76/1989

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1989

Laki oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Julkisen valvonnan alainen luottolaitos voi asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun asuntolainan sekä 2 momentissa tarkoitetun rakennusaikaisen lainan sijasta, peruskorjausta varten myönnettäviä lainoja lukuun ottamatta, myöntää lainoja, joista valtio maksaa luottolaitokselle korkohyvitystä. Näitä lainoja nimitetään tässä laissa korkotukilainoiksi.

Tämä laki ei koske asuntorakentamista, joka liittyy maatilatalouteen taikka kalastukseen, porotalouteen tai muuhun sellaiseen maa- tahi metsätalouden ohella harjoitettavaan taloudelliseen toimintaan.

Tämän lain nojalla ei makseta korkohyvitystä lainoista, joista korkohyvitystä maksetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain (639/82) nojalla.

2 §

Päätettäessa lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on sovellettava, mitä asuntotuotantolain 3-5§:ssä on säädetty.

3 §

Luottolaitoksen korkotukilainasta perimä korko saa olla enintään sen koron suuruinen, mitä kukin luottolaitos yleisesti kulloinkin soveltaa samanlaisiin tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin.

Korkotukilainojen käsittelystä aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamiseksi voidaan luottolaitoksille maksaa valtion varoista käsittelykorvausta sen mukaan kuin valtioneuvosto päättää.

Korkohyvityksen määrästä päätetään valtion tulo- ja menoarvion perusteluissa.

Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen ja käsittelykorvauksen luottolaitokselle.

4 §

Korkotukilainojen yleisistä ehdoista päättää valtioneuvosto.

5 §

Kunnan viranomainen päättää asuntolainaa vastaavan lainan ja asuntohallitus rakennusaikaista lainaa vastaavan lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi.

Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että samalla hyväksytään rakennettavaa tai hankittavaa rakennusta koskevat rakennussuunnitelmat, rakennuskustannukset sekä asuntotuotantolain 7 b§:n 1 momentissa tarkoitettu hankinta-arvo.

Mitä 2 momentissa on säädetty, koskee myös rakennusta, jossa olevan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten korkotukilaina myönnetään.

6 §

Asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua asuntolainaa vastaavan korkotukilainan avulla rakennetun tai hankitun rakennuksen käyttöön ja luovutukseen on sovellettava, mitä asuntotuotantolain 15, 15 a ja 15 d-15 f§:ssä on asuntolainoitetun omistusasunnon käytöstä ja luovutuksesta säädetty.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös asuntotuotantolain 6§:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua asuntolainaa vastaavan korkotukilainan avulla hankittujen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutusta sekä osakkeiden perusteella hallittavan asuinhuoneiston käyttöä.

Mitä asuntotuotantolain 15 f§:ssä on säädetty asuntolainan takaisinmaksusta, sovelletaan vastaavasti korkotukilainaan.

7 §

Milloin 6§:ssä tarkoitettu rakennus tai osakkeet luovutetaan, voidaan asuntolainaa vastaava korkotukilaina kunnan viranomaisen suostumuksella siirtää luovutuksensaajan vastattavaksi siltä osin kuin asuntotuotantolain 5§:ssä säädetyt edellytykset ovat olemassa. Siltä osin kuin korkotukilainaa ei siirretä, korkohyvityksen maksaminen lakkaa luovutusajankohdasta lukien.

8 §

Jos korkotukilaina maksetaan takaisin, korkohyvityksen maksaminen lakkaa lainan takaisinmaksuajankohdasta lukien.

9 §

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainavaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoitukseen taikka lainaa hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tietoja tai salannut lainan myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, voidaan korkohyvityksen suorittaminen lakkauttaa. Lainan saaja voidaan tällöin kunnan viranomaisen hakemuksesta velvoittaa suorittamaan valtiolle takaisin enintään viisinkertaisena korkohyvitys, jonka valtio on lainasta maksanut.

10 §

Kunnan viranomaisen on valvottava, että lainavarojen käyttö ja korkotuki ovat tämän lain mukaiset.

Luottolaitos ja korkotukilainan saaja ovat velvollisia antamaan asianomaiselle kunnan viranomaiselle tietoja, jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, että korkotukilaina on käytetty hyväksyttyyn tarkoitukseen sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti ja lainaehtoja muutoinkin noudatettu.

11 §

Mitä asuntotuotantolain 20§:n 2 ja 4 momentissa sekä 20 a, 20 b ja 20 d§:ssä on säädetty kunnan tehtävistä, muutoksenhausta ja asuntohallituksen oikeudesta antaa yleisiä ohjeita, sovelletaan myös korkotukilainoitukseen.

12 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1989 loppuun.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 183/88
Toisen lakivaliok. miet. 17/88
Suuren valiok. miet. 192/88

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.