453/1989

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos perii tutkimuksistaan, selvityksistään, lausunnoistaan ja niihin verrattavista tilaukseen perustuvista palveluistaan sekä kalanviljelytuotteistaan ja muista suoritteistaan valtiolle maksun tämän asetuksen mukaan.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut tutkimuslaitos määrää ja perii suoritteen tilaajalta tai vastaanottajalta.

3 §

Maksu määrätään suoritekohtaisesti. Näin määrättävän maksun on vastattava suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

4 §

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan tutkimusten, selvitysten, lausuntojen ja niihin verrattavien palvelujen osalta seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon palvelun tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohti saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Konekustannukset lasketaan kertomalla koneen tuntihinta, käyttötapa huomioon ottaen, kysymyksessä olevan palvelun tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Tuntihinnan lisäksi otetaan konekustannuksina huomioon kaikki koneen toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Tutkimuslaitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan palvelun tuottamiseen kuuluvista suoritteista ja palvelua varten tekemistään hankinnoista sekä matkakustannukset otetaan huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 50 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

5 §

Tutkimuslaitoksen myymistä kalanviljelytuotteista saadaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu, jos tuote on laadultaan sellainen, että sitä tai siihen verrattavaa tuotetaan myös muualla kuin tutkimuslaitoksessa.

Maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman tutkimuslaitoksen tutkimusohjelman mukaan laitoksen ulkopuolelle luovutetuista kalanviljelytuotteista ei peritä maksua.

6 §

Valtion virastoilta ja laitoksilta ei peritä maksua tutkimuksista, selvityksistä, lausunnoista ja muista niihin verrattavista palveluista, milloin näistä aiheutuneet kustannukset ovat vähäisiä. Liiketoimintaa harjoittavilta valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta peritään kuitenkin maksu täysimääräisenä.

7 §

Tutkimuslaitoksen pitämiin tiedostoihin sisältyvien tietojen vastavuoroisesta luovuttamisesta ei peritä maksua, milloin tästä tutkimuslaitokselle aiheutuneet kustannukset ovat vähäisiä.

Tutkimuslaitos voi tuottaa kansainvälisille järjestöille ja muiden valtioiden viranomaisille suoritteita maksutta, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen käytäntöön.

8 §

Tutkimuslaitos voi periä ennakko- ja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen tai luovuttamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle tai vastaanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi suoritteen tilaajalle tai vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskorko voidaan jättää perimättä, jos sen määrä on vähemmän kuin 20 markkaa.

9 §

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1989. Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetuista suoritteista peritään maksu sopimuksentekoajankohtana voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.