191/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Asetus eroraha-asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun eroraha-asetuksen (726/87) 2§:n 1 momentti,

muutetaan 1§:n 2 momentin 3 kohta, 2§:n 2 momentti, joka samalla siirretään 1 momentiksi, 3§, 4§, 5§:n 1 momentti, 10§, 11§ ja 14§:n 1 momentti, sekä

lisätään 3§:ään uusi 2 ja 3 momentti ja asetukseen uusi 3 a sekä 4 a-4 c§ seuraavasti:

1 §

Palvelussuhteella tarkoitetaan tässä asetuksessa sellaista virkasuhdetta, työsopimussuhdetta ja virkasuhteeseen verrattavaa julkisoikeudellista palvelussuhdetta, jossa


3)opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on ollut vähintään 20/35 täydestä opetusvelvollisuudesta.

2 §

Erorahan myöntämisen yleiset edellytykset ovat seuraavat:

1)edunsaajan virkasuhde on päättynyt valtion virkamieslain 51§:ssä tarkoitetusta syystä taikka edunsaaja, joka on ollut virkasuhteen päättyessä tilapäisenä virkamiehenä, on irtisanottu sen johdosta, että työvoimaa on supistettu tai toiminta lopetettu;

2)edunsaaja on ollut palvelussuhteessa valtioon yhdenjaksoisesti vähintään virkasuhteensa päättymistä edeltäneet viisi vuotta ja saanut palvelussuhteesta pääasiallisen toimeentulonsa;

3)edunsaaja on virkasuhteensa päättyessä

a)täyttänyt 50 mutta ei 63 vuotta, tai

b)täyttänyt 40 vuotta ja ollut yhdenjaksoisesti ennen virkasuhteensa päättymistä palvelussuhteessa valtioon niin kauan, että hänen täysien ikävuosiensa ja täysien palvelusvuosiensa yhteismäärä on vähintään 50;

4)edunsaajalla ei virkasuhteensa perusteella ole oikeutta saada vanhuuseläkettä, täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai rintamaveteraanien varhaiseläkettä; sekä

5)edunsaajalle ei ole myönnetty ylimääräistä, ennenaikaista tai niihin verrattavaa eläkettä eikä hänelle ole varattu mahdollisuutta erityisin edellytyksin saada ylimääräistä eläkettä.

3 §

Erorahan myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että edunsaaja on välittömästi, viimeistään kuitenkin kahden viikon kuluttua irtisanomispäätöksestä tiedon saatuaan ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon eikä hänelle viimeistään virkasuhteen päättymistä seuraavan kuukauden aikana tai, mikäli irtisanomisaika on lyhyempi kuin kuukausi, viimeistään kahden kuukauden kuluttua työnhakijaksi ilmoittautumisesta, ole voitu osoittaa uutta työtä tai koulutuspaikkaa.

Edunsaajalla ei ole oikeutta erorahaan, mikäli hän työnhakijaksi ilmoittauduttuaan on ilman pätevää syytä kieltäytynyt:

1)ottamasta vastaan hänelle työssäkäyntialueella saatavilla ollutta, lakon, työsulun tai saarron piiriin kuulumatonta työtä, jota hänen ammattitaitonsa ja työkykynsä huomioon ottaen voidaan pitää hänelle sopivana ja josta maksetaan virka- tai työehtosopimuksen mukainen palkka, tai, jollei tällaista sopimusta ole, sellaisesta työstä maksettava käypä palkka; eikä

2)osallistumasta hänelle sopivaan työvoimaviranomaisen osoittamaan koulutukseen.

Mikäli erorahan epääminen edunsaajan työ- tai virkasuhteessa palveltua kokonaisaikaa ja muita hakemuksen perustana olevia seikkoja tarkastellen johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen, valtiovarainministeriö voi myöntää erorahan poiketen 2 ja 3 pykälässä säädetyistä edellytyksistä, mikäli poikkeamista on pidettävä vähäisenä ja asiakokonaisuutta ajatellen perusteltuna.

3 a §

Mikäli edunsaajalle hänen työvoimatoimistoon ilmoittauduttuaan on osoitettu uusi työ tai koulutuspaikka tai hänet työvoimatoimistoon ilmoittauduttuaan on muutoin ennen 3§:n 1 momentissa sanottujen määräaikojen täyttymistä nimitetty uuteen virkaan tai hän on tehnyt uuden työsopimuksen, maksetaan hänelle yksi kolmasosa erorahasta hänen aloitettuaan työn tai koulutuksen. Mikäli edunsaajalle ei voida kuukauden kuluessa koulutuksen päättymisestä osoittaa työtä, on hän oikeutettu 2 ja 3§:n mukaan määräytyvään erorahaan, josta vähennetään tämän momentin mukaan maksettu osuus.

4 §

Erorahan aikuiskoulutuslisän myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että edunsaajan virkasuhde on päättynyt valtion virkamieslain 51§:ssä tarkoitetusta syystä taikka edunsaaja, joka on ollut virkasuhteen päättyessä tilapäisenä virkamiehenä, on irtisanottu sen johdosta, että työvoimaa on supistettu tai toiminta lopetettu.

4 a §

Erorahan aikuiskoulutuslisän myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että edunsaaja työpaikan menettäessään on täyttänyt 30, mutta ei 63 vuotta ja ollut virkasuhteessa valtioon yhdenjaksoisesti vähintään työpaikan menettämistä välittömästi edeltäneen vuoden ajan ja saanut siitä pääasiallisen toimeentulonsa. Lisäksi edellytetään, että koulutus alkaa vuoden kuluessa virkasuhteen päättymisestä.

Erorahan aikuiskoulutuslisän myöntämiseksi edellytetään lisäksi, että koulutus on tarpeen edunsaajan työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi.

4 b §

Erorahan aikuiskoulutuslisä myönnetään henkilökohtaisena koulutustukena kokopäiväiseen, vähintään kuukauden kestävään työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitettuun ammatilliseen koulutukseen, ammattikasvatushallituksen valvomaan ammatillisessa oppilaitoksessa tai kurssikeskuksessa tapahtuvaan koulutukseen tai kouluhallituksen hyväksymään kansanopistossa tapahtuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Aikuiskoulutuslisää voidaan harkinnan mukaan myöntää myös korkeakoulujen järjestämään sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen.

Aikuiskoulutuslisän edellytyksenä on lisäksi, että koulutus ylläpitää tai lisää edunsaajan ammattipätevyyttä sekä parantaa olennaisesti hänen työllistymismahdollisuuksiaan ottaen huomioon eri alojen työvoimatarpeen ja kehityksen.

4c §

Erorahan aikuiskoulutuslisänä maksetaan valtioneuvoston vuosittain vahvistama summa jokaista alkavaa koulutuskuukautta kohden. Aikuiskoulutuslisää voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukaudelta 24 kuukauden aikana. Koulutussuunnitelmaan voi sisältyä useita koulutusjaksoja.

Erorahan aikuiskoulutuslisän myöntämisen esteenä ei ole, että edunsaaja koulutusaikana saa työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) mukaista koulutustukea, opintotukilain (28/72) mukaista opintotukea tai muuta koulutuksen johdosta suoritettavaa etuutta.

Edunsaaja voi saada erorahan aikuiskoulutuslisän aikaisintaan kahden vuoden kuluttua edellisen maksatuksen päättymisestä.

5 §

Toistuva korvaus voidaan harkinnan mukaan myöntää edunsaajalle, jolle on myönnetty eroraha ja joka sen myöntämisen jälkeen edelleen on työttömänä työnhakijana työnvälityksessä. Toistuvaa korvausta ei kuitenkaan saa myöntää edunsaajalle, joka

1)ei ole virkasuhteen päättyessä ollut virassa vakinaisena virkamiehenä; tai

2)ei ole ennen virkasuhteen päättymistä ollut palvelussuhteessa valtioon niin kauan, että hänen täysien ikävuosiensa ja täysien palvelusvuosiensa yhteismäärä olisi vähintään 75.


10 §

Jos edunsaaja, jolle virkasuhteen päättyessä olisi muutoin voitu myöntää eroraha, sijoittuu uudelleen työhön ja viiden vuoden kuluessa virkasuhteen päättymisestä menettää uuden työpaikkansa sellaisesta syystä, jonka perusteella asianomaisten säännösten ja määräysten mukaan voitaisiin myöntää eroraha, hänelle voidaan kyseisen aikaisemman virkasuhteen perusteella myöntää eroraha noudattaen, mitä 2§:n 4 ja 5 kohdassa sekä 3§:ssä on säädetty. Tällöin maksettavasta erorahasta vähennetään saman virkasuhteen perusteella aikaisemmin maksettu eroraha.

11 §

Edunsaajalle, joka täyttää muut erorahan myöntämisen edellytykset, mutta joka ei ole 3§:ssä säädetyin tavoin ollut työnhakijana työnvälityksessä sen vuoksi, että hän on sijoittunut väliaikaisena pidettävään työhön tai että hän on ollut sairaana tai hänellä on ollut muu pakottava este, voidaan myöntää eroraha, jos hän välittömästi väliaikaisena pidettävän työn tai sanotun esteen päätyttyä on ollut työnhakijana työnvälityksessä 3§:ssä säädetyin tavoin.

14 §

Erorahaa ja toistuvaa korvausta koskeva hakemus on tehtävä valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella. Erorahaa koskevaan hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai sitä vastaava selvitys sekä työvoimaviranomaisen antama todistus siitä, että hakija täyttää 3 ja 5§:ssä säädetyt edellytykset, sekä muu tarpeellinen valtiokonttorin vaatima selvitys.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja sitä sovelletaan hakijaan, jonka virkasuhde on irtisanottu asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Asetuksen 4-4 c§:ä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1989 31 päivään joulukuuta 1993.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.