139/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1989

Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetusministeriöstä 22 päivänä helmikuuta 1974 annetun asetuksen (171/74) 23§, 24§:n 1 momentin 9 ja 18 kohta, 26§ ja 26 a§:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 23§, 24§:n 1 momentin 18 kohta, 26§ ja 26 a§:n 2 momentti 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa asetuksessa (129/88) sekä 24§:n 1 momentin 9 kohta 7 päivänä syyskuuta 1984 annetussa asetuksessa (661/84), sekä

lisätään 24§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 7 päivänä syyskuuta 1984 ja 5 päivänä helmikuuta 1988 annetuilla asetuksilla sekä 20 päivänä helmikuuta 1981 ja 20 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla asetuksilla (157/81 ja 188/87), uusi 13 a kohta seuraavasti:

23 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö, joka on ministeriön virka-asemaltaan ylin virkamies. Kunkin osaston päällikkönä on osastopäällikkö ja hänen apunaan kouluosastolla kolme ja kansainvälisten asiain osastolla kaksi apulaisosastopäällikköä sekä korkeakoulu- ja tiedeosastolla korkeakouluneuvos, apulaisosastopäällikkönä, joka samalla toimii tämän osaston korkeakoulujen hallintotoimiston päällikkönä.

Kunkin toimiston päällikkönä on toimistopäällikkö. Korkeakoulu- ja tiedeosaston muiden toimistojen kuin 1 momentissa mainitun päällikköinä on kuitenkin korkeakouluneuvos, toimistopäällikkönä, yleisen osaston hallinnollisen toimiston toimistopäällikkönä tämän osaston hallitusneuvos ja viestintäkulttuuri- ja tekijänoikeusasiain toimiston toimistopäällikkönä saman osaston neuvotteleva virkamies sekä välittömästi kansliapäällikön alaisen suunnittelusihteeristön päällikkönä suunnittelupäällikkö.

Lisäksi ministeriössä voi olla:

1) hallitusneuvoksia, kirjastoasiainneuvoksia, korkeakouluneuvoksia, joista yksi toimii korkeakoulu- ja tiedeosaston suunnitteluryhmän päällikkönä, kulttuuriasiainneuvoksia, neuvottelevia virkamiehiä sekä opetusneuvoksia;

2) vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä;

3) lainsäädäntöneuvoksia;

4) ylitarkastajia, yli-insinöörejä, kirjastonhoitajia, vanhempia kulttuurisihteereitä, kulttuurisihteereitä, toimistoinsinöörejä, taloussihteereitä, tiedesihteereitä, tiedotussihteereitä, tietokonepäällikköjä, erikoistutkijoita, tutkijoita, suunnittelijoita, esittelijöitä, kamreereita, taloustarkastajia, kielenkääntäjiä ja reviisoreita; sekä

5) rakennustarkastajia, vanhempi toimistorakennusmestari, apulaiskamreereita, osastosihteereitä, kirjaajia, arkistonhoitajia, ministerin sihteereitä, notaareja, pääkirjanpitäjiä, apulaisreviisoreita, toimistosihteereitä, kirjanpitäjiä, ylivirastomestari, virastomestareita, vahtimestareita, puhelinkeskuksenhoitajia, puhelunvälittäjiä, konekirjoittajia, toimistovirkailijoita sekä muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Yleisen osaston osastopäälliköllä on hallitusneuvoksen arvonimi ja kouluosaston sekä korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäälliköillä ylijohtajan arvonimi. Yleisen osaston rakennusasiaintoimiston toimistopäälliköllä on rakennusneuvoksen arvonimi.

24 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


9) korkeakoulu- ja tiedeosaston:

osastopäällikön virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu loppututkinto, hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin asioihin sekä hallinnollista kokemusta;

korkeakouluneuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, korkeakouluneuvoksen, toimistopäällikkönä ja korkeakouluneuvoksen virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu loppututkinto ja asianomaisen toimiston tai suunnitteluryhmän toimialaan kuuluvien asioiden hyvä tuntemus;


13 a) lainsäädäntöneuvoksen virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelutyössä tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;


18) ylitarkastajan, kirjastonhoitajan, kulttuurisihteerin, taloussihteerin, tiedesihteerin, tiedotussihteerin, tietokonepäällikön, erikoistutkijan, tutkijan, suunnittelijan, esittelijän, taloustarkastajan ja kielenkääntäjän virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu tutkinto sekä kielenkääntäjältä lisäksi viran hoitamiseen tarvittava kielitaito;


26 §

Ministeriön virat täytetään seuraavasti:

1) tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä 23§:n 1 momentissa mainitut virkamiehet virkaa haettavaksi julistamatta; lisäksi tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä 23§:n 2 momentissa ja 3 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut virkamiehet;

2) valtioneuvosto nimittää 23§:n 3 momentin 3 kohdassa mainitut virkamiehet;

3) ministeri nimittää 23§:n 3 momentin 4 kohdassa mainitut virkamiehet; sekä

4) kansliapäällikkö nimittää 23§:n 3 momentin 5 kohdassa mainitut sekä muut heihin rinnastettavat virkamiehet.

Kansliapäällikkö ottaa palvelukseen tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilökunnan.

Kansliapäällikkö määrää toimiston päällikön ja sitä alempien virkojen hakuajan pituuden.

26 a §

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vapautuksen myöntää:

1) tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle ministeri;

3) ministerin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi kansliapäällikkö ja yli yhdeksi vuodeksi ministeri; sekä

4) kansliapäällikön nimittämälle virkamiehelle ja tilapäiselle virkamiehelle sekä työsopimussuhteiselle henkilöstölle kansliapäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää maaliskuuta 1989, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.