194/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Asetus autorekisterikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan autorekisterikeskuksesta 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetun asetuksen (478/82) 2§, 3§:n 1, 4, 5 ja 6 momentti, 15§:n 1 momentin 6 ja 8 kohta sekä 2 momentti,

näistä 2§ ja 3§:n 1, 4, 5 ja 6 momentti sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä helmikuuta 1984 annetussa asetuksessa (175/84) ja 15§:n 1 momentin 6 ja 8 kohta sekä 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (940/87), sekä

lisätään asetukseen uusi 5§, 6§:ään uusi 3 momentti, 15§:n 1 momenttiin uudet 9-18 kohdat sekä 16§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3 ja 4 momentit siirtyvät 4 ja 5 momentiksi seuraavasti:

2 §

Autorekisterikeskuksessa on yleinen osasto, katsastusosasto ja tietohallinto-osasto. Osastot jakautuvat toimistoihin siten kuin jäljempänä säädetään. Toimistot voidaan jakaa jaostoihin sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

3 §

Yleisessä osastossa on hallintotoimisto, taloustoimisto, ajoneuvotoimisto, ajokorttitoimisto ja verotoimisto.


Ajoneuvotoimistossa käsitellään ajoneuvojen rekisteröintiasiat.

Ajokorttitoimistossa käsitellään ajokorttien sekä autorekisterikeskuksen käsiteltäviksi määrättyjen liikennerikosten rekisteröintiasiat.

Verotoimistossa käsitellään moottoriajoneuvoveroa koskevat asiat sekä autorekisterikeskukselle määrätyt auto- ja moottoripyöräveroasiat.

5 §

Tietohallinto-osastossa on käyttötoimisto ja suunnittelutoimisto.

Käyttötoimistossa käsitellään asiat, jotka koskevat viraston automaattisen tietojenkäsittelyn tietovarastojen ja sovellusten ylläpitoa, tiedon hoitoa ja huoltoa.

Suunnittelutoimistossa käsitellään asiat, jotka koskevat viraston tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehittämistä.

6 §

Yleisen osaston osastopäälliköllä on johtajan ja katsastusosaston osastopäälliköllä yli-insinöörin arvonimi.

15 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


6) ajoneuvo- ja ajokorttitoimiston toimistopäälliköltä yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva ylempi korkeakoulutukinto;


8) tietohallinto-osaston osastopäälliköltä yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä tietohallintoon;

9) toimistoinsinööriltä teknillisen korkeakoulun koneinsinööriosastossa suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyyttä autoalaan;

10) ylitarkastajalta yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva ylempi korkeakoulututkinto;

11) jaostopäälliköltä ja esittelijältä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva ylempi korkeakoulututkinto;

12) katsastusmieheltä teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu virkaan soveltuva insinöörin tutkinto ja perehtyneisyyttä autoalaan;

13) tiedotussihteeriltä yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tiedotustoimintaan;

14) kamreerilta yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva korkeakoulututkinto sekä kirjanpidon ja valtion tililaitoksen tuntemusta;

15) apulaiskatsastusmieheltä teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu virkaan sopiva teknikon tutkinto ja perehtyneisyyttä autoalaan;

16) osastosihteeriltä yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva korkeakoulututkinto;

17) katsastusteknikolta teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu virkaan sopiva teknikon tutkinto; sekä

18) muiden virkojen haltijoilta sellainen taito ja kyky kuin toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tyyppikatsastustoimiston toimistopäälliköllä, lääninkatsastusmiehellä, katsastusmiehellä, apulaiskatsastusmiehellä ja katsastusteknikolla tulee olla ABC-luokan ajokortti.


16 §

Lääninkatsastusmiehen nimittää liikenneministeriö autorekisterikeskuksen annettua asiasta lausunnon.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Tämän asetuksen voimaan tullessa katsotaan ne virkamiehet, jotka eivät täytä tämän asetuksen mukaisia pätevyysvaatimuksia, edelleenkin päteviksi näihin virkoihin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.