219/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1989

Valtioneuvoston päätös ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaamisesta

Eduskunnan myönnettyä tarkoitusta varten määrärahan valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Ulkomaanliikenteessä olevan kuorma-auton käyttämän dieselöljyn hintaan sisältyvä liikevaihtovero-osuus korvataan liikenteenharjoittajalle siten, kuin tässä päätöksessä määrätään.

Ulkomaanliikenteessä olevalla kuorma-autolla tarkoitetaan kuorma-autoa, jolla on ulkomaanliikennelupa ja jolla suoritetaan matka ulkomaalle sekä sellaista teollisen yrityksen omistamaa kuorma-autoa, jolla kuljetetaan yrityksen valmistamia tuotteita ulkomaalle.

Kotimaassa ajetuksi ulkomaanliikenteeksi luetaan matka kuljetuksen alkamispaikasta rajatullitoimipaikkaan sekä matka rajatullitoimipaikasta kuljetuksen päättymispaikkaan.

2 §

Korvauksen määrä on 33 penniä litralta. Korvaukseen oikeutettu litramäärä lasketaan kotimaassa ajetun ulkomaanliikenteen keskimääräisen polttoaineen kulutuksen mukaisen polttoainemäärän sekä moottoriajoneuvon tavanomaisessa polttoainesäiliössä maasta viedyn ja verottomasti maahan tuodun polttoainemäärän erotuksen perusteella.

Ajoneuvotyyppien polttoaineen keskimääräisinä kulutuslukuina pidetään seuraavia määriä:

1) kuorma-auto 35 l/100 km,

2) puoliperävaunuyhdistelmä 45 l/100 km,

3) varsinainen perävaunuyhdistelmä 50 l/100 km.

3 §

Korvausta on haettava siltä piiritullikamarilta, jonka alueella hakijan kotipaikka on.

4 §

Korvausta voidaan hakea ajanjaksolta 1.1.-31.12.1989. Hakemus on jätettävä piiritullikamarille viimeistään 31.1.1990.

Korvaushakemukseen on liitettävä selvityksenä korvauksenalaisesta litramäärästä ulkomaan kuorma-autoliikenteessä käytetyn dieselöljyn polttoaineveron palauttamista koskeva piiritullikamarin antama päätös tai piiritullikamarin vaatima muu selvitys.

Korvausta voidaan hakea ja se voidaan suorittaa polttoaineveron palautuksen yhteydessä.

5 §

Jos korvausta haettaessa on annettu vääriä tai erehdyttäviä tietoja tai hakijalle on muusta syystä suoritettu liikaa korvausta, piiritullikamarin tulee periä liikaa maksettu korvaus takaisin. Tällöin menetellään noudattaen soveltuvin osin, mitä valmisteverotuslaissa on liikaa palautetun veron takaisin perimisestä säädetty.

6 §

Piiritullikamarin antamasta korvausta koskevasta päätöksestä voidaan valittaa tullihallitukselle siten kuin veronpalautuksen määräämistä koskevasta päätöksestä on valmisteverotuslaissa säädetty.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1989.

Tätä päätöstä sovelletaan ajalla 1.1.-31.12.1989 harjoitettuun ulkomaanliikenteeseen.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1989

Ministeri
Ulla Puolanne

Finassineuvos
Lasse Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.