318/1989

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 2 luvun 2§:n 1 ja 3 momentti ja 5§ sekä 18 luvun 8§:n 1 momentti,

näistä 2 luvun 5§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetulla lailla (517/86), sekä

lisätään 14 luvun 5§:ään uusi 3 momentti ja 18 luvun 3§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Vakuutusyhtiön perustaminen

2 §

Perustettavalle vakuutusyhtiölle on haettava valtioneuvostolta toimilupa. Hakemukseen on liitettävä suunnitelma aiotusta toiminnasta (toimintasuunnitelma).


Vakuutusyhtiön on haettava valtioneuvostolta toimiluvan laajentamista, jos yhtiö aikoo harjoittaa vakuutusliikettä, jota voimassa olevassa toimiluvassa ei ole mainittu. Hakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma.


5 §

Toimilupa on annettava, jos aiotun vakuutusliikkeen ei katsota vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä ja jos vakuutusyhtiön osakepääoma tai takuupääoma ja pohjarahasto yhteensä (peruspääoma) on vähintään seuraava:

1) henkivakuutusliikettä harjoitettaessa 12 000 000 markkaa;

2) luotto-, vastuu- tai keskeytysvakuutusliikettä harjoitettaessa 12 000 000 markkaa;

3) palo- tai merivakuutusliikettä harjoitettaessa 10 000 000 markkaa; ja

4) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa 6 000 000 markkaa.

Toimilupa voidaan myös antaa yhtiölle, jonka peruspääoma on vähintään puolet 1 momentissa säädetystä määrästä.

Toimilupa voidaan erityisestä syystä rajoittaa koskemaan tiettyä vakuutuslajia, asiakasryhmää tai maantieteellistä aluetta. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon aiotun vakuutusliikkeen laatu ja laajuus sekä vaikutus vakuutustoiminnan kehitykseen.

Tässä pykälässä säädettyjä markkamääriä voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. Mitä tässä pykälässä on säädetty toimiluvan antamisesta, koskee vastaavasti toimiluvan laajentamista.

14 luku

Vakuutusyhtiöiden valvonta

5 §

Jos yhtiön harjoittama vakuutusliike on olennaisesti suppeampaa, kuin mihin toimilupa oikeuttaisi, valtioneuvosto voi rajoittaa toimilupaa tai peruuttaa sen.

18 luku

Erinäisiä säännöksiä

3 §

Virallisen syyttäjän on ennen 1 momentissa tarkoitettua rikosta koskevan syytteen nostamista hankittava sosiaali- ja terveysministeriön lausunto. Tuomioistuimen on tätä rikosasiaa käsitellessään varattava ministeriölle tilaisuus tulla kuulluksi.

8 §

Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten laatimista varten vakuutusyhtiöllä tulee olla vakuutusmatemaatikko. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää vakuutusmatemaatikon kelpoisuusehdot.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989.

Tämän lain säännöksiä toimiluvan antamisesta ja laajentamisesta sovelletaan hakemuksiin, jotka on tehty tämän lain tultua voimaan.

Toimiluvan saanut vakuutusyhtiö ei saa yhtiökokouksen päätöksellä alentaa peruspääomaansa tämän lain 2 luvun 5§:n 1 momentissa säädettyä määrää pienemmäksi.

Vakuutusyhtiöllä, jolla tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan ei ollut velvollisuutta vakuutusmatemaatikon ottamiseen, tulee olla vakuutusmatemaatikko vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Hallituksen esitys 83/89
Lakivaliok. miet. 1/89
Suuren valiok. miet. 2/89

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.