111/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Laki Valtiontakuukeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Yleistä

Valtiontakuukeskus, jäljempänä takuukeskus, harjoittaa rahoitustoimintaa myöntämällä takuita ja takauksia sekä suorittamalla ensi sijassa pienten ja keskisuurten yritysten riskirahoituksen saatavuutta parantavia tehtäviä, siten kuin niistä on tässä tai muussa laissa erikseen säädetty.

Takuukeskus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.

2 §
Toimintojen määrittely

Vientitakuutoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa vientitakuiden myöntämistä vientitakuulain (479/62) mukaisesti, kuitenkin ottaen huomioon, mitä 16§:ssä säädetään. Valtiontakaustoimintaan kuuluviksi luetaan kaikki muut toiminnot, jotka laissa on takuukeskukselle määrätty.

3 §
Rahastot

Takuukeskuksen hoidossa ovat valtion tulo- ja menoarvion ulkopuoliset vientitakuurahasto ja valtiontakausrahasto.

Vientitakuurahasto muodostuu takuukeskuksen vientitakuutoiminnasta kertyvistä tuloista sekä määrärahoista, jotka vientitakuurahastolle valtion tulo- ja menoarviossa tähän tarkoitukseen osoitetaan. Vientitakuurahastosta suoritetaan takuukorvaukset, vientitakuutoiminnan muut kulut sekä osuus vientitakuutoiminnan ja valtiontakaustoiminnan yhteisistä kuluista.

Valtiontakausrahasto muodostuu takuukeskuksen takaustoiminnasta kertyvistä tuloista sekä määrärahoista, jotka valtiontakausrahastolle valtion tulo- ja menoarviossa tähän tarkoitukseen osoitetaan. Valtiontakausrahastosta suoritetaan takauskorvaukset, valtiontakaustoiminnan muut kulut sekä osuus valtiontakaustoiminnan ja vientitakuutoiminnan yhteisistä kuluista.

4 §
Taloudelliset toimintaperiaatteet

Takuukeskuksen on pyrittävä toiminnassaan siihen, että sen menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa toiminnan tuloilla.

Mikäli vientitakuurahaston tai valtiontakausrahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varojen määrä ei riitä asianomaisen rahaston menojen kattamiseen, tarvittava erotus siirretään rahastoon valtion tulo- ja menoarvioon tätä tarkoitusta varten otettavasta määrärahasta.

Rahastojen 2 momentissa tarkoitettujen yhdystilien varojen määrä on pyrittävä pitämään riittävinä vientitakuista ja valtiontakauksista aiheutuvien korvausten maksamiseen.

Jos rahastojen 2 momentissa tarkoitetuilla yhdystileillä olevien varojen määrä ylittää edellä 3 momentissa tarkoitetun määrän, valtioneuvosto voi määrätä erotuksen kokonaan tai osittain tuloutettavaksi valtiovarastoon.

Rahastot voivat lyhytaikaisen maksuvalmiutensa hoitamiseen käyttää väliaikaisesti toisen rahaston yhdystilillä olevia varoja. Velka on suoritettava takaisin viimeistään tilikauden päättyessä.

Henkilöstön palvelussuhteen ehdoista säädetään asetuksella.

5 §
Valtion vastuu

Valtio vastaa takuukeskuksen myöntämistä takuista ja takauksista.

6 §
Maksut

Takuukeskuksen takuista, takauksista ja muista suoritteista peritään maksuja, jotka takuukeskus määrää valtioneuvoston vahvistamia yleisiä perusteita noudattaen.

7 §
Hallinto

Takuukeskuksessa on hallintoneuvosto, jonka jäsenet valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Takuukeskuksessa on johtokunta, jonka jäsenet hallintoneuvosto määrää. Johtokunnassa on jaostot vientitakuutoimintaa ja valtiontakaustoimintaa koskevia asioita varten.

Takuukeskuksessa on työsopimussuhteinen toimitusjohtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää.

Hallintoneuvoston, johtokunnan ja johtokunnan jaostojen kokoonpanosta ja tehtävistä sekä toimitusjohtajan tehtävistä säädetään asetuksella.

8 §
Tilintarkastus

Takuukeskuksen tilien ja hallinnon tarkastuksen suorittavat kauppa- ja teollisuusministeriön kalenterivuodeksi kerrallaan määräämät tilintarkastajat, joista yksi on määrättävä valtiontalouden tarkastusviraston esityksestä. Yhden tilintarkastajista tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

9 §
Tilinpäätös

Valtioneuvosto vahvistaa takuukeskuksen tilinpäätöksen.

10 §
Esiintyminen asianosaisena

Takuukeskus kantaa ja vastaa sekä valvoo tuomioistuimessa, viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa takuukeskusta koskevissa asioissa.

11 §
Maksujen ulosotto

Takuukeskuksen myöntämiin takauksiin perustuvat maksut saadaan ilman tuomiota ja päätöstä ulosottaa siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.

12 §
Tappioiden rajoittaminen

Valtion edun turvaamiseksi saadaan takuukeskuksen saatavasta vakuutena oleva tai siitä ulosmitattu omaisuus ostaa huutokaupassa takuukeskukselle. Takuukeskus on oikeutettu myös luovuttamaan näin saamaansa kiinteää omaisuutta.

Takuukeskuksella on oikeus hyväksyä akordeja tai siihen verrattavia järjestelyjä sekä luopua saatavasta. Takuukeskus voi myös myydä, ostaa ja vaihtaa saatavia sekä hyväksyä muita toimenpiteitä, joilla takuukeskukselle sen myöntämän takauksen tai takuun perusteella määräytyvää tappiota voidaan rajoittaa, sekä korvata näistä toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia edellyttäen, että tappionvaara on ilmeinen ja tappion rajoittamistoimenpiteistä takuukeskukselle aiheutuvat kustannukset ovat olennaisesti pienemmät kuin ennakoitavissa oleva, takuukeskukselle muuten aiheutuva tappio.

Akordin tai muun tappion rajoittamiseksi tarpeellisen toimenpiteen hyväksymiseen, saatavasta luopumiseen sekä tappion rajoittamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen on saatava kauppa- ja teollisuusministeriön suostumus, jos saatava, josta luovutaan, tai takuukeskukselle aiheutuva tappio olisi asetuksella säädettävää määrää suurempi.

13 §
Salassapitovelvollisuus

Takuukeskukselle kuuluvia asioita käsiteltäessä saatua tietoa yksityisen henkilön tai yhteisön taloudellisesta asemasta tahi liike- tai ammattisalaisuudesta ei saa luvattomasti ilmaista sivulliselle.

Joka rikkoo 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden, on tuomittava, jollei siitä muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, sakkoon.

14 §
Eläkkeet sekä muut etuudet ja korvaukset

Takuukeskuksen henkilöstön eläkkeet ja muut henkilöstölle keskitetysti suoritettavat palvelussuhteesta johtuvat etuudet ja korvaukset samoin kuin palvelussuhteesta johtuvat henkilöstön omaisten perhe-eläkkeet maksetaan valtion tulo- ja menoarvioon otetuista määrärahoista sen mukaan kuin näistä etuuksista ja korvauksista on erikseen säädetty.

Takuukeskus maksaa valtion tulo- ja menoarvioon tuloutettavan eläkemaksun, jonka perusteet määrää valtiokonttori. Edellä 1 momentissa tarkoitetut etuudet ja korvaukset peritään takuukeskukselta sen mukaan kuin valtiokonttori määrää.

15 §
Toimeksiannot

Valtioneuvosto voi antaa takuukeskukselle sen toimialaan soveltuvia tehtäviä. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa takuukeskukselle tutkimus- ja selvittelytehtäviä.

16 §
Siirtymäsäännökset

Takuukeskus jatkaa vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen toimintaa. Takuukeskukselle siirtyvät mainittujen laitosten kaikki oikeudet ja velvoitteet.

Vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen henkilöstö siirtyy lain tullessa voimaan takuukeskuksen palvelukseen. Henkilöstö säilyttää sillä siirtymähetkellä olleet aikaisempaan palvelussuhteeseensa liittyneet oikeudet ja velvollisuudet.

Tämän lain tullessa voimaan vientitakuulaissa (479/62) tarkoitettu vientitakuurahasto ja eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetussa laissa (375/63) tarkoitettu valtiontakausrahasto siirtyvät takuukeskuksen hoitoon 3§:ssä tarkoitettuina vientitakuurahastona ja valtiontakausrahastona.

Vientitakuulaitoksen ennen tämän lain voimaantuloa valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/85) nojalla myöntämistä ja voimaantulon jälkeen myönnettävistä takuista kertyvät takuumaksut tuloutetaan valtiontakausrahastoon. Mainituista takuista johtuvat takuukeskuksen maksettavat takuukorvaukset suoritetaan valtiontakausrahastosta.

Vientitakuulain 2§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuista takuista kertyvät takuumaksut tuloutetaan tämän lain tultua voimaan valtiontakausrahastoon. Mainituista takuista johtuvat takuukeskuksen maksettavat takuukorvaukset suoritetaan valtiontakausrahastosta.

17 §
Asetuksen antaminen

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

18 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Siltä osin kuin muussa lainsäädännössä viitataan Valtiontakauslaitokseen tai vientitakuulaitokseen, se koskee lain tultua voimaan Valtiontakuukeskusta.

Takuukeskuksen perustamisesta aiheutuviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 201/88
Valtiovarainvaliok. miet. 77/88
Suuren valiok. miet. 199/88

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.