480/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) sekä asian ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) nojalla:

Ministeriön organisaatio
1 §

Sosiaali- ja terveysministeriössä on hallinto-osasto, vakuutusosasto, sosiaalihuolto-osasto, terveydenhuolto-osasto, raittius- ja alkoholiosasto sekä suunnitteluosasto.

Ministeriön yhteydessä on tasa-arvovaltuutetun toimisto.

Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
2 §

Ministeriön alaisia ovat sosiaalihallitus, lääkintöhallitus, tapaturmavirasto, kansanterveyslaitos sekä säteilyturvakeskus.

Hallinto-osasto
3 §

Hallinto-osastossa on hallintotoimisto, taloustoimisto sekä kansainvälisten asiain toimisto.

4 §

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) lainsäädäntöä ja oikeudellisia kysymyksiä, jollei asiasta ole toisin säädetty;

2) ministeriön sisäistä hallintoa;

3) ministeriön virka- ja työsopimussuhteita, nimikirjanpitoa, koulutusta, viraston ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä muita henkilöstöhallinnon kysymyksiä, jollei asiasta ole toisin säädetty;

4) ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten yleishallinnon, henkilöstöhallinnon ja koulutuksen yhteensovittamista;

5) lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoja siltä osin kuin asia ei kuulu sisäasiainministeriön toimialaan;

6) ministeriön edustusta oikeusasioissa sekä laitoksissa, järjestöissä ja muissa yhteisöissä;

7) ministeriön hallinnonalan tiedotustoiminnan yhteensovittamista;

8) ministeriön asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia;

9) ministeriön tietojenkäsittelyä ja tietohallintoa sekä hallinnonalan tietojenkäsittelyn ja tietohallinnon yhteensovittamista;

10) säteilyturvakeskusta;

11) tasa-arvolautakuntaa, säteilysuojausasetuksen mukaista tutkintolautakuntaa ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivaa virkamieslautakuntaa,

12) tulo- ja menoarvioehdotusta sekä erityismenoarviota;

13) taloussuunnittelua, laskentatointa ja ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

14) ministeriön toimialan yleistä tehokkuus- ja talousvalvontaa;

15) raha-automaattien tuoton jakoa ja myönnettyjen avustusten käytön valvontaa;

16) ministeriön kansainvälisten asioiden hoidon yhteensovittamista;

17) naisten ja miesten tasa-arvokysymyksiä sekä

18) muita ministeriön toimialaan kuuluvia asioita, jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty.

Vakuutusosasto
5 §

Vakuutusosastossa on sosiaalivakuutustoimisto sekä yksityisvakuutustoimisto.

6 §

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaalivakuutus- ja muuta vakuutuslainsäädäntöä;

2) kansaneläke- ja perhe-eläkevakuutusta;

3) sairaus- ja äitiysvakuutusta;

4) työeläkevakuutusta;

5) tapaturma- ja liikennevakuutusta;

6) potilasvakuutusta;

7) työttömyysvakuutusta;

8) henkivakuutusta ja muuta henkilövakuutusta;

9) vahinkovakuutusta;

10) rintamaveteraanien varhaiseläkettä, rintamasotilaseläkettä ja lapsen hoitotukea;

11) kansaneläkelaitosta ja muita vakuutus- ja eläkelaitoksia;

12) eläkelautakuntaa, liikennevahinkolautakuntaa, sosiaalivakuutuslautakuntia, tapaturma-asiain korvauslautakuntaa, tapaturmalautakuntaa, tarkastuslautakuntaa, työttömyysturvalautakuntaa, vakuutusmatemaatikon tutkintolautakuntaa ja valtion sotavakuutuslautakuntaa;

13) Eläketurvakeskusta, Avustuskassojen Yhdistystä, liikennevakuutusyhdistystä, potilasvakuutusyhdistystä, työttömyyskassojen keskuskassaa, työttömyyskassojen

tukirahastoa, erorahastoa ja vakuutusyhdistystarkastusta;

14) edellä 11-13 kohdassa tarkoitettujen laitosten, yhteisöjen ja lautakuntien valvontaa ja tarkastusta sekä nimitysasioita, mikäli ne kuuluvat ministeriön käsiteltäviin;

15) avustuskassarekisteriä, eläkesäätiörekisteriä, työttömyyskassarekisteriä ja vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriä;

16) vakuutustilastoa; sekä

17) osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Sosiaalihuolto-osasto
7 §

Sosiaalihuolto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaalihuolto- ja sotilasvammalainsäädäntöä;

2) sosiaalihallitusta sekä muuta sosiaalihuollon hallintoa;

3) tapaturmavirastoa;

4) Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakuntaa;

5) osaston alaisten virastojen ja laitosten virkanimityksiä;

6) perhekustannusten tasausta;

7) sosiaalipalveluja ja sosiaalihuollon toimeentuloturvaa ja muuta sosiaalihuoltoa siltä osin kuin ne eivät kuulu suunnitteluosaston käsiteltäviin asioihin;

8) sotilasvammakorvauksia;

9) maatalousyrittäjien lomituspalveluja, pienyrittäjien lomarahaa ja muuta lomatoimintaa;

10) ulkomailta Suomeen tulleiden pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden huoltoa; sekä

11) osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Terveydenhuolto-osasto
8 §

Terveydenhuolto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) terveydenhuollon lainsäädäntöä;

2) lääkintöhallitusta, kansanterveyslaitosta, työterveyslaitosta ja muuta terveydenhuollon hallintoa sekä terveydenhuollon muita toimintayksikköjä;

3) lääkelautakuntaa, potilasvahinkolautakuntaa ja kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvostoa;

4) osaston alaisten virastojen ja laitosten virkanimityksiä;

5) ympäristöterveydenhuoltoa, kansanterveystyötä ja erikoissairaanhoitoa sekä työterveyshuoltoa siltä osin kuin ne eivät kuulu suunnitteluosaston käsiteltäviin asioihin;

6) lääkehuoltoa; sekä

7) osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Raittius- ja alkoholiosasto
9 §

Raittius- ja alkoholiosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) alkoholilainsäädäntöä;

2) alkoholiyhtiötä;

3) raittiustyötä;

4) alkoholivalvontaa;

5) denaturointia ja tislauslaitteita; sekä

6) osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Suunnitteluosasto
10 §

Suunnitteluosaston tehtävänä on:

1) selvittää sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita ja muutostarpeita sekä suorittaa näihin liittyvää suunnittelutyötä;

2) suorittaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten tarvittavia tutkimuksia ja selvityksiä sekä kehittää hallinnonalan tieto- ja suunnittelujärjestelmiä;

3) käsitellä yhteistyössä hallinto-, sosiaalihuolto-, terveydenhuolto- sekä raittius- ja alkoholiosaston kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (677/82) mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat asiat lukuunottamatta perustamissuunnitelmaa, toteuttamisohjelmaa ja perustamiskustannuksiin suoritettavaa valtionosuutta;

4) valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain yhtenäistä soveltamista ja muuta täytäntöönpanoa sekä antaa lain soveltamiseen liittyvää koulutusta ja muuta ohjausta;

5) sovittaa yhteen ministeriön ja sen alaisten virastojen ja laitosten suunnittelu- ja tutkimustoimintaa; sekä

6) käsitellä toimialansa kansainvälistä yhteistyötä.

Ministeriön virkamiehet
11 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö, hallinto-osaston osastopäällikkö, jolla on hallitusneuvoksen arvonimi, vakuutusosaston osastopäällikkö, jolla on ylijohtajan arvonimi, sosiaalihuolto-osaston, terveydenhuolto-osaston, raittius- ja alkoholiosaston sekä suunnitteluosaston osastopäälliköt, apulaisosastopäälliköitä, tasa-arvovaltuutettu, hallitusneuvoksia toimistopäällikköinä, toimistopäälliköitä, hallitusneuvoksia, lainsäädäntöneuvoksia sekä vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä.

Lisäksi ministeriössä voi olla vakuutusylitarkastajia, erikoistutkijoita, ylitarkastajia, ylilääkäri, ylimatemaatikko, ulkomaalaiskuraattori, taloussihteeri, koulutuspäällikkö, tiedotuspäällikkö, suunnittelijoita, informaatikko, suunnittelusihteereitä, esittelijöitä, matemaatikko, tutkijoita, tarkastajia, tiedottaja, sosiaaliavustajia, kamreeri, arkistonhoitaja, kirjastonhoitaja, kielenkääntäjiä, notaareja, kiinteistö- ja hankintatarkastaja, apulaistarkastajia, ministerin sihteereitä, osastosihteereitä, laskentasihteereitä, kirjaaja, ylivirastomestari, pääkirjanpitäjä, toimistosihteereitä, virastomestareita, vahtimestareita, toimistovirkailijoita, tekstinkäsittelijöitä sekä muita vakinaisia virkamiehiä.

Ministeriöön voidaan myös ottaa tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
12 §

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on säädetty kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan:

1) kansliapäälliköltä hyvä perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikkaan;

2) hallinto-osaston osastopäälliköltä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksen kelpoisuusvaatimuksista säädetty, sekä hyvä perehtyneisyys julkishallintoon;

3) vakuutusosaston osastopäälliköltä riittävä matemaattinen koulutus ja perehtyneisyys vakuutusmatematiikkaan;

4) muulta osastopäälliköltä hyvä perehtyneisyys asianomaisen osaston toimialaan;

5) terveydenhuolto-osaston apulaisosastopäälliköltä ylempi terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto;

6) muulta apulaisosastopäälliköltä perehtyneisyyttä asianomaisen osaston toimialaan;

7) hallitusneuvokselta toimistopäällikkönä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksen kelpoisuusvaatimuksista säädetty;

8) hallinto-osaston taloustoimiston toimistopäälliköltä perehtyneisyyttä taloussuunnitteluun sekä valtion maksuliikkeeseen ja kirjanpitoon;

9) hallinto-osaston kansainvälisten asiain toimiston toimistopäälliköltä perehtyneisyyttä kansainvälisiin tehtäviin ja viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

10) lainsäädäntöneuvokselta oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelutyössä tarvittavaa tutkimus- ja suunnittelutaitoa;

11) vakuutusylitarkastajalta soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä vakuutustoimintaan sekä lisäksi joko vakuutusmatematiikkaan tai laskentatoimeen ja tilintarkastukseen;

12) erikoistutkijalta ja tutkijalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tutkimustoimintaan sekä yhdeltä erikoistutkijalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys automaattiseen tietojenkäsittelyyn;

13) ylilääkäriltä, että hän on laillistettu lääkäri tai hammaslääkäri ja että hänellä on perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

14) ylitarkastajalta ja esittelijältä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä pääasiassa kansainvälisiä asioita hoitavalta ylitarkastajalta täysin tyydyttävä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää englannin, saksan, ranskan tai venäjän kieltä;

15) ylimatemaatikolta ja matemaatikolta filosofian kandidaatin tutkinto, joka on suoritettu matematiikan koulutusohjelman mukaan tai johon sisältyy korkein arvosana matematiikassa;

16) ulkomaalaiskuraattorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin ja täysin tyydyttävä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää englannin kieltä;

17) taloussihteeriltä ja suunnittelusihteeriltä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ennen kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (402/77) voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukainen ekonomin tutkinto sekä perehtyneisyyttä taloussuunnitteluun;

18) koulutuspäälliköltä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä henkilöstökoulutukseen;

19) tiedotuspäälliköltä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tiedotustoimintaan;

20) suunnittelijalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä suunnittelutehtäviin;

21) informaatikolta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tietopalvelutoimintaan;

22) tiedottajalta soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillisessa koulutuksessa suoritettu toimittajatutkinto sekä perehtyneisyyttä tiedotustoimintaan;

23) tarkastajalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai 17 kohdassa tarkoitettu ekonomin tutkinto;

24) kamreerilta soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä valtion maksuliikkeeseen ja kirjanpitoon;

25) arkistonhoitajalta soveltuva korkeakoulututkinto tai arkistotutkinto taikka siihen rinnastettava ammatillisessa koulutuksessa suoritettu opistotason tutkinto sekä perehtyneisyyttä arkistotoimeen;

26) kielenkääntäjältä soveltuva korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto;

27) kirjastonhoitajalta ylempi korkeakoulututkinto ja kirjastoammatillinen tai sitä vastaava tutkinto tai koulutus;

28) notaarilta ja kirjaajalta soveltuva korkeakoulututkinto; sekä

29) kiinteistö- ja hankintatarkastajalta, apulaistarkastajalta, ministerin sihteeriltä ja osastosihteeriltä ylioppilastutkinto tai soveltuva ammatillisessa koulutuksessa suoritettu opistotason tutkinto.

Tasa-arvovaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimiston muun henkilökunnan sekä sosiaaliavustajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty erikseen.

Muilta vakinaisilta ja tilapäisiltä virkamiehiltä vaaditaan virkaan soveltuva koulutus.

Virkamiesten nimittäminen ja muun henkilökunnan ottaminen
13 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä.

Tasa-arvovaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimiston muun henkilökunnan sekä sosiaaliavustajan nimittämisestä tai ottamisesta on säädetty erikseen.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa ministeriö.

14 §

Vahtimestarin, toimistovirkailijan ja muu niihin verrattava virka voidaan täyttää virkaa haettavaksi julistamatta.

Virkamiesten tehtävät
15 §

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin lähimpänä apuna sovittaa yhteen ministeriön eri osastojen ja muiden toimintayksikköjen toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan. Lisäksi kansliapäällikkö suorittaa, mikäli tästä asetuksesta ei muuta johdu, ne kansliapäällikölle kuuluvat yleiset tehtävät, joista säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Kansliapäällikkö käsittelee myös asiat, jotka ministeri niiden laadun vuoksi on antanut hänen käsiteltäväkseen.

16 §

Osastopäällikön tehtävänä on, mikäli jäljempänä säädetystä ei muuta johdu:

1) johtaa osaston toimintaa ja valvoa, että tehtävät suoritetaan tehokkaasti;

2) seurata hallintoa ja olojen kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädäntöä koskeviksi ja muiksi uudistuksiksi;

3) ratkaista esittelystä hänelle kuuluvat asiat;

4) huolehtia osaston toimialan tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta suunnittelusta;

5) valvoa, että osaston ja sen alaiset virkamiehet saavat tarpeellisen täydentävän koulutuksen tai muun valmennuksen tehtäviinsä;

6) huolehtia, että tarpeellista yhteyttä ylläpidetään valtion ja kunnan viranomaisiin sekä yksityisiin järjestöihin; sekä

7) valvoa ministeriön alaisten osaston toimialalla toimivien laitosten ja viranomaisten toimintaa.

17 §

Apulaisosastopäällikön tehtävänä on:

1) johtaa osastopäällikön apuna osaston toimintaa; sekä

2) käsitellä ne osastolle kuuluvat asiat, jotka työjärjestyksen mukaan kuuluvat apulaisosastopäällikölle tai jotka osastopäällikkö on määrännyt hänen käsiteltävikseen.

18 §

Toimistopäällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä on osastopäällikön tehtävistä säädetty.

19 §

Lainsäädäntöneuvoksen tehtävänä on valmistella laki- ja muita säädösehdotuksia ja tarvittaessa antaa ohjausta ministeriössä tapahtuvassa säädösten valmistelussa sekä osaltaan valvoa valmistelutyötä ja käsitellä oikeudellisia kysymyksiä.

20 §

Ulkomaalaiskuraattorin tehtävänä on neuvoa ja opastaa maassa olevia ulkomaalaisia ja tehdä aloitteita heidän asemansa turvaamiseksi sekä edistää ulkomaalaisten, viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintaa.

21 §

Osastojen ja muiden toimintayksikköjen sekä virkamiesten tehtävistä ja työnjaosta määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä määrätään myös virkamiehet, jotka toimivat osastoilla toimistoihin kuulumattomina osastopäällikön välittömässä alaisuudessa.

Työjärjestyksen vahvistaa ministeriö.

22 §

Milloin syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, ratkaisee kysymyksen asianomainen toimintayksikön päällikkö sekä osastojen kesken kansliapäällikkö, jollei ministeri määrää siitä.

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta virkamies on velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomainen toimintayksikön päällikkö määrää.

23 §

Kansliapäällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osastopäällikkö.

Osastopäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan apulaisosastopäällikkö tai, jollei osastossa ole apulaisosastopäällikköä, ministerin määräämä muu saman osaston virkamies.

Muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa määrää tehtävien hoidosta virkamiehen estyneenä ollessa asianomainen osastopäällikkö.

Asian ratkaiseminen
24 §

Kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli tästä asetuksesta ei muuta johdu, valtioneuvoston ohjesäännön 35§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottamista, virkavapauden tai sitä vastaavan vapautuksen myöntämistä sekä virka- ja työsopimussuhteen päättymistä koskevat asiat; sekä

2) kansainvälisestä yhteistyöstä johtuvien virkamatkamääräysten antamista.

25 §

Osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö ja toimistopäällikkö sekä muut virkamiehet ratkaisevat 26-36§:ssä mainitut toimialaansa kuuluvat ministeriössä päätettävät asiat, mikäli valtioneuvoston ohjesäännön 32§:stä ei muuta johdu tai ministeri, kansliapäällikkö taikka osastopäällikkö ei ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.

26 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon hankkimista sekä lausunnon tai selityksen antamista muulle viranomaiselle, jollei kysymyksessä ole laki- tai asetusehdotusta koskeva taikka tasavallan presidentin kanslialle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle annettava lausunto tai selitys, joka ei liity merkitykseltään vähäiseen asiaan;

2) selityksen antamista tekemästään päätöksestä;

3) kotimaassa tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista osaston virkamiehille;

4) osaston käytettäviksi osoitettujen varojen käyttämistä;

5) osastonsa toimialaan kuuluvien komiteoiden sihteerien palkkioiden vahvistamista siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettaviin asioihin; sekä

6) yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 20§:n 2 momentissa tarkoitetun luvan antamista.

27 §

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvissa asioissa, sikäli kuin ne eivät merkitykseltään ole periaatteellisia tai laajakantoisia eikä muualla tässä asetuksessa toisin säädetä.

28 §

Hallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 26§:ssä mainittujen asioiden lisäksi:

1) laskentasihteerin, ylivirastomestarin, pääkirjanpitäjän, toimistosihteerin, virastomestarin, vahtimestarin, toimistovirkailijan, tekstinkäsittelijän ja muun niihin verrattavan virkasuhteisen henkilökunnan nimittämistä tai ottamista, virkasuhteen päättymistä, virkavapauden myöntämistä sekä viran väliaikaisen hoitajan tai viransijaisen ottamista mainittuihin virkoihin koskevat asiat;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettuja virkamiehiä vastaavan työsopimussuhteisen henkilökunnan ottamista, vapautusta ja irtisanomista koskevat asiat;

3) asiat, jotka koskevat sellaisen virkavapauden myöntämistä, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla; sekä

4) valtioneuvoston ohjesäännön 35§:n 1, 7, 8 ja 9 kohdassa mainitut asiat.

29 §

Hallinto-osaston hallintotoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ikälisiä, vuosilomakorvauksia sekä muita virkaehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita;

2) kirjaamista, arkistointia, konekirjoitusta ja painatuksia silloin kun osastojen tai toimistojen käytettäväksi ei ole osoitettu varoja painatukseen; sekä

3) komiteanmietintöjen ja työryhmämuistioiden käännättämistä, painos- tai monistemäärän vahvistamista ja jakelua.

30 §

Hallinto-osaston taloustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

2) sairausvakuutuslaista (364/63) ministeriölle aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä; sekä

3) valtioneuvoston ohjesäännön 35§:n 6 kohdassa tarkoitettua myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista.

31 §

Vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee 26§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) muun kuin liikennevakuutuksen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen, takaisinostoarvojen ja vapaakirjojen laskuperusteita;

2) vastuuvelan laskemista;

3) vakuutusyhtiölain (1062/79) 13 luvun 3§:ssä tarkoitettuja perusteita;

4) avustuskassalaissa (471/42) säädettyjä laskuperusteita;

5) eläkesäätiöiden eläkevastuun laskemista;

6) avustuskassan ja eläkesäätiön vakuutusteknistä tutkimusta;

7) työttömyyskassojen valtionosuutta ja työttömyyskassojen sääntöjä sekä lausuntoja erorahaston päätöksestä;

8) vakuutuslaitosten ja eläkesäätiöiden valvontaan liittyvien määräysten ja ohjeiden antamista;

9) vakuutustilastoa; sekä

10) vakuutusyhdistyslain (1250/87) 12 luvun 9§:ssä tarkoitetun maksun perusteiden vahvistamista.

32 §

Vakuutusosaston sosiaalivakuutustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) työeläkevakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen vakuutusehtoja;

2) sairausvakuutuslain 61§:n mukaisia laskuperusteita;

3) ulkomaisen yhtiön palveluksessa olevan työntekijän hyväksymistä merimieseläkelain (72/56) piiriin; sekä

4) kansainvälisten sosiaaliturvasopimusten soveltamista siltä osin kuin on kysymys sosiaalivakuutuksesta ja siitä, kummanko sopimusmaan lainsäädäntöä on sovellettava.

33 §

Vakuutusosaston yksityisvakuutustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vakuutusyhtiön yhtiöjärjestystä, vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestystä, avustuskassan ja eläkesäätiön sääntöjä sekä vakuutusyhdistystarkastuksen johtosääntöä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten valvontaa, tarkastusta, tilinpäätöstä, sulautumista, purkamista, vakuutuskannan luovutusta ja vastuun siirtämistä, vakuutusyhtiön yhtiömuodon muuttamista sekä vakuutusyhdistyksen muuttamista keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi ja vakuutusyhdistyksen oikeutta harjoittaa muuta henkilövakuutusliikettä kuin henki- tai eläkevakuutusta;

3) vakuutusyhtiölain 4 luvun 3§:n 2 momentissa ja 5 luvun 1§:n 2 momentissa tarkoitetun osakepääoman alentamisen hyväksymistä sekä vakuutusyhdistyslain 4 luvun 10§:n 2 momentissa tarkoitetun takuupääoman alentamisen hyväksymistä;

4) vakuutusyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja selvitysmiehen sekä vakuutusyhdistyksen tilintarkastajan kelpoisuudesta annettavaa poikkeuslupaa sekä vakuutusyhdistystarkastuksen tarkastusjohtajan ja tarkastajan valintaa koskevan päätöksen vahvistamista;

5) vakuutusyhtiön ja avustuskassan katetta, vakuutusyhdistyksen antamalta rahalainalta vaadittavaa vakuutta sekä vakuutusyhdistysten yhteisvastuuta;

6) vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja eläkesäätiön oikeutta omistaa osakkeita ja osuuksia muussa yrityksessä;

7) eläkesäätiölain (469/55) 33§:ssä säädettyjä toimenpiteitä;

8) potilasvakuutuksen vakuutusehtoja;

9) edellä 1 kohdassa tarkoitettuja laitoksia koskevien asiakirjojen julkisuutta; sekä

10) Suomessa toimivan ulkomaisen vakuutuslaitoksen valvonnasta aiheutuvia toimenpiteitä.

34 §

Terveydenhuolto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 26§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat luvan myöntämistä lääkkeiden teolliseen valmistamiseen ja lääkkeiden tukkukauppaan sekä lääkkeiden velvoitevarastointilaissa (402/84) tarkoitetun varastointivelvollisen vapauttamista varastointivelvoitteesta.

35 §

Raittius- ja alkoholiosaston osastopäällikkö ratkaisee 26§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston hallinnonalalla toimiville viranomaisille;

2) raittiustyötä ja päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemistä tarkoittavaa toimintaa suorittaville raittiustyölain (828/82) 10§:n nojalla myönnettyjen avustusten maksamista sekä niiden käytön valvontaa ja tilitysten hyväksymistä;

3) ministeriölle kuuluvaa alkoholijuomien myynnin ja mainonnan valvontaa Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa suomalaisissa aluksissa ja junissa;

4) niiden majoitus- ja ravitsemisalan ammattijulkaisujen nimeämistä, joissa alkoholijuomien mainonta on sallittua;

5) alkoholijuomaa ja väkiviinaa valmistavan tehtaan hyväksymistä käyttöön otettavaksi sekä vastaavan johtajan ja hänen sijaisensa hyväksymistä; sekä

6) alkoholiyhtiön tarkastajan hyväksymistä toimimaan virkamiehen vastuulla.

36 §

Sen estämättä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 35§:ssä ja tässä asetuksessa on säädetty, voidaan tavaran tai työsuorituksen tilaamisesta, matkamääräyksen antamisesta, menojen hyväksymisestä sekä maksumääräyksen antamisesta määrätä tiliohjesäännössä, jonka valtiovarainministeriö vahvistaa.

Erinäisiä säännöksiä
37 §

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) on säädetty ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätty.

38 §

Jollei tässä asetuksessa tai erikseen ole toisin säädetty, sovelletaan valtioneuvoston ohjesääntöä.

Voimaantulo
39 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 6 päivänä helmikuuta 1987 annettu asetus (108/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumotun asetuksen nojalla annettu työjärjestys, siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, on kuitenkin voimassa, kunnes tämän asetuksen nojalla annettava uusi työjärjestys tulee voimaan.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.