247/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Laki jätehuoltolain 44§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 44§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (65/86), näin kuuluvaksi:

44 §

Ympäristönsuojelulautakunnan tai kunnan muun viranomaisen päätökseen haetaan muutosta valittamalla lain 17, 21 ja 21 a§:ssä tarkoitetuissa asioissa lääninhallitukseen ja 29, 33 ja 38§:ssä tarkoitetuissa asioissa lääninoikeuteen.

Valitusaika 29§:ssä tarkoitetuissa jätehuoltomaksun määräämistä ja maksuunpanoa koskevissa asioissa luetaan 30§:ssä säädetyn muistutusajan päättymisestä tai, jos päätöksestä on tehty muistutus, muistutukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Muutoin muutoksenhaussa 1 momentin mukaisissa asioissa noudatetaan, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kunnan viranomaisen tämän lain taikka sen nojalla annettujen säännösten perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninhallitukseen, 28§:ssä tarkoitetuissa jätehuoltotaksan hyväksymistä koskevissa asioissa kuitenkin lääninoikeuteen, noudattaen mitä kunnallislaissa (953/76) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Lääninoikeudessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat valitukset, jotka lain voimaantulon jälkeen kuuluvat lääninhallituksen toimivaltaan, siirretään käsiteltäviksi asianomaisessa lääninhallituksessa.

Hallituksen esitys 65/88
Toisen lakivaliok. miet. 12/88
Suuren valiok. miet. 157/88

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.