227/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Asetus valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnasta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 3§:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1989 annetussa laissa (103/89):

1 §

Valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on voimassa mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Varhaiseläkelautakunta seuraa valtion varhaiseläkejärjestelmän toimeenpanoa, tekee esityksiä varhaiseläkejärjestelmän kehittämiseksi ja antaa tarpeen mukaan yleisohjeita valtion eläkelain 9 c§:ssä tarkoitettujen työolosuhteiden arvioimisesta sekä antaa yksittäistapauksissa lausuntoja siitä, täyttääkö hakija yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytykset.

Varhaiseläkelautakunta ilmoittaa valtiokonttorille, minkälaisia asioita ja tapauksia se haluaa ottaa käsittelyyn lausunnon antamista varten.

3 §

Varhaiseläkelautakunnassa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtajana tulee olla henkilö, jonka ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetuja. Puheenjohtajan tulee olla hyvin perehtynyt eläkeasioihin ja valtionhallintoon. Jäsenistä neljä määrätään valtion virkamiesten ja työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varamies, josta on voimassa, mitä jäsenestä on säädetty.

Varhaiseläkelautakunnan puheenjohtajan, jäsenet ja heidän varamiehensä määrää valtiovarainministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos joku heistä kuolee tai eroaa toimikauden aikana, määrätään hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi henkilö.

4 §

Varhaiseläkelautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja sekä lisäksi vähintään neljä jäsentä, joista vähintään yksi on keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä määrätty jäsen ja yksi on muu kuin keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä määrätty jäsen.

Asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Varapuheenjohtajan valinta edellyttää kuitenkin, että päätös on yksimielinen.

5 §

Varhaiseläkelautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä toimistotehtävistä huolehtii valtiokonttori. Valtiokonttori on velvollinen hankkimaan lautakunnan tarvitsemat selvitykset.

6 §

Varhaiseläkelautakunnan puheenjohtajan, jäsenen, asiantuntijoiden ja sihteerien palkkiot määrää valtiovarainministeriö.

Muutoin lautakunnasta on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

7 §

Valtiovarainministeriö vahvistaa valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnan työjärjestyksen lautakunnan esityksestä.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.