497/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki pankkitarkastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun pankkitarkastuslain (548/69) 1§, 8§:n 4 momentti, 10§:n 1 momentti, 16§:n 1 momentti ja 19 a§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1§ ja 19 a§:n 1 momentti 26 päivänä elokuuta 1988 annetussa laissa (776/88) ja 8§:n 4 momentti ja 10§:n 1 momentti 8 päivänä toukokuuta 1987 annetussa laissa (481/87), näin kuuluviksi:

1 §

Liikepankkien, säästöpankkien, osuuspankkien, kiinnitysluottopankkien, Postipankki Oy:n, hypoteekkiyhdistysten, luotto-osakeyhtiöiden, rahastoyhtiöiden, arvopaperinvälitysliikkeiden, arvopaperipörssien, arvopaperimarkkinalain (495/89) 3 luvun 13§:ssä tarkoitettua sopimusmarkkinatoimintaa tai muuta julkista kaupankäyntiä arvopapereilla harjoittavien arvopaperinvälittäjien yhteisöiden, optioyhteisöiden, johdannaismarkkinoilla toimivien välittäjien ja markkinatakaajien, meklareiden, pankkien vakuusrahastojen ja ulkomaisten luottolaitosten edustustojen toiminnan valvontaa varten on valtiovarainministeriön alainen pankkitarkastusvirasto.

8 §

Mitä 1-3 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava sijoitusrahastolaissa (480/87) mainittuun rahasto-osuuden omistajien kokoukseen ja arvopaperimarkkinalain 3 luvun 13§:ssä mainitun arvopaperinvälittäjien yhteisön kokoukseen.

10 §

Pankkitarkastusvirastolla on oikeus kieltää valvonnassaan olevan yhteisön yhtiökokouksen, osuuskunnan tai hypoteekkiyhdistyksen taikka sijoitusrahaston rahasto-osuuden omistajien tai arvopaperimarkkinalain 3 luvun 13§:ssä mainitun arvopaperinvälittäjien yhteisön kokouksen taikka isäntien, hallintoneuvoston, hallituksen tai johtokunnan päätöksen toimeenpano, jos se on ristiriidassa lain tai yhteisön vahvistetun ohjesäännön, yhtiöjärjestyksen taikka sääntöjen kanssa. Jos tällainen päätös on pantu täytäntöön, pankkitarkastusvirasto voi velvoittaa yhteisön ryhtymään toimenpiteisiin oikaisun aikaansaamiseksi. Sama oikeus pankkitarkastusvirastolla on, milloin havaitaan sen valvonnassa olevan yhteisön muutoin menetelleen lain tai yhteisön vahvistetun ohjesäännön, yhtiöjärjestyksen taikka sääntöjen vastaisesti.


16 §

Pankkitarkastusviraston päätökseen saadaan hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Pankkitarkastusviraston sellaiseen päätökseen, jota tarkoitetaan markkinatuomioistuimesta annetun lain 6 b§:ssä, ei saa hakea muutosta valittamalla.


19 a §

Arvopaperinvälitysliikkeen, arvopaperipörssin ja arvopaperimarkkinalain 3 luvun 13§:ssä tarkoitetun arvopaperinvälittäjien yhteisön sekä optioyhteisön, välittäjän, meklarin ja markkinatakaajan valvonnasta perittävän maksun määräämisperusteena on asianomaisen aiheuttaman valvontatyön laajuus. Meklarin aiheuttama valvontatyö otetaan huomioon asianomaisen arvopaperinvälitysliikkeen, välittäjän tai markkinatakaajan valvontamaksua määrättäessä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 157/88
Suuren valiok. miet. 8/89
Pankkivaliok. miet. 1/89

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.