

Määritelmät
2 §

Arvopaperinvälityksellä tarkoitetaan tässä laissa omissa nimissä toisen lukuun harjoitettavaa arvopaperien ostoa, myyntiä, vaihtoa ja merkintää sekä omissa nimissä toisen lukuun käytävää kauppaa vakioiduilla optioilla ja termiineillä ja optiokauppojen ilmoittamista selvitettäväksi optioyhteisössä.

3 §

Arvopaperilla tarkoitetaan tässä laissa arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua todistusta.

Tätä lakia ei sovelleta osakkeeseen tai muuhun arvopaperiin, joka yksin tai yhdessä muiden arvopaperien kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä huoneistoa tai kiinteistöä taikka kiinteistön osaa.

Arvopaperiin rinnastetaan tätä lakia sovellettaessa vakioidut optiot ja termiinit (johdannaissopimukset).

Luvanvaraisuus
4 §

Arvopaperinvälitystä saa harjoittaa vain siihen toimiluvan saanut suomalainen osakeyhtiö (arvopaperinvälitysliike) sekä liikepankki, säästöpankki, osuuspankki ja Postipankki Oy (talletuspankki).

Toiminimi
5 §

Arvopaperinvälitysliikkeen toiminimessä on oltava sana arvopaperinvälittäjä tai pankkiiri sellaisenaan tai yhdysosana.

Ainoastaan tämän lain mukainen arvopaperinvälitysliike saa toiminimessään tai muuten toiminnassaan käyttää nimitystä arvopaperinvälittäjä tai pankkiiri.

Valtiovarainministeriö voi antaa yhteisölle, jonka osake- tai osuusenemmistön omistavat yksin tai yhdessä 4 §:ssä mainitut yhteisöt, luvan käyttää toiminimessään arvopaperinvälittäjä tai pankkiiri -nimitystä taikka viittausta arvopaperinvälitysliikkeen toiminimeen.

Valvonta
6 §

Arvopaperinvälitysliikkeen toimintaa valvoo pankkitarkastusvirasto.

2 luku

Perustaminen

Toimilupa
7 §

Arvopaperinvälitysliikkeen toiminnan harjoittamiseen on haettava toimilupa valtiovarainministeriöltä. Lupa voidaan hakea myös perustettavalle yhtiölle ennen sen merkitsemistä kaupparekisteriin.

Hakemukseen on liitettävä perustamista koskevat asiakirjat tai rekisteröidyn yhtiön yhtiöjärjestys.

Valtiovarainministeriöllä on oikeus vaatia myös muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä hakijasta.

8 §

Valtiovarainministeriön on ennen lupa-asian ratkaisemista hankittava hakemuksesta pankkitarkastusviraston lausunto.

Hakijalle, jonka toiminta ei ole yleisen edun vastaista ja jonka taloudelliset toimintaedellytykset ja hallinto täyttävät luotettavalle arvopaperinvälitysliikkeelle asetetut vaatimukset, on myönnettävä toimilupa.

Yhtiöjärjestyksen vahvistaminen
9 §

Arvopaperinvälitysliikkeen yhtiöjärjestykselle ja sen muutoksille on haettava valtiovarainministeriön vahvistus.

Yhtiöjärjestys ja sen muutokset on vahvistettava, jos ne ovat lain mukaiset eikä ole erityistä syytä jättää niitä vahvistamatta.

Toimiluvan peruuttaminen
10 §

Valtiovarainministeriö voi peruuttaa arvopaperinvälitysliikkeen toimiluvan, jos sen toiminnassa on olennaisesti poikettu lain tai asetuksen säännöksistä, viranomaisten niiden perusteella antamista määräyksistä, yhtiöjärjestyksestä, toimiluvan ehdoista taikka jos välitysliike ei enää täytä toimiluvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä.

Valtiovarainministeriö voi rajoittaa määräajaksi arvopaperinvälitysliikkeen toimiluvan mukaista toimintaa, jos toiminnassa on todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että se voi vahingoittaa sijoittajien etua.

Osakepääoma
11 §

Arvopaperinvälitysliikkeen osakepääoman on oltava vähintään miljoona markkaa, jollei valtiovarainministeriö erityisestä syystä myönnä poikkeusta. Osakepääoman on oltava kokonaan rahassa maksettu ennen kuin arvopaperinvälitysliike aloittaa toimintansa.

Toimipaikat
12 §

Arvopaperinvälitysliikkeellä on oltava toimintaansa varten kiinteä toimipaikka.

Arvopaperinvälitysliikkeellä on oltava ulkomaisen toimipaikan perustamiseen valtiovarainministeriön lupa. Lupa on myönnettävä, jos toimipaikan valvonta on riittävällä tavalla järjestettävissä. Lupahakemuksesta on pyydettävä Suomen Pankin ja pankkitarkastusviraston lausunto. Valtiovarainministeriö voi antaa määräyksiä ulkomaille perustettavan toimipaikan perustamisesta ja valvonnan toteuttamisesta.

Jos arvopaperinvälitysliike rikkoo 2 momentin säännöstä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, valtiovarainministeriö voi välitysliikettä kuultuaan vaatia oikaisua määräajassa ja, jollei sitä tapahdu, määrätä ulkomainen toimipaikka lakkautettavaksi.

13 §

Arvopaperinvälitysliikkeen ja sen toimipaikan toiminnan aloittamisesta ja lakkauttamisesta sekä osoitteen muutoksesta on ennalta ilmoitettava pankkitarkastusvirastolle.

3 luku

Tilintarkastus ja tilinpäätös

Tilintarkastajat
14 §

Arvopaperinvälitysliikkeen yhtiökokouksen on vuosittain yhtiön hallinnon ja tilien tarkastamista varten valittava vähintään kaksi tilintarkastajaa ja vähintään yksi varatilintarkastaja.

Vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Osakeyhtiölain (734/78) 10 luvun 5 §:n 3 momenttia ei sovelleta arvopaperinvälitysliikkeen tilintarkastajaan. Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 3 momentissa, 6 §:ssä ja 14 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun määräyksen antaa pankkitarkastusvirasto.

Tilikausi ja tilinpäätös
15 §

Arvopaperinvälitysliikkeen tilikausi on kalenterivuosi, jollei pankkitarkastusvirasto myönnä poikkeusta.

Arvopaperinvälitysliikkeen tilinpäätös on laadittava tämän lain, osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja pankkitarkastusviraston antamien määräysten mukaan.

Pankkitarkastusvirastolle tehtävät ilmoitukset
16 §

Arvopaperinvälitysliikkeen on toimitettava pankkitarkastusvirastolle jäljennökset tilinpäätöksestään, yhtiökokouksen ja hallintoneuvoston pöytäkirjoista, tilintarkastuskertomuksesta sekä ne arvopaperinvälitysliikkeen hoitoa ja tilintarkastusta koskevat asiakirjat, jotka tilintarkastajat ovat antaneet hallitukselle tai hallintoneuvostolle.

4 luku

Arvopaperinvälitysliikkeen toiminta

Liiketoiminta
17 §

Arvopaperinvälitysliike saa arvopaperinvälityksen lisäksi:

1) järjestää asiakkaalle arvopaperinvälitykseen liittyviä luottoja ja muuta rahoitusta;

2) tarjota arvopaperin liikkeeseenlaskuun liittyviä palveluja;

3) järjestää arvopaperien julkista kaupankäyntiä, siten kuin siitä on erikseen säädetty;

4) toimia johdannaissopimusten markkinatakaajana ja niihin liittyvien vakuuksien hoitajana;

5) säilyttää, sijoittaa ja hoitaa asiakkaan omaisuutta ja varoja;

6) käydä kauppaa arvopapereilla omaan lukuunsa;

7) harjoittaa valuutanvaihtoa siten kuin siitä on erikseen säädetty;

8) hoitaa sijoitusrahastolaissa (480/87) säädettyjä säilytyspankin tehtäviä; sekä

9) harjoittaa tässä momentissa mainittuun toimintaan läheisesti liittyvää toimintaa.

Arvopaperinvälitysliike ei saa ottaa obligaatiolainaa.

18 §

Arvopaperinvälitysliike saa omistaa osakkeita tai osuuksia:

1) optioyhteisössä;

2) rahastoyhtiössä;

3) toisessa arvopaperinvälitysliikkeessä;

4) luotto- ja rahoituslaitoksessa;

5) arvopaperipörssissä;

6)muussa vain 17 §:ssä tarkoitettua toimintaa harjoittavassa yhteisössä; sekä

7) yhteisössä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja etupäässä 1-6 kohdassa mainituille yhteisöille.

Elinkeinoyhteisöjen omistus
19 §

Arvoperinvälitysliike saa omistaa osakkeita ja osuuksia muussa kuin 18 §:ssä tarkoitetussa yhteisössä enintään määrän, joka on 10 prosenttia yhteisön koko osake- tai osuuspääomasta tai kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamista äänistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua suhdelukua laskettaessa luetaan arvopaperinvälitysliikkeeseen kuuluvaksi sellainen yhteisö, jonka osake- tai osuuspääomasta arvopaperinvälitysliike omistaa yli puolet tai niin suuren osan, että sillä on yli puolet kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamista äänistä, tai jossa sillä on muuten osakkeiden tai osuuksien omistuksen, jäsenyyden tai sopimuksen johdosta määräämisvalta, samoin kuin kassa, säätiö tai muu laitos, jonka pääasiallisena tarkoituksena on eläkkeiden tai avustusten maksaminen arvopaperinvälitysliikkeen toimihenkilöille tai heidän omaisilleen.

20 §

Arvopaperinvälitysliike saa omistaa 19 §:ssä tarkoitettuja osakkeita ja osuuksia yhteensä määrän, joka vastaa hankinta-arvoltaan viittä prosenttia sen kolmen edellisen kalenterivuoden aikana tapahtuneesta arvopaperinvälityksen keskimääräisestä vuosivaihdosta tai siltä lyhyemmältä ajalta, jonka liike on toiminut, korkeintaan kuitenkin 12 kertaa liikkeen oman pääoman määrän.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja suhdelukuja laskettaessa luetaan arvopaperinvälitysliikkeeseen kuuluvaksi sellainen yhteisö, jonka osake- tai osuuspääomasta arvopaperinvälitysliike omistaa yli puolet tai niin suuren osan, että sillä on yli puolet kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamista äänistä, tai jossa sillä on muuten osakkeiden tai osuuksien omistuksen, jäsenyyden tai sopimuksen johdosta määräämisvalta, samoin kuin kassa, säätiö tai muu laitos, jonka pääasiallisena tarkoituksena on eläkkeiden tai avustusten maksaminen arvopaperinvälitysliikkeen toimihenkilöille tai heidän omaisilleen.

Kiinteistöjen omistus
21 §

Arvopaperinvälitysliike saa sijoittaa muihin kuin sen toiminnan kannalta välttämättömiin kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin yhteensä määrän, joka on enintään 10 prosenttia liikkeen taseen loppusummasta, jollei pankkitarkastusvirasto erityisestä syystä myönnä lupaa suurempaan määrään.

Arvopaperinvälitysliikkeen omistamiksi luetaan 1 momentissa tarkoitettua suhdelukua laskettaessa myös sellaisen yhteisön omistamat kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet, jonka osake- tai osuuspääomasta liike omistaa yli puolet tai niin suuren osan, että sillä on yli puolet kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamista äänistä.

Arvopaperinvälitysliikkeen omistamiin kiinteistöyhteisön osakkeisiin ja osuuksiin rinnastetaan 1 momentissa mainittua suhdelukua laskettaessa:

1) arvopaperinvälitysliikkeen kiinteistöyhteisölle antamat luotot ja muu rahoitus samassa suhteessa kuin liikkeen omistamat kiinteistöyhteisön osakkeet tai osuudet ovat kiinteistöyhteisön osake- tai osuuspääomasta; sekä

2) edellä 2 momentissa tarkoitetun yhteisön kiinteistöyhteisölle antamat luotot ja muu rahoitus samassa suhteessa kuin arvopaperinvälitysliikkeen omistamat osakkeet tai osuudet ovat tällaisen yhteisön osake- tai osuuspääomasta.

Ulkomaisen arvopaperinvälitysyhteisön omistaminen
22 §

Arvopaperinvälitysliike saa valtiovarainministeriön luvalla omistaa ulkomaisen arvopaperinvälitystoimintaa harjoittavan yhteisön sekä sellaisen omistusyhteisön osakkeita ja osuuksia, jonka pääasiallinen toiminta muodostuu ulkomaisten arvopaperinvälitystä harjoittavien yhteisöjen osakkeiden ja osuuksien omistamisesta.

Lupa 1 momentissa tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien hankintaan voidaan myöntää, jos hankinta ei ole yleisen edun vastaista. Lupaa koskevasta hakemuksesta valtiovarainministeriön on pyydettävä Suomen Pankin ja pankkitarkastusviraston lausunto.

Valtiovarainministeriö voi antaa arvopaperinvälitysliikkeelle 1 momentissa tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien hankintaa ja valvontaa koskevia määräyksiä.

Tilapäinen omistus osakeanneissa
23 §

Arvopaperinvälitysliike on oikeutettu 19 ja 20 §:n säännösten estämättä hankkimaan tilapäisesti omistukseensa takaamansa osakeannin yhteydessä merkitsemättä jääneet osakkeet. Välitysliikkeen on luovuttava tällaisista osakkeista kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta, jollei pankkitarkastusvirasto myönnä määräaikaan pidennystä.

Väliaikainen omistus
24 §

Arvopaperinvälitysliike on oikeutettu 19-21§:n säännösten estämättä hankkimaan väliaikaisesti omistukseensa maksamatta jääneen saamisensa panttina tai vakuutena ollutta omaisuutta.

Arvopaperinvälitysliikkeen on luovuttava 1 momentin nojalla hankitusta omaisuudesta niin pian kuin se tappiotta on mahdollista, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa omaisuuden hankkimisesta, jollei pankkitarkastusvirasto erityisestä syystä myönnä määräaikaan pidennystä.

Väliaikaisesti arvopaperinvälitysliikkeen omistukseen siirtyneestä omaisuudesta on viipymättä ilmoitettava pankkitarkastusvirastolle.

Asiakasvarojen säilyttäminen
25 §

Arvopaperinvälitysliikkeen haltuun säilyttämistä, sijoittamista tai muuta varainhoitoa varten annetut taikka omaisuuden myynnistä saadut varat on sijoitettava tilille talletuspankkiin, jollei muusta sijoittamisesta ole kirjallisesti sovittu.

Asiakkaan varat ja omaisuus on pidettävä kirjanpidossa erillään arvopaperinvälitysliikkeen omista varoista ja omaisuudesta ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Voitto-osuuslainat
26 §

Arvopaperinvälitysliike ei saa rahoitusta järjestäessään pidättää muuta oikeutta asiakkaan liiketoiminnan tuottamaan voittoon, kuin mitä sillä osakkeen, osuuden tai muun arvopaperin omistajana on.

5 luku

Maksuvalmius ja vakavaraisuus

Maksuvalmius
27 §

Arvopaperinvälitysliikkeen maksuvalmiuden on oltava toimintaan nähden riittävällä tavalla turvattu.

Saamisten ja vastuusitoumusten keskittämiskielto
28 §

Arvopaperinvälitysliikkeen ja 21§:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön saamiset ja vastuusitoumukset samalta henkilöltä tai tämän kanssa olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevalta henkilöltä eivät saa nousta määrään, josta voi aiheutua vaaraa arvopaperinvälitysliikkeen vakavaraisuudelle.

Arvopaperinvälitysliikkeen ja 1 momentissa tarkoitetun yhteisön saamiset ja vastuusitoumukset samalta henkilöltä tai tämän kanssa taloudellisessa etuyhteydessä olevalta henkilöltä eivät saa ilman pankkitarkastusviraston lupaa ylittää 50:tä prosenttia arvopaperinvälitysliikkeen ja 1 momentissa tarkoitetun yhteisön yhteenlasketun oman pääoman määrästä. Arvopaperinvälityksessä syntynyttä lyhytaikaista saamista asiakkaalta tai 4 §:ssä tarkoitetulta yhteisöltä taikka optioyhteisöltä ei lueta mukaan tätä suhdelukua laskettaessa.

6 luku

Erinäiset säännökset

Eräät poikkeusluvat
29 §

Arvopaperinvälitysliikkeen osalta osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa ja 8 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan antaa valtiovarainministeriö.

Salassapitovelvollisuus
30 §

Arvopaperinvälitysliikkeen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toimihenkilö on velvollinen pitämään salassa, mitä hän on tehtävässään saanut tietää asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta. Salassa pidettäviä tietoja ei saa antaa myöskään yhtiökokoukselle eikä osakkeenomistajalle.

Arvopaperinvälitysliike on oikeutettu antamaan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ainoastaan:

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muuten laissa sellaisten tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle;

2) ulkomaiselle arvopaperinvälitystä valvovalle viranomaiselle;

3) emoyhtiön tilintarkastajalle; sekä

4) tytär- tai emoyhtiölle, jos niiden hallintoelinten jäseniä tai toimihenkilöitä taikka tilintarkastajia koskee 1 momentissa säädetty tai sitä vastaava salassapitovelvollisuus ja jos tiedon antaminen on vastaanottavan yhteisön toiminnan kannalta tarpeen.

Vahingonkorvaus
31 §

Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisella menettelyllä aiheuttaa vahinkoa, on velvollinen korvaamaan vahingon kärsineelle aiheuttamansa vahingon.

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakautumisesta kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa on säädetty.

Arvopaperinvälitysliikerikos
32 §

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) harjoittaa arvopaperinvälitysliikkeen toimintaa 4§:n tai 10 §:n 2 momentin vastaisesti tai

2) käyttää 5 §:n vastaisesti toiminimessään tai muuten toimintaansa osoittamaan sanaa arvopaperinvälittäjä tai pankkiiri,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, arvopaperinvälitysliikerikoksesta sakkoon tai enintään yhdeksi vuodeksi vankeuteen.

Arvopaperinvälitysliikerikkomus
33 §

Joka

1) muuten kuin 32 §:ssä mainitulla tavalla rikkoo 4 tai 5 §:n taikka 10 §:n 2 momentin säännöksiä tai

2) laiminlyö noudattaa 13 tai 16 §:ssä taikka 24 §:n 3 momentissa säädetyn ilmoitus- tai tietojenantovelvollisuuden,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, arvopaperinvälitysliikerikkomuksesta sakkoon.

Arvopaperinvälitysliikettä koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen
34 §

Joka rikkoo 30 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden, on tuomittava arvopaperinvälitysliikettä koskevan salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta, jos sillä on loukattu vain yksityistä etua, ellei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.

Uhkasakko
35 §

Jos arvopaperinvälitysliike ei ole toiminnassaan noudattanut tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, pankkitarkastusvirasto voi uhkasakolla velvoittaa liikkeen täyttämään velvollisuutensa.

Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi arvopaperinvälitysliikkeen kotipaikan lääninhallitus.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

36 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hakemus arvopaperinvälitysliikkeen toimiluvan myöntämisestä ja yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi ja toimilupa myöntää ja yhtiöjärjestys vahvistaa jo ennen tämän lain voimaantuloa.

37 §

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa sellaista arvopaperinvälitystoimintaa, jota tämän lain mukaan ei ilman toimilupaa saa harjoittaa, on kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta haettava toimilupaa ja yhtiöjärjestyksen vahvistamista tai vuoden kuluessa lain voimaantulosta lopetettava tämän lain vastainen toiminta, ellei valtiovarainministeriö erityisestä syystä myönnä lopettamiselle pitempää määräaikaa.

38 §

Tämän lain 19-21 ja 28 §:n säännöksiä sovelletaan 37§:ssä tarkoitettuun arvopaperinvälitysliikkeeseen kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

39 §

Yhteisön, jonka toiminimi on tämän lain vastainen, on muutettava toiminimensä vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Hallituksen esitys 234/88
Pankkivaliok. miet. 2/88
Suuren valiok. miet. 49/88

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.