281/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1989

Asetus sähköasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1979 annetun sähköasetuksen (925/79) 3§ ja 3 luku,

muutetaan 2 ja 18§, 20§:n 2 momentti, 21§:n 1 momentti, 22§, 23§:n 2 momentti, 24 ja 25§, 5 luku ja 28§ sekä

lisätään 23§:ään uusi 3 momentti sekä asetukseen uusi 24 a§ ja 25 a§ seuraavasti:

2 §

Sähkönsiirtolaitteistolla tarkoitetaan nimellisjännitteeltään yli 20 kilovoltin sähkölaitteistoa. Sähkönsiirtolaitteistolla ei kuitenkaan tarkoiteta sähkön tuottamiseen tai käyttöön tarkoitettua sähkölaitteistoa.

18 §

Sähköhuollon aluetoimikunnan toimintaan ovat velvollisia osallistumaan:

1) yhteistoiminta-alueella sähköä välittömästi yleiseen käyttöön toimittava sähkölaitos, jolla on vähintään 500 sähkönkäyttäjää;

2) sähkön tukkumyyjä, joka merkittävässä määrin toimittaa sähköä yhteistoiminta-alueen teollisuuslaitoksille tai sähkölaitoksille; sekä

3) sähkön tuottaja, jolla on hallinnassaan yhteistoiminta-alueella voimalaitos, jonka generaattoreiden nimellisteho on yhteensä vähintään 2 megawattia, tai joka aikoo rakennuttaa yhteistoiminta-alueelle sellaisen voimalaitoksen.

20 §

Jos ministeriö toteaa aluetoimikunnan kokoonpanon sähkölain 19§:n tai tämän asetuksen vastaiseksi, ministeriö määrää aluetoimikunnan valittavaksi uudelleen.

21 §

Aluetoimikunta valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jos aluetoimikunnan jäsen kuolee tai vapautetaan tehtävästään, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi siten kuin aluetoimikuntaa valittaessa on sovittu meneteltävän. Aluetoimikunnan kokoonpanosta sekä siinä kesken toimikauden tapahtuvista muutoksista on tehtävä viipymättä ilmoitus ministeriölle.


22 §

Aluetoimikunta kutsuu koolle 18§:ssä tarkoitettujen sähkölaitosten kokouksen uuden aluetoimikunnan valitsemiseksi. Kokoukseen saa lähettää edustajansa jokainen sähkölaitos, joka on velvollinen osallistumaan aluetoimikunnan toimintaan.

23 §

Aluesuunnitelma on laadittava kolmen vuoden välein vähintään viideksi vuodeksi. Aluesuunnitelmassa on esitettävä riittävästi yksilöitynä selvitys niistä voimalaitos- ja sähkölaitteistohankkeista, joiden rakentaminen suunnitellaan aloitettavaksi kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Aluesuunnitelmassa on esitettävä myös kunkin sähkölaitoksen jakelualue.

Aluetoimikunnan on pyydettävä aluesuunnitelmasta sekä sen tarkistamisesta ja täydentämisestä alueen lääninhallitusten ja seutukaavaliittojen lausunnot ministeriön määräämässä laajuudessa.

24 §

Aluesuunnitelmaan on sisällytettävä:

1) voimalaitos, jonka samalla kertaa rakennettavien generaattoreiden nimellisteho on yhteensä vähintään 2 megawattia ja alle 250 megawattia;

2) sähkönsiirtolaitteisto, jonka nimellisjännite on vähintään 45 kilovolttia;

3) sähkönsiirto- ja jakelulaitteisto, jonka nimellisjännite on yli 1 000 volttia ja alle 45 kilovolttia, jos sähkölaitos rakentaa sen toisen sähkölaitoksen jakelualueelle, jolleivät laitokset ole yksimielisiä laitteiston rakentamisesta; sekä

4) sähkölaitosten jakelualueet ja niiden muutokset.

Aluesuunnitelmaan ei kuitenkaan sisällytetä hankkeita, jotka 27§:n mukaan ilmoitetaan suoraan ministeriölle.

Aluesuunnitelmaan sekä sen tarkistamisesta ja täydentämisestä annettaviin ilmoituksiin sisältyvistä voimalaitoksista ja soveltuvin osin sähkölaitteistoista on esitettävä hankkeen tyyppi, sijainti, päämitoitusarvot, polttoaineet ja niiden hankinta, rakentamisaika, kustannusarvio sekä selvitys hankeen tarpeellisuudesta, ympäristövaikutuksista, työllisyysvaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön sekä muut tarvittavat tiedot. Jakelualueiden muutoksista on esitettävä muutoksen perustelut, muutosajankohta, muutosalueella olevien kuluttajien lukumäärä ja muut tarvittavat tiedot.

24 a §

Ministeriön on ilmoitettava sähkölain 22§:n nojalla tekemästään päätöksestä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin aluesuunnitelma tulee viimeistään toimittaa ministeriöön, tai, jos aluesuunnitelma toimitetaan ministeriöön määräajan jälkeen, kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun aluesuunnitelma on toimitettu ministeriöön.

Aluesuunnitelman tarkistamista ja täydentämistä koskevan ilmoituksen osalta kolmen kuukauden määräaika lasketaan siitä, kun se on toimitettu ministeriöön.

Jos aluesuunnitelmassa tai sen tarkistamisesta tai täydentämisestä annetussa ilmoituksessa on sellaisia puutteellisuuksia, että ministeriön on pyydettävä lisäselvityksiä aluetoimikunnalta, lasketaan kolmen kuukauden määräaika siitä, kun lisäselvitykset on toimitettu ministeriöön.

25 §

Ministeriön tulee lähettää aluesuunnitelma välittömästi Sähkötarkastuskeskukselle.

25 a §

Ministeriö antaa tarkemmat määräykset aluetoimikunnan valitsemisesta ja toiminnasta sekä aluesuunnitelman laatimisesta ja toimittamisesta ministeriölle.

5 luku

Rakentamisluvat ja -ilmoitukset

26 §

Sähkölain 24§:ssä tarkoitettu lupa on pyydettävä voimalaitokselle, jonka samalla kertaa rakennettavien generaattoreiden nimellisteho on yhteensä vähintään 250 megawattia.

Lupahakemukseen on liitettävä ministeriön määräämä selvitys, josta käyvät ilmi voimalaitoksen tyyppi, sijainti, päämitoitusarvot, polttoaineet ja niiden hankinta, rakentamisaikataulu, kustannusarvio, alustava rahoitussuunnitelma, kannattavuuslaskelmat sekä selvitys hankkeen tarpeellisuudesta, ympäristövaikutuksista, työllisyysvaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön sekä muut lupahakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot.

Ministeriön on pyydettävä lupahakemuksesta lausunto sähkölaitosten edustavimmilta järjestöiltä sekä muut tarvittavat lausunnot.

27 §

Valtakunnallinen sähkölaitos voi ilmoittaa seuraavat rakennettavaksi suunnittelemansa voimalaitos- ja sähkölaitteistohankkeensa suoraan ministeriölle:

1) voimalaitos, jossa tuotettavan kaukolämpönä, teollisuuden prosessissa tai muussa vastaavassa käytössä hyödynnettävän lämpöenergian määrä on sähköntuotannon kannalta vähäinen;

2) sähkölaitteisto, jonka nimellisjännite on vähintään 220 kilovolttia; sekä

3) muu sähkölaitteisto, joka siirtokyvyltään tai muutoin vastaa 2 kohdassa tarkoitettua sähkölaitteistoa.

Ilmoitukseen on liitettävä voimalaitoksesta ja soveltuvin osin sähkönsiirtolaitteistosta 26§:n 2 momentissa mainitut selvitykset, kannattavuuslaskelma kuitenkin vain tarvittaessa. Rakennuttajan on tehtävä hankkeesta ilmoitus myös asianomaiselle aluetoimikunnalle riittävän ajoissa, jotta hanke voidaan ottaa huomioon aluesuunnitelmaa laadittaessa. Ministeriön on pyydettävä aluetoimikunnalta lausunto hankkeen soveltuvuudesta alueen sähköhuoltoon.

Ministeriön on ilmoitettava sähkölain 26§:n nojalla tekemästään päätöksestä ilmoituksen tekijälle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus on toimitettu ministeriöön. Jos ilmoituksessa on sellaisia puutteellisuuksia, että ministeriön on pyydettävä lisäselvityksiä ilmoituksen tekijältä, lasketaan kolmen kuukauden määräaika siitä, kun lisäselvitykset on toimitettu ministeriöön.

Ministeriö hyväksyy hakemuksesta sähkölaitoksen valtakunnalliseksi sähkölaitokseksi.

6 luku

Valvonta ja tarkastukset

28 §

Sähkötarkastuskeskuksen tulee suorittaessaan sähkölain mukaisia tarkastuksia samalla varmistua, että tarvittava lupa tarkastettavan voimalaitoksen tai sähkölaitteiston rakentamiseen on saatu tai että rakentamisilmoitus on tehty tai että hanke sisältyy aluesuunnitelmaan ja että rakentamisessa on toimittu lupapäätöksen, ilmoituksen tai aluesuunnitelman mukaisesti.

Jos tarkastuksessa havaitaan, että 1 momentissa tarkoitettua lupaa voimalaitokselle tai sähkölaitteistolle ei ole saatu tai ilmoitusta tehty tai se ei sisälly aluesuunnitelmaan, Sähkötarkastuskeskuksen on ilmoitettava asiasta ministeriölle. Samoin Sähkötarkastuskeskuksen on ilmoitettava ministeriölle, jos lupapäätöksestä, ilmoituksesta tai aluesuunnitelmasta on poikettu, eikä kysymyksessä ole vähäinen, perusteltu poikkeaminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1989.

Ensimmäinen tämän asetuksen mukainen aluesuunnitelma tehdään vuosille 1991-1995. Ne voimalaitokset ja sähkölaitteistot, jotka on hyväksytyssä sähköhuollon aluesuunnitelmassa vuosille 1989-1993 ilmoitettu aloitettaviksi vuonna 1989 tai 1990, voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Aluesuunnitelmaa vuosille 1989-1993 voidaan täydentää sähkölain muuttamisesta 13 päivänä tammikuuta 1989 annetun lain (59/89) mukaisesti ja siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Ministeriö voi päättää, ettei sellaisesta voimalaitoksesta tai sähkölaitteistosta, jonka rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 1989, tarvitse tehdä 24§:n 3 momentissa tarkoitettuja selvityksiä eikä pyytää 23§:n 3 momentissa tarkoitettuja lausuntoja.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.