466/1989

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Asetus työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 annetun asetuksen (609/46) 3§, 4§:n 1 momentti, 11§:n 1, 4 ja 5 momentti ja 13§, sellaisina kuin niistä ovat 4§:n 1 momentti ja 11§:n 1, 4 ja 5 momentti 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1048/87) seuraavasti:

3 §

Työneuvoston asiana on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty:

1)tarvittaessa valtuuttaa sihteeri tai muu henkilö edustamaan työneuvostoa tuomioistuimissa;

2)määrätä henkilö toimittamaan suullinen kuulustelu tai katselmus, milloin sellainen selvityksen saamiseksi käsiteltävänä olevaan asiaan katsotaan tarpeelliseksi;

3)ennen maaliskuun loppua toimittaa työministeriölle vuosikertomus edellisen vuoden toiminnasta; sekä

4)valmistella työministeriölle työneuvoston menoarvioehdotus seuraavaa vuotta varten.

4 §

Työneuvostossa on lainoppineita sihteereitä sekä tarpeellinen määrä muita virkamiehiä. Ylemmän ja alemman palkkausluokan sihteerin nimittää työministeriö. Muut virkamiehet nimittää työneuvosto.


11 §

Ylemmän ja alemman palkkausluokan sihteerin viran julistaa työneuvosto haettavaksi. Hakemusajan päätyttyä työneuvoston on toimitettava hakemuskirjat lausuntonsa ohella työministeriölle.


Milloin kysymyksessä on sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen työneuvoston virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden, virkavapauden myöntää työneuvosto. Yli vuoden kestävästä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta sihteerien osalta päättää työministeriö ja muiden virkamiesten osalta työneuvosto.

Sihteerin viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta yli vuoden ajaksi päättää työministeriö ja lyhyemmäksi ajaksi työneuvosto. Työministeriö päättää sihteerin viran hoitamisesta yli vuoden kestävän virkavapauden aikana ja työneuvosto lyhyemmän virkavapauden aikana. Työneuvoston muiden virkojen osalta viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai viransijaiseksi ottamisesta päättää työneuvosto, joka ottaa myös tilapäiset virkamiehet.

13 §

Työministeriö voi vahvistaa työneuvostolle työjärjestyksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.