104/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Laki peruskoululain 71 ja 72§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) 72§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla lailla (614/85), sekä

muutetaan 71§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla lailla (417/87), näin kuuluvaksi:

71 §

Viranhaltijalla ja tuntiopettajalla on oikeus valtion varoista suoritettavaan vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä. Eläkkeen perusteena oleva palkka määräytyy pitämällä perusteena asianomaiselle valtionosuuden perusteeksi hyväksytyn kunnallisen virkaehtosopimuksen ja tämän lain nojalla tulevaa palkkausta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Tämän lain voimaan tullessa jatkuneessa eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa olevalla viranhaltijalla ja tuntiopettajalla, joka lain voimaan tullessa on peruskoulun virassa tai tuntiopettajana tai joka vuoden 1999 kesäkuun loppuun mennessä tulee tällaiseen virkaan tai tehtävään, on oikeus eläkkeeseen tällä lailla muutettujen ennen 1 päivää heinäkuuta 1989 voimassa olleiden säännösten mukaan, jos hän vuoden 1999 kesäkuun loppuun mennessä joko eläkettä hakiessaan tai muutoin kirjallisesti ilmoittaa valtiokonttorille niin haluavansa. Tällaisen ilmoituksen tehneellä viranhaltijalla tai tuntiopettajalla ei ole oikeutta yksilölliseen varhaiseläkkeeseen, varhennettuun vanhuuseläkkeeseen eikä osa-aikaeläkkeeseen. Mitä edellä tässä kappaleessa on sanottu, on voimassa sillä edellytyksellä, että henkilöllä on oikeus eläkkeeseen valtion eläkelain 10§:n 2 momenttia soveltaen.

Viranhaltija tai tuntiopettaja, jolla olisi ennen lain voimaantuloa ollut palveluksesta erotessaan oikeus vanhuuseläkkeeseen ennen 1 päivää heinäkuuta 1989 voimassa olleiden säännösten mukaan, säilyttää tämän oikeuden lain voimaantulon jälkeenkin.

Tämän lain voimaantulosta on muutoin voimassa, mitä valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (103/89) voimaantulosta on säädetty.

Tällä lailla kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 125§:n 1 momentti.

Hallituksen esitys 160/88
Sosiaalivaliok. miet. 31/88
Suuren valiok. miet. 193/88

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.