78/1989

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1989

Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan sisäasiainministeriöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun asetuksen (369/88) 9§:n 1 momentin 4 kohta, 14§:n 1 momentin 8 kohta, 29§, 40§:n 6 kohta sekä 47 ja 48§,

muutetaan asetuksen 4§:n 3 kohta, 5§:n 2 momentti, 10§:n 3, 4 ja 5 kohta, 11§:n 2 momentti, 14§:n 1 momentin 24, 25 ja 27 kohta, 15§:n 4 momentti, 18§:n 6, 8, 13 ja 25 kohta, 19§:n 2 ja 3 momentti, 27§:n 1 ja 2 momentti, 28§:n 4 momentti, 30§, 31§:n 1 ja 2 momentti, 32§:n 8 ja 9 kohta, 33§, 38§:n 2 kohta, 39§, 45§:n 1 kohta, 49§ ja 54§:n 1 momentin 3 kohta sekä

lisätään asetuksen 1§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, asetukseen uusi 12 a § ja sen edelle uusi väliotsikko, asetukseen uusi 12 b§, 14§:n 1 momenttiin uusi 6 a ja 9 a kohta, 15§:ään uusi 5 momentti, 17§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 18§:ään uusi 5 a, 15 a ja 20 a kohta, asetukseen uusi 25 a ja 26 a§, 28§:ään uusi 5 momentti, 32§:ään uusi 10 kohta, 42§:ään uusi 1 kohta, jolloin nykyinen 1-3 kohta siirtyvät 2-4 kohdaksi, sekä asetukseen uusi 55 a ja 55 b§ seuraavasti:

1 §

Ministeriössä on lisäksi ulkomaalaiskeskus.


4 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


3) ministeriön henkilöstökoulutusta, nimikirjanpitoa, työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaa sekä muuta henkilöstöhallintoa;


5 §

Ministeriön apuna ovat kantokykyluokitustoimikunta ja väestökirja-asiain neuvottelukunta, joista on säädetty erikseen. Ministeriön yhteydessä toimivat kunnallistalouden neuvottelukunta ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, joista myös on säädetty erikseen.

10 §

Poliisiosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


3) passintarkastusta;

4) Suomen kansalaisen oikeutta matkustaa maasta;

5) rajanylitystä;


11 §

Palosuojelurahastosta ja ministeriön apuna toimivasta pelastushallinnon neuvottelukunnasta on säädetty erikseen.

Ulkomaalaiskeskus
12 a §

Ulkomaalaiskeskuksessa voi olla sihteeristö ja jaostoja siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

12 b §

Ulkomaalaiskeskus käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) Suomen kansalaisuutta;

2) ulkomaalaisen maahantuloa ja maastalähtöä, oleskelua ja työntekoa maassa sekä ulkomaalaisten valvontaa;

3) ulkomaalaisen rajalta käännyttämistä, maasta karkottamista, säilöönottoa, ilmoittautumisvelvollisuutta sekä maastapoistumiskieltoa;

4) muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja; sekä

5) turvapaikkaa.

14 §

Ministeriössä on:


6 a) ulkomaalaiskeskuksen johtaja;


9 a) ulkomaalaiskeskuksen apulaisjohtaja;


24) kamreeri, reviisori ja pääkirjanpitäjä;

25) työntutkija, tutkimussihteeri, apulaistutkijoita ja tutkimusapulainen;


27) toimistosihteereitä, toimistovirkailijoita ja konekirjoittajia; sekä


15 §

Pelastusosastossa on hallitusneuvos, toimistopäällikkönä, hallintotoimiston päällikkönä ja toimistopäälliköt muiden toimistojen päällikköinä.

Ulkomaalaiskeskuksen päällikkönä on johtaja ja apulaispäällikkönä apulaisjohtaja.

17 §

Aluepoliittisen osaston apulaisosastopäälliköllä on aluepolitiikkaneuvoksen arvonimi.


18 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


5 a) ulkomaalaiskeskuksen johtajalla ja apulaisjohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys ulkomaalaiskeskuksen toimialaan kuuluviin tehtäviin ja perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito;

6) hallitusneuvoksella, toimistopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;


8) aluepoliittisen osaston hallintotoimiston toimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;


13) ylitarkastajalla, lukuunottamatta poliisiosaston poliisitoimiston ja tietojärjestelmätoimiston sekä ulkomaalaiskeskuksen ylitarkastajaa, tehtävien laadun mukaan joko virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin taikka yhdellä pelastusosaston ylitarkastajalla upseerin tutkinto;


15 a) ulkomaalaiskeskuksen ylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito;


20 a) ulkomaalaiskeskuksen tarkastajalla tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys ulkomaalaiskeskuksen toimialaan kuuluviin tehtäviin taikka poliisipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys ulkomaalaiskeskuksen toimialaan kuuluviin tehtäviin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito;


25) kamreerilla, reviisorilla, tutkimussihteerillä, pääkirjanpitäjällä, osastosihteerillä, ministerin sihteerillä, apulaistarkastajalla ja apulaistutkijalla virkaan soveltuva tutkinto; sekä


19 §

Poliisiylijohtajan, neuvottelevan virkamiehen, poliisiosaston apulaispäällikkönä toimivan poliisiylitarkastajan ja ulkomaalaiskeskuksen johtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, toimistopäällikkönä toimivan poliisiylitarkastajan ja ulkomaalaiskeskuksen apulaisjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.


25 a §

Ulkomaalaiskeskuksen johtajan tehtävistä on soveltuvin osin vastaavasti voimassa, mitä 21§:ssä on osastopäällikön tehtävistä säädetty.

26 a §

Ulkomaalaiskeskuksen apulaisjohtajan tehtävistä on soveltuvin osin vastaavasti voimassa, mitä 24§:ssä on apulaisosastopäällikön tehtävistä säädetty.

27 §

Osastojen, ulkomaalaiskeskuksen ja toimistojen tehtävistä sekä asioiden käsittelystä ministeriössä määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä (työjärjestys), jonka ministeri vahvistaa.

Osaston ja ulkomaalaiskeskuksen virkamiesten tehtävistä sekä asioiden käsittelystä osastolla tai keskuksessa määrätään työjärjestyksessä (osaston työjärjestys), jonka osastopäällikkö tai ulkomaalaiskeskuksen johtaja vahvistaa.


28 §

Ulkomaalaiskeskuksen johtajan sijaisena toimii apulaisjohtaja tai ministerin määräämä ylitarkastaja.

Muiden virkamiesten sijaisista määrää asianomainen osastopäällikkö tai ulkomaalaiskeskuksen johtaja.

30 §

Jos on epäselvää, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää siitä asianomainen osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö, ulkomaalaiskeskuksen johtaja tai toimistopäällikkö sekä osastojen ja ulkomaalaiskeskuksen kesken kansliapäällikkö, jollei ministeri siitä määrää.

31 §

Kansliapäällikkö, osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö, ulkomaalaiskeskuksen johtaja, toimistopäällikkö sekä muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettävät 32-55 b§:ssä mainitut asiat, jollei asiaa ole valtioneuvoston ohjesäännön 32§:n perusteella alistettava ministerin ratkaistavaksi taikka jollei ministeri, kansliapäällikkö, osastopäällikkö tai ulkomaalaiskeskuksen johtaja ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.

Jäljempänä 32-55 b§:ssä säädetystä ratkaisuvallan käyttämisestä annetaan tarpeellisilta osin tarkemmat määräykset työjärjestyksessä.


32 §

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


8) ministeriön tilapäisten virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista;

9) harkinnanvaraista virkavapautta enintään vuodeksi 14§:n 1 momentin 12-23 kohdassa mainituille virkamiehille sekä viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamista enintään vuodeksi näihin virkoihin; sekä

10) ulkomaalaisen maasta karkottamista.

33 §

Osastopäällikkö ja ulkomaalaiskeskuksen johtaja ratkaisevat asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa, jollei asia jäljempänä säädetyn perusteella kuulu muun virkamiehen ratkaistavaksi;

2) yksikön virkamiesten ja muun henkilöstön vuosilomajärjestystä ja vuosilomia, lukuun ottamatta osastopäällikön, ulkomaalaiskeskuksen johtajan ja heidän sijaistensa lomia;

3) virkamatkoja koskevien määräysten antamista yksikön virkamiehille;

4) yksikön toimialaan kuuluvien komiteoiden sihteereiden palkkioiden vahvistamista sekä komiteanmietintöjen painos- tai monistemäärää ja mietintöjen jakelua; sekä

5) yksikön käytettäväksi tai sen toimialalle osoitettujen määrärahojen käyttämistä.

Osaston työjärjestyksellä voidaan määrätä 3-5 kohdassa mainitut asiat apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön tai ulkomaalaiskeskuksen apulaisjohtajan ratkaistavaksi.

38 §

Lääni- ja kuntaosaston apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä maaherralle, kansliapäällikkönä toimivalle lääninneuvokselle ja väestörekisterikeskuksen ylijohtajalle.

39 §

Lääni- ja kuntaosaston läänitoimiston toimistopäällikkö myöntää virkavapauden yli kolmeksi kuukaudeksi lääninoikeuden puheenjohtajana toimivalle lääninneuvokselle, lääninoikeudessa toimivalle lääninneuvokselle ja lääninasessorille silloin, kun on kysymys virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla.

42 §

Poliisiosaston hallintotoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ulkomaalaislain (400/83) 3§:n 2 momentissa ja passilain (642/86) 11§:n 1 momentissa tarkoitettuja lupia;


45 §

Poliisiosaston teknillisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) kalustoa ja teknistä välineistöä sekä niiden hankintaa, jakamista ja poistamista;


49 §

Poliisiosaston tietojärjestelmätoimiston toimistopäällikkö ratkaisee tietojenkäsittelyvälineitä ja -laitteita sekä niiden hankintaa, jakamista ja poistamista koskevat asiat.

54 §

Pelastusosaston koulutus- ja tiedotustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


3) julkaisuja ja oppikirjojen hyväksymistä.


55 a §

Ulkomaalaiskeskuksen johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ulkomaalaislain 32§:ssä tarkoitettua oikaisun hakemista poliisin tai passintarkastajan päätökseen;

2) ulkomaalaisen rajalta käännyttämistä;

3) muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja;

4) ulkomaalaisen maastapoistumiskieltoa;

5) ulkomaalaisen maahantuloa ja maasta lähtöä sekä oleskelua ja työntekoa maassa; sekä

6) ulkomaalaisen säilöönottoajan pidentämistä.

55 b §

Ulkomaalaiskeskuksen apulaisjohtaja, ylitarkastajat ja tarkastajat ratkaisevat ulkomaalaiskeskuksen johtajan ohella 55 a§:ssä mainittuja asioita työjärjestyksessä määrättävän tehtäväjaon mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Mitä 12 b§:ssä mainituissa, ulkomaalaiskeskuksen toimialaan kuuluvissa asioissa on aikaisemmin säädetty tai määrätty poliisiosaston ulkomaalaistoimistosta, koskee tämän asetuksen tultua voimaan vastaavasti ulkomaalaiskeskusta.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.