485/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Laki Tammisaaren saariston kansallispuistosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomenlahden saaristo- ja meriluonnon edustavan osan säilyttämiseksi sekä ympäristöntutkimuksen ja luonnonharrastuksen edistämiseksi perustetaan Tammisaaren kaupunkiin valtion omistamille alueille Tammisaaren saariston kansallispuisto. Tammisaaren saariston kansallispuisto on luonnonsuojelulain (71/23) mukainen erityinen suojelualue. Alueen pinta-ala on noin 3 900 hehtaaria ja sen rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän lain liitteenä olevaan karttaan.

2 §

Tammisaaren saariston kansallispuiston rajat on määrättävä noudattaen soveltuvin osin, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajankäynnistä.

Kansallispuiston alue on merkittävä maastoon siten, että riittävä määrä puistoaluetta osoittavia tunnusmerkkejä sijoitetaan puistoon kuuluville maa-alueille. Puiston rajat vesialueilla merkitään vain kartalle.

Kansallispuistoon asetettavista tunnuskilvistä ja muista merkeistä on voimassa, mitä niistä erikseen on määrätty.

3 §

Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja luonnonsuojelualueen vartijalla on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin kansallispuistossa noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös alueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä alueelta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

4 §

Jos sellainen alue, joka ei ole valtion omistuksessa, mutta joka sijaitsee kansallispuiston rajojen sisällä, siirtyy valtion omistukseen, luetaan se kansallispuistoon kuuluvaksi.

Jos sellainen alue, joka rajoittuu kansallispuistoon, siirtyy valtion omistukseen, se voidaan liittää alueeseen ympäristöministeriön päätöksellä.

5 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Lailla kumotaan eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille 21 päivänä joulukuuta 1956 annetun lain (634/56) 1§:n 1 momentin A.1-kohta ja 2§ sekä eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista 18 päivänä joulukuuta l981 annetun asetuksen (932/81) 6§:n 1 momentti.

Hallituksen esitys 244/88
Laki- ja talousvaliok. miet. 4/88
Suuren valiok. miet. 36/88

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

LIITE TAMMISAAREN SAARISTON KANSALLISPUISTO, Tammisaari 2013 02, 03, 05, 08

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.